גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 062-2016

מעמד שטחים ציבוריים בישוב חקלאי

להלן עמדת המועצות האזוריות ותנועות ההתיישבות בעניין מעמד השטחים הציבוריים בישוב חקלאי כפי שהוצג לרשות מקרקעי ישראל:

"מרכז המועצות האזוריות והתנועות המושביות והקיבוציות הגיעו להסכמה לפיה שטחי הציבור במושבים ובקיבוצים יוחכרו לאגודה החקלאית כחלק ממשבצת האגודה, ובלבד שבמסגרת חוזה החכירה עם האגודה, תתווסף התניה כדלקמן:

"שטחי ציבור כאמור לגביהם נקבע/ייקבע בתכנית כי הם אמורים להירשם ע"ש המועצה, יוחכרו לאגודה כחלק מחוזה החכירה של המשבצת, ובלבד שכאשר תבקש המועצה שטח זה או חלק משטח זה להקמת מבנה /ים לצרכי ציבור וישוב/ אשכול ישובים, תעמיד האגודה את השטח הנדרש לרשות המועצה וזאת ללא צורך בהליך הפקעה נוסף, ללא תשלום ובכפוף לזכות שימוע של ועד האגודה והועד המקומי. לגבי מבנים ושטחים גדולים שהם לכלל תושבי המועצה תידרש הסכמת האגודה.

לגבי ישובים שבהם אין שטח חום בתב"ע, אגודת הישוב תעמיד לפי בקשת המועצה שטחים להקמת מבני ציבור ע"פ נוהל החלטת רמ"י מס' 460 (או כל החלטה אחרת שתחליף אותה) בדרך של חכירת משנה.

מובהר שבעת הכנת תכנית מתאר, חלקית או יישובית, יוקצו בתחום משבצת הישוב שטחים לצרכי ציבור".

הפקעות שטח למבני ציבור ע"י רשות מקומית

להלן פניית מרכז המועצות האזוריות לרשות מקרקעי ישראל בנושא הנדון:

"הובא לידיעתי כי בתכניות מתאר מפורטות במחוזות שונים של רמ״י שונתה המדיניות וכי עולה דרישה מטעם נציגי רמ״י להטמיע בהוראות התכנית את הנוסח הבא:

״מקרקעין המיועדים לצרכי ציבור כהגדרתם בחוק התכנון והבניה, יופקעו ע״י הרשות המקומית, יחד עם זאת, שטחי מקרקעי ישראל כהגדרתם בחוק יסוד מקרקעי ישראל המיועדים לצרכי ציבור יוחכרו לרשות המקומית״.

במקום הסעיף ה״מסורתי״ שלפיו ״שטח ציבורי יופקע ע״י הרשות המקומית״.

הסמכות של הועדה המקומית להפקיע לטובת הרשות המקומית היא סמכות המעוגנת בחוק - ר׳ סעיפים 188-189 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה - 1965 וכן פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) - 1943.

משכך, מדיניות זו, של שלילת סמכות הועדה המקומית להפקיע קרקעות אינה מקובלת על מרכז המועצות האזוריות, ואנו מבקשים להשאיר את הזכות המעוגנת בחקיקה להפקיע שטחים לצרכי ציבור לרשויות מקומית.

אודה לקבלת התייחסותכם בנידון"