גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 061-2016

עדכוני ביטוח לאומי

הגדלת שכר המינימום החל מיולי 2016

החל מיולי 2016, שכר המינימום לעובד על פי חוק שכר מינימום, הוא 4,825 ש"ח, במקום 4,650 ש"ח.
הסכום הקובע לפריסת שכר נוסף הוא 1,206 ש"ח (25% משכר המינימום), במקום 1,163 ש"ח.

חובת דיווח טופס 126 לביטוח לאומי
החל מינואר 2016 חלה חובה על מעסיק ומשלם פנסיה מוקדמת לדווח למוסד לביטוח לאומי, באופן מקוון בטופס 126 - דין וחשבון על שכר עבודה או על פנסיה מוקדמת. מבנה הקובץ לדיווח טופס 126 יהיה זהה למבנה הקובץ במס הכנסה.

מעסיקים שאין באפשרותם לשדר טופס 126 ידווחו בטופס מקוון באתר האינטרנט. הטופס שיתקבל ירשם בהמתנה עד לברור מול המעסיק מהי סיבת הדיווח הידני. במקרים שבהם יתברר שהיה באפשרות המעסיק לשדר ולא עשה זאת - הדיווח הידני יבוטל והמעסיק יידרש לשדר את הטופס.

מועדי דיווח
עד יום 18 ביולי בכל שנה - עבור החודשים ינואר עד יוני של אותה שנה.
עד יום 18 בינואר בכל שנה - עבור החודשים ינואר עד דצמבר של השנה שקדמה לה.
עד יום 30 באפריל בכל שנה- דיווח סופי לגבי שנת המס שקדמה לה. דיווח זה הינו תואם את דיווח מס הכנסה ומהווה אישור סופי ומתואם ע"י רו"ח/החשב של המעסיק.

דרכים לשידור קובץ טופס 126
1. ניתן לדווח באמצעות מערכת השכר (WCF– מול בתי תוכנה/לשכות שירות הערוכות לכך).
2. באמצעות מייצג המקושר למערכת "ייצוג לקוחות".
3. במערכת B2Bלמעסיקים/ לשכות שירות/ מייצגים המקושרים למערכת.
4. מערכת כספת לגופים גדולים (לשכות שירות).
5. טעינת קובץ באתר האינטרנט.

לפרטים ולהבהרות, ניתן לפנות לרו"ח אבנר עופר במשרדנו בעפולה.