גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 056-2016

פעילות החתימה על חוזים לדורות

בחוברת "עיקרי תכניות העבודה של רשות מקרקעי ישראל לשנת 2016" שפורסמה באתר רמ"י הובאה הסקירה הבאה תחת הכותרת "זרקור על פעילות החתימה על חוזים לדורות":

" רקע

 

אגף חוזים לדורות בהתיישבות (להלן: "האגף") הוקם מיד עם המעבר לרשות. הקמת האגף נקבעה בהחלטת מועצה 979, אשר מסדירה את זכויות המגורים בחלקת המגורים ביישובים חקלאיים - מושב עובדים, קיבוץ או אגודה חקלאית שיתופית ועוד. החלטה זו עודכנה מאוחר יותר בהחלטות 1411-1399.

 

יעדי האגף בין היתר יהיו חתימה על חוזים לדורות באמצעות מימוש וביצוע ההסדר הקבוע בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל 1399 (למושבי עובדים וכפרים שיתופיים) ו-1411 (לקיבוצים ולמושבים שיתופיים), (ההחלטות הקודמות 979, 1155, 1355, 1366).

 

בקיבוץ ובמושב שיתופי, בנוסף למסלולי השיוך כפי שנקבעו בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל 692, 751 ו-1411, מאפשרת החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1447, רכישת זכויות למגורים על ידי אגודה חקלאית שיתופית שהיא קיבוץ מתחדש, קיבוץ שיתופי או מושב שיתופי והענקת זכויות חכירת משנה לחבריהם.

 

מטרות האגף

 

 חתימה על חוזי חכירה לדורות עם בעלי הזכויות בנחלה ועם אגודת המושב או הכפר השיתופי לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל 823 ובהתאם לעקרונות שנקבעו בהחלטת מועצה מקרקעי ישראל 1311.

 

 עיגון זכויות החקלאים בחלקת המגורים במושבים ובכפרים שיתופיים לבעלי זכויות בנחלה שיצטרפו להסדר הקבוע בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1399 באמצעות חתימה על חוזה חכירה לחלקה א׳ של הנחלה + נספח המעגן את הזכויות שנרכשו בהתאם לאפשרויות המפורטות בהחלטה 1399, וחתימה על חוזה חכירה עם האגודה לגבי יתרת המשבצת.

 

 עיגון זכויות חברי הקיבוץ הזכאים במגרשי המגורים (שיוך) לקיבוצים ולמושבים שיתופיים שיבתרו לבצע שיוך לחבריהם עפ"י החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1411, באמצעות חתימה על חוזי חכירה לדורות פרטניים מול חברי הקיבוץ וחברי המושב השיתופי וחתימה על חוזה חכירה עם האגודה לגבי חלקה המגורים ולגבי יתרת המשבצת.

 

 עיגון זכויות חברי הקיבוץ הזכאים במגרשי המגורים לקיבוצים שיבחרו במסלול רכישת הזכויות למגורים עפ"י החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1447 באמצעות חתימה על חוזה חכירה לדורות עם אגודת הקיבוץ והוא יבצע חכירת משנה לחברי הקיבוץ.

 

 חתימה על חוזי חכירה לדורות עם קבוצים שיתופיים לגבי כל שטח המשבצת ללא ביצוע שיוך דירות לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל 361.

 

מטרות האגף בטווח הארוך

 

 הכנת תשתית ליישום החלטות מועצת מקרקעי ישראל 692, 751, 823, 1311, 1399, 1411, 1447.
 יישום החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1411,751,692 על כ- 314 קיבוצים ומושבים שיתופיים.
 יישום החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1447 לקיבוצים שיבחרו באופציה זו.
 יישום החלטת מועצת מקרקעי ישראל 361 לקיבוצים אשר אינם משייכים.
 הסדרת מעמדם הקנייני של בעלי הזכויות בנחלות בכ-439 מושבי עובדים וכפרים שיתופי בכל הארץ עפ"י החלטות מועצת מקרקעי ישראל 823, 1311 ו-1399.
 חתימה על חוזה חכירה לדורות עם אגודות לגבי יתרת שטח המשבצת.

 

ההתקדמות בתכנית העבודה עד כה

 

 נוסחו ואושרו חוזי חכירה פרטניים לשיוך לפי סטטוס חבר ומסלולי התשלום בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל 751,692 1411-1.
 אושר סופית חוזה חבירה לחלקת המגורים בקיבוץ ובמושב השיתופי.
 אושרה עסקה לחלקת מגורים עם קיבוץ דברת עפ״י החלטת מועצה 1366 (כוללת 234 מגרשים).
 אושרה עסקה לחלקת המגורים עם קיבוץ להבות חביבה (כוללת כ-250 מגרשים).
 אושרו עסקות פיילוט לפי החלטת מועצה 1399 במסלול תשלום של 3.75%. למעשה הפיילוט הושלם לגבי מסלול זה.
 הוזמנו שומות לדמי חכירה (3.75%) ולדמי רכישה (33%) במסגרת הפיילוט לפי החלטת מועצה 1399.
 אופיינה המערכת התפעולית (עכ״א + כוכב) לקליטת עסקות לפי החלטות מועצת מקרקעי ישראל 823, 1399 ו-1411.
 הוכנו מסמכים שונים (דפי מידע, תצהירים, התחייבויות, כתבי שיפוי, נספחים) אשר משרתים גם את הפעילות במרחבים העסקיים.
 עודכנה החלטת מועצה 1380 והיום ההחלטה התקפה היא 1447.
 נוסחה טיוטה לחוזה זמני, נמצאת בשלבים אחרונים לקראת אישור.
 נוסחו הנספחים לחוזה החכירה חכירה לדורות לחלקה א׳ לנחלות בהתאם למסלולי ההצטרפות לפי החלטת המועצה 1399.

 

תכנית העבודה לשנת 2016

 

במסגרת החלטת הנהלת הרשות, יישום החלטות המועצה שבתחום טיפול האגף ייעשה באמצעות הקמת צוותים ייעודיים, אשר יוצבו במרחבים העסקיים. לשם כך תתמקד תכנית העבודה לשנת 2016 בנושאים הבאים:

 הקמת צוותים ייעודיים אשר יוצבו במרחבים העסקיים, הכשרתם והדרכתם.
 כתיבת נהלי ביצוע, לרבות טפסים נלווים לכל החלטה והחלטה.
 קיום ימי עיון והדרכה.
 השלמת הכנת התשתית לצורך יישום החלטות המועצה דלעיל (נהלי ביצוע, דפי מידע, טפסי בקשה, חוזים, תצהירים, התחייבויות).
 המשך עריכת עסקות שיוך בקיבוצים עפ״י החלטות המועצה הנ״ל לבקשות שתוגשנה.
 ביצוע עסקות חוזי תכירה לדורות במושבים עפ״י החלטת מועצה 823 בכפוף להשלמת אפיון מערכת המיכון ובהתאם לכמות כח האדם באגף שיאפשר יישום ההחלטה.
 המשך ביצוע עסקות לחלקות א׳ של הנחלה למגורים בחלקת המגורים במושבים עפ״י החלטת מועצה 1399 (בשני מסלולים: תשלום דמי תכירה 3.75% ו-תשלום דמי רכישה 33%).
 המשך עדכון החלטות מועצת מקרקעי ישראל 1411-1399, בהתאם לנלמד בביצוע הפיילוט."