גרסת הדפסה
מושבים מספר: 058-2016

נוהל הסדרת תחנות דלק בישובים חקלאים

בתאריך 9.06.2015 פורסם באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן "רמ"י") נוהל B37.05 "הסדרת תחנות דלק ביישובים חקלאיים".
הנוהל מסתמך על נחלטת הנהלת רמ"י מס' 3741 מיום 2.6.2015.

לעניין זה ראו גם חוזרנו 54/2016 "הסדרת תחנות דלק בישובים חקלאיים", 71/2015 "הסדרת תחנות דלק בישובים חקלאים", מס' 111/2014 "שימוש מסחרי בתחנת דלק פנימית בשטח משבצת אגודת המושב".

ברקע להחלטה ולנוהל

הוראת אגף 60ב' שבוטלה בשנת 2009 קבעה כללים להקמת תחנות תדלוק פנימיות בישוב חקלאי, שאינן מסחריות, (להלן: "תחנות הפנימיות").
לדעת רמ"י, התחנות הפנימיות נועדו לשרת רכבים חקלאיים אשר בבעלות האגודה או חבריה, ורכבים בבעלות האגודה.
רמ"י רואה בתחנת הדלק הפנימית כחלק אינטגראלי מהשימוש החקלאי ולכן הסתפקה בהמצאת היתר, ללא עריכת עסקה וגביית תשלום.
בעקבות השימוש המסחרי שנעשה בתחנות הדלק הפנימיות, החליטה הנהלת רמ"י שלא לאפשר הקמת תחנות פנימיות חדשות ועל ביטול הוראת אגף 60ב'. המרחבים הונחו כי לתחנות פנימיות הפועלות כמסחריות יש לבצע עסקה בהתאם לכללי החלטת מועצה מס' 1226.
באשר לתחנות דלק פנימיות אשר חתמו על התחייבות ופועלות בהתאם להנחיות הוראת אגף
60 ב' רמ"י לא ראה צורך לבצע עסקה.
במהלך השנים התקיימו דיונים בהנהלת רמ"י בצורך למתווה הסדרה של תחנות הדלק הפנימיות.

בהחלטת הנהלת רמ"י 3741 נקבע כי ישובים אשר בתחומם תחנת דלק פנימית אשר מכרו דלק גם לרכבים שאינם חקלאיים או רכבים שאינם בבעלות האגודה או שפעלו באמצעות צד ג' כמסחרי יחויבו בתשלום דמי שימוש עבור תקופת עבר ויחויבו לבחור האם להפסיק את השימוש המסחרי או להסדירו בדרך של עסקה בהתאם לסעיף ד.2 בנוהל ועל פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1226 (1455).

על מנת לעודד ביצוע הסדרת תחנות הדלק נקבע בהחלטה 3741, כי תינתן תקופה של שנתיים אשר במהלכה ניתנת האפשרות להסדיר את תחנות הדלק הפועלות בישוב החקלאי. במסגרת ההסדרה תינתן הטבה לעניין חישוב דמי שימוש העבר בגין מכירת דלק ותינתן האפשרות לבצע עסקת הסדרה לתחנת תדלוק מסחרית בהתאם להיתר כדין בלבד וללא חיוב ביצירת מגרש סטטוטורי.

בתום תקופת ההסדרה או באם תוגש תביעה משפטית כנגד האגודה המוקדם מבין השתיים, לא יחולו התנאים המיטיבים הנ"ל.

סיכום ביניים:
על האגודה לבחור האם התחנה תשמש כתחנה פנימית כאשר המשמעות היא תדלוק רכבים של האגודה וכלים חקלאיים בלבד, או כתחנה מסחרית המחייבת עריכת עסקה לפי החלטה 1226.
חישוב דמי השימוש לתקופת העבר בגין שימוש בתחנת דלק ייעשה באמצעות נוסחה אחידה
שמטרתה למנוע את הליך הזמנת השומה וההשגה על השומה.
הערה: הקצאת המקרקעין, למעט יצירת מגרש סטטוטורי, תיעשה עפ"י שומה פרטנית.

להלן מתווה ההסדרה כפי שהוצג בנוהל:

"ד. תהליך ביצוע הסדרת תחנות הדלק וחיוב בדמי השימוש:

מסלולי הסדרה :
1. הסדרת תחנת תדלוק פנימית ללא שימוש מסחרי -
1.1. הסדרת תחנת דלק פנימית אינה כרוכה בביצוע עסקה.
1.2. אם היו שימושים מסחריים- ההסדרה מותנת בתשלום דמי שימוש בהתאם לתקופת השימוש בפועל על פי דוחות הפיקוח והמצאת תצהיר ודו"ח מכירות לתקופה של עד 7 שנים.
1.3. האגודה תמציא היתר בניה חתום על ידה ובאישור הועדה המקומית לתכנון ובניה (אם אינו קיים בתיק).
1.4. התחנה תופעל ותנוהל על ידי האגודה בלבד.
1.5. מיקום התחנה יהיה בהתאם להיתר בניה כדין.
1.6. לא תתאפשר בניה למעט משאבות על גבי משטח בטון וגגון מעליהן, בכפוף להיתר כדין.
1.7. בנקודת התדלוק לא יוקמו יותר משתי משאבות דלק - לפחות פיה אחת מהן מיועדת לסולר.
1.8. תחנת הדלק הפנימית תספק דלק לרכבים חקלאיים אשר בבעלות האגודה או חבריה, ורכבים בבעלות האגודה בלבד
1.9. האגודה תחדש התחייבותה וחתימתה על התחייבות להפעלת תחנת דלק פנימית בלבד (נספח 4).

2. הסדרת תחנת תדלוק כתחנת דלק מסחרית –
2.1. אם היו שימושים מסחריים- ההסדרה מותנת בתשלום דמי שימוש בהתאם לתקופת השימוש בפועל על פי דוחות הפיקוח והמצאת תצהיר ודו"ח מכירות לתקופה של עד 7 שנים.
2.2. ביצוע עסקה בהתאם לכללי החלטת מועצה מס' 1226 – דמי החכירה יחושבו בהתאם לשומה פרטנית הנקבעת ע"י השמאי הממשלתי או מי מטעמו למעט הדרישה ליצירת מגרש סטטוטורי.
2.3. האגודה תעמיד ערבות בגובה של דמי שימוש (ללא ההפחתה או הנחה), המחושבים כמפורט להלן, לתקופה של שנתיים.

2.4. נוסחת חישוב הערבות :
כמות מכירות בליטרים לשנה האחרונה X מרווח שיווק X 11% X 2 (שנתיים).
2.5. תקופת החכירה תחל מיום אישור העסקה והתשלום בגין העסקה יכלול תשלום דמי שימוש נוספים (ללא ההפחתה או הנחה) מיום שליחת ההודעה לאגודה ועד לאישור העסקה בפועל.
2.6. האגודה תידרש להמציא היתר בניה כדין, העסקה תבוצע בהתאם לתשריט שיאושר על ידי מודד מוסמך, רמ"י לא תחייב תכנון מגרש סטטוטורי.
2.7. נדרש לכלול בתנאים המיוחדים כי החוכר מתחייב לפעול על פי הנהלים וההנחיות של המשרד להגנת הסביבה וכל גוף רלוונטי אחר לעניין טיפול ומניעת זיהום בקרקע.

3. סגירת התחנה
אם היו שימושים מסחריים- סגירת התחנה תתבצע לאחר תשלום דמי שימוש בהתאם לתקופת
השימוש בפועל על פי דוחות הפיקוח והמצאת תצהיר ודו"ח מכירות לתקופה של עד 7 שנים.

4. חישוב דמי שימוש על פי תמלוג
4.1. האגודה תמציא דו"ח מכירות לתקופת השימוש של עד 7 שנים אחורה ותצהיר המעיד על תקופת השימוש.
הנתונים שהועברו ע"י האגודה יבחנו אל מול דוחו"ת הפיקוח בתיק המשבצת - אם קיימים בתיק.
4.2. דמי השימוש יבוססו על תמלוג ויחושבו באופן הבא :
- כמות מכירות בנזין/סולר בליטרים - בהתאם "לדו"ח מכירות"
- התמלוג לרשות יהיה בשיעור של 11% מתוך "מרווח השיווק".
- תבוצע הפחתה בשיעור של 45% (בגין מכירת סולר עבור כלים חקלאיים). יובהר כי הפחתה זו היא הטבה אשר קבעה רמ"י על מנת לעודד ביצוע ההסדרה והיא מוגבלת בזמן לתקופה של שנתיים ממועד מתן הודעת רמ"י.
- הטבה זו חלה על דמי השימוש בעבר בלבד.
4.3. נוסחה לחישוב דמי שימוש לשנה :
דלק - כמות מכירות בליטרים (סולר ו - בנזין) לשנה X מרווח שיווק בנזין (ממוצע שנתי) X 11% X 55% = דמ"ש לשנה.
על תשלום זה יחולו הנחות אזורי עדיפות לאומית בהתאם לשיעורי התשלום בסעיף ה' שלהלן.

ה. שיעורי תשלום בגין דמי שימוש
קו עימות 3.67%
אזור עדיפות א 5.87%
אזור עדיפות ב 8.8%
רגיל 11%

סיכום: דגשים והערות עיקריות לנוהל
א. מרגע קבלת דרישה מהרשות על הסדרת התחנה, האגודה מחוייבת לשלוח תשובה תוך 90 יום על האפשרות שהיא בוחרת: מעבר לתחנה לא מסחרית, הסדרה לתחנה מסחרית או סגירת התחנה.
ב. מתן ערבות של האגודה לתקופת ההסדרה – שנתיים.
ג. חישוב דמי השימוש בגין העבר מבוסס על כל כמות הדלק שנמכרה – סולר ובנזין.
ד. שעור התשלום באזורי עדיפות לאומית אינו תואם את החלטות מועצת מקרקעי ישראל מס' 1226 ומס' 1455 בעניין שימוש חורג לגבי תחולת הנחות לאזורי עדיפות לאומית; החישוב נעשה בהתאם להחלטת הנהלה מס' 1243 מתאריך 17.11.2004 אשר לדעתנו סותרת את החלטות המועצה, וראו לעניין זה חוזרנו 87/2004 "דמי שימוש חורג במקרקעי המדינה".
ה. חישוב הסדרת העבר ייעשה אמנם על פי נוסחה פשוטה לחישוב; לעומת זאת הסדרת הפעילות ממועד הדרישה כפוף לקבלת היתר בניה (ללא קביעת מגרש סטוטוטורי) והפקת שומה פרטנית.

על האגודות החקלאיות לשקול היטב את עמדתן לגבי המשך ההפעלה, בחינת העלות והיחסים החוזיים עם צדדים שלישיים.

משרדנו ילווה אגודות שמעוניינות בקבלת החלטה אופטימלית בעניין.

לפרטים להבהרות נוספות ולקבלת החלטה אופטימלית ניתן לפנות למר אריאל וייל במשרדנו בעפולה.