גרסת הדפסה
מושבים מספר: 054-2016

הסדרת תחנות דלק בישובים חקלאיים

לאחרונה פורסם באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן "רמ"י") "דף מידע לפונה – הסדרת תחנות דלק ביישובים חקלאיים".
דף המידע מתווה בקווים כלליים את האפשרויות העומדות בפני אגודות חקלאיות ביישובים שיתופיים המפעילות או מחזיקות תחנת דלק פנימית.

יצויין כי בעקבות החלטות הנהלת רמ"י מס' 3741 ומס' 3947 הכין האגף החקלאי של הנהלת רמ"י נוהל ליישום ההחלטות, קרי מסלולים חלופיים אשר האגודות החקלאיות יאלצו לבחור ביניהם.

לעניין זה ראו גם חוזרנו 71/2015 "הסדרת תחנות דלק בישובים חקלאים", מס' 111/2014 "שימוש מסחרי בתחנת דלק פנימית בשטח משבצת אגודת המושב", מס' 3/2010 " תחנת דלק "פנימית" מיועדת לאגודה ולחבריה לרבות כלי רכב פרטיים".

 

נוסח ההודעה


1. להלן הנוסח של ההודעה שפורסמה באתר רמ"י (ההדגשות אינן במקור):

 

• " לאורך השנים אפשרה רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) ליישובים חקלאיים להקים בתחומם תחנות דלק פנימיות לצורך תדלוק כלי רכב חקלאיים.

 

• בפועל, בחלק מן היישובים בוצע שימוש החורג מההרשאה, ולכן נקבעו חלופות הסדרה כדלקמן:

 

o הפעלת תחנת הדלק כתחנה פנימית ללא שימוש מסחרי.
o הסדרת תחנת הדלק כתחנת דלק מסחרית.
o סגירת תחנת הדלק.

 

• רמ"י תאפשר להסדיר במהלך תקופה בת שנתיים את פעילות תחנות הדלק הקיימות והפועלות ביישוב החקלאי. רמ"י תפנה בכתב לכל האגודות החקלאיות, ואלו יחויבו לבחור באחת מהחלופות הנ"ל ולהעביר את הנתונים הנדרשים לצורך הסדרת השימוש בתוך 90 ימים מיום שליחת המכתב.

 

• במסגרת ההסדרה האגודה תחויב בתשלום דמי שימוש עבור השימוש המסחרי בעבר.

 

• על מנת לעודד הסדרה, תינתן הטבה לעניין חישוב דמי שימוש העבר ביחס למכירת הסולר לשימוש חקלאי, ותינתן האפשרות לבצע עסקה לתחנת תדלוק מסחרית בהתאם להיתר כדין בלבד וללא חיוב ביצירת מגרש סטטוטורי.

 

• בתום תקופת ההסדרה או במקרה שהוגשה תביעה משפטית כנגד האגודה - המוקדם מביניהם - לא יחולו התנאים המיטיבים המפורטים לעיל.

 

לוחות זמנים להסדרה:

 

o תקופת ההסדרה מוגבלת לשנתיים מיום שליחת הודעת רמ"י לאגודה.

 

o האגודה מחויבת להמציא לרמ"י תוך 90 ימים משליחת הודעת רמ"י:
- דוח מכירות לתקופת השימוש של עד 7 שנים אחורה.
- תצהיר המעיד על תקופת השימוש.
- תשובה לגבי מסלול ההסדרה המבוקש.

 

o אם תוך 90 יום משליחת ההודעה לא התקבלה תגובת האגודה להודעת רמ"י, יועבר הטיפול למרחב השמירה להגשת תביעה משפטית.

 

• יובהר כי אין באמור לעיל כדי למנוע מרמ"י לפעול בהתאם לחוק ועל פי כל דין, וכי דף מידע זה מתייחס לתחנות קיימות בלבד.

 

הגשת בקשה


• אגודה שיתופית רשאית להגיש בקשה.

 

• הטיפול בבקשה על ידי רמ"י מותנה בהגשת טופס הבקשה וכל מסמכי החובה כמפורט בטופס הבקשה, למרחב העסקי שבתחומו מצויה הקרקע, שבגינה מוגשת הבקשה.

 

• אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול ביחידות המקצועיות ברשות מקרקעי ישראל והודעה על כך, בצירוף מספר התיק ושובר לתשלום אגרה, תישלח לפונה. אחרת, הבקשה תוחזר לפונה בלוויית כל מסמכי החובה שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. אם תדחה הבקשה תשלח הודעה בכתב. "

 

אגודות המעוניינות בהפעלת תחנת הדלק כתחנה פנימית ללא שימוש מסחרי יידרשו לחתום על התחייבות לפיה נקודת התדלוק תשמש לצורך אספקת דלק אך ורק לכלי רכב חקלאיים של האגודה או חבריה ורכבים בבעלות האגודה , וכן איסור מכירת מוצרי דלק למטרות מסחריות ואף לרכבים פרטיים של חברי האגודה.

 

על האגודות החקלאיות לשקול היטב את עמדתן לגבי המשך ההפעלה, בחינת העלות והיחסים החוזיים עם צדדים שלישיים.

 

משרדנו ילווה אגודות שמעוניינות בקבלת החלטה אופטימלית בעניין.

 

לפרטים להבהרות נוספות ולקבלת החלטה אופטימלית ניתן לפנות למר אריאל וייל במשרדנו בעפולה.