גרסת הדפסה
מושבים מספר: 062-2016

תשלום מופחת בעד שאיבת מים נוספת

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (תשלום מופחת בעד שאיבה נוספת) (תיקון) תשע"ו 2016.


הכללים המקוריים הותקנו בשנת 2014 בעקבות בג"צ שהוגש על העדר מנגנון לשיפוי הצרכנים בגין הוצאות שאיבה נוספת שנגרמות להם כתוצאה מהספקת מים בלחצים נמוכים ע"י חברת מקורות (פורסם בהרחבה בחוזרנו 7/2015).

עיקר המחלוקת נסבה סביב סוגיית הלחץ לו נדרשת מקורות לספק המים בהתאם לכללי המים קביעת תנאים ברישיון (מקורות) 2014 . לפי המצב כיום, מקורות מחויבת ללחץ של 1 אטמוספירה ובכללים המוצעים לצורך הזכאות לתשלום מופחת הלחץ המינימלי יהיה 2.5 אטמוספירות.

"1. בסעיף קטן 2 לכללי המים (תשלום מופחת בעד שאיבה נוספת) התשע"ה – 2015 (להלן – הכללים), המילים "מזה הנדרש לפי סעיף 11 לכללים האמורים" ימחקו ובמקומם יבוא "מ-2.5 אטמוספירות". *

2. בסעיף 5 לכללים:
(א) בכותרת השולים, המילה "2014" תימחק ובמקומה יבוא "2015";
(ב) סעיף קטן (1) ימחק.

3. בקשה לזכאות לפי סעיף 5 לכללים, כנוסחו בכללים אלה, תוגש לא יאוחר משלושה חודשים ממועד פרסומם של הכללים."
* כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) 2014

יודגש כי התיקון לכללים בא בעקבות שתי עתירות לבג"צ שהוגשו כנגד התנאים שנקבעו לתשלום מופחת ולבקשת בית המשפט הגבוה לצדק לשקול מחדש את הפרמטרים.
ע"פ הכללים הנוכחים רק במקרים ספורים זכו הצרכנים בהפחתת תעריף המים כתוצאה משאיבה נוספת.

אנו מעריכים כי במידה והכללים יאושרו יתאפשר לצרכנים נוספים לקבל ההפחתות.

לטיפול בקבלת ההפחתות, ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בתל אביב.