גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 053-2016

אספקת מים לצרכי כבאות והצלה

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (אספקת מים לכבאות והצלה) התשע"ו – 2016.

במסגרת חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה נקבע כי מועצת רשות המים בהסכמת השר לבטחון פנים תקבע הוראות לספקי מים להתקנת צנרת, ברזי כיבוי ומתקנים אחרים לצרכי טיפול באירוע כבאות.

הכללים מגדירים את ספיקות והלחצים המינימאליים ברשת ספק המים בהתאם למאפייני האזור, תעשייה, בית, מעטפת הגנה (אזור צמוד יער), את התשתיות הנדרשות לטובת ברזי הכיבוי ואת התחזוקה הנדרשת מספק המים וכן את עניין התשלום בגין השימוש במים והתחזוקה.

1. הגדרות

״ברז כיבוי״ - ברז המיועד לכיבוי אש בקוטר שלא יפחת מ-״3, העומד בדרישות התקן הישראלי ת״י 448 לחיבור לרשת המים מחוץ לבנין;
...
״יישוב מוגן״ - יישוב מוגן, כהגדרתו בתקנות הגנה מפני שריפות יער, שספק המים מספק לו מים; (ראו הגדרה בהמשך)
״יער״ - כהגדרתו בתקנות הגנה מפני שריפות יער;
״מהנדס ממונה״ - מהנדס שמינה מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב לצורך למתן אישורים לפי כללים אלה.
״מעטפת הגנה״ - אזור חזיתות המבנים הקיצוניים של כל בתי היישוב המוגן, שהמרחק ביניהם או בין השטח החקלאי הצמוד להם ובין העצים או השיחים בקצה היער הוא 76 מטרים או פחות, או אזור אחר שנקבע כמעטפת הגנה לפי כללי הרשות הארצית לכבאות והצלה (הגנה על יישובים מפני שריפות יער), התשע״ה-2014, ובלבד שהמהנדס הממונה אישר כי יש בו תשתית לאספקת מים בספיקה הדרושה לפי כללים אלה
ספיקת שעת שיא
.............
(2) לגבי ספק מים שאינו חברה - כמות המים המרבית המתוכננת לאספקה
במשך שעה אחת באמצעות צינור המים הראשי, לפי תכנית אב למים שקיבלה
את אישורה של הרשות הממשלתית למים ולביוב, ובהעדר נתונים לגבי כמות
המים כאמור - סך כל אלה:
(1) 0.04% מכמות המים שסופקה בשנה האחרונה לכל מטרה שאינה
חקלאות באמצעות צינור המים הראשי;
(2) 0.08% מכמות המים שסופקה בשנה האחרונה למטרת חקלאות
באמצעות צינור המים הראשי;
״ספק מים״ - מי שמספק מים על פי רישיון;

״צינור מים ראשי״ - צינור מים ראשי המספק מים לברז כיבוי;
״רישיון״ - רישיון הפקה שנתן מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף 23 לחוק המים או רישיון לפעילות חיונית שנתן הממונה לפי סעיף 15(א) לחוק התאגידים;

2. חובת אספקת מים ספיקות ולחצים

ספק מים יתקין צנרת ומיתקנים לאספקת מים ויספק מים לצורכי טיפול באירוע כבאות והצלה כקבוע בכללים אלה.

ספיקה ולחץ מזעריים באירוע כבאות והצלה

באירוע כבאות והצלה הספיקה ולחץ המים בצינור מים ראשי יהיו בהתאם לטבלה שלהלן:

אזור ספיקה לחץ

1.5

אטמוספירה

הגבוה מבין אלה- 30 מטר קוב לשעה בברז כיבוי אחד בתוספת 70% מספיקת שעת שיא או 60 מטר קוב לשעה בשני ברזי כיבוי סמוכים או ספיקת שעת שיא

1.5

אטמוספירה

מעטפת הגנה

ובאזור

מגורים שאינו צמוד קרקע

הגבוה מבין אלה-60 מטר קוב לשעה בברז כיבוי בעל ראש כפול או בשני ברזי כיבוי סמוכים, בתוספת 70% מספיקת שעת השיא או 120 מטר קוב לשעה בשני ברזי כיבוי סמוכים בעלי ראש כפול כל אחד או ספיקת שעת השיא

1.5

אטמוספירה

אזורי מסחר

ותעשיה

הגבוה מבין אלה- 145 מטר קוב לשעה על ידי מתזים וברזי כיבוי פנימיים ועירוניים ביחד או ספיקה של 120 מטר קוב לשעה משני ברזי כיבוי סמוכים בעלי ראש כפול בתוספת 70% מספיקת שעת השיא או ספיקת שעת השיא.

1.5

אטמוספירה

*** על אף הקבוע בטבלה זו, כאשר ספיקת המים בצינור מים ראשי עומדת על 30 מטר קוב לשעה לחץ המים לא יפחת מ- 2 אטמוספירות.

הפחתת ספיקת שעת שיא
המהנדס הממונה רשאי, לבקשת ספק מים, להפחית את ספיקת שעת השיא אם שוכנע כי כמות המים המרבית שמסופקת במשך שעה אחת בפועל נמוכה מספיקת שעת השיא; אישור להפחתה יינתן לתקופה שלא תעלה על שנתיים בכל פעם.
קוטר צינור מים ראשי במעטפת הגנה

קוטר צינור מים ראשי במעטפת הגנה באירוע כבאות והצלה לא יפחת מ-״6.

3. הערכות צריכה לצרכי חיוב

ספק המים יחייב את רשות הכבאות הארצית בכל סוף שנה קלנדרית בסך השווה ל-50 ליטר מים לנפש ללא ביוב במכפלת כמות הנפשות בתחום הספק ובהתאם למרשם האוכלוסין.

4. מרחק בין ברזי כיבוי

(א) ברזי כיבוי באזור מגורים יהיו במרחק שלא יפחת מ-100 מטרים ולא יעלה על
120 מטרים זה מזה.
(ב) ברזי כיבוי במעטפת הגנה ובאזור תעשיה יהיו במרחק שלא יפחת מ-60
מטרים ולא יעלה על 80 מטרים זה מזה.

5. תחזוקת ברזי כיבוי

(א) ספק מים יבצע בכל ברזי הכיבוי שבמערכת המים שלו את הבדיקות הבאות:

(1) אחת לשנה - בדיקה חזותית לאיתור פגמים נראים לעין;
(2) אחת לשנתיים - פתיחה וסגירה של ברז הכיבוי עד תום וצביעתו לפי
הצורך.
(ב) רשות כבאות והצלה תבדוק את תקינותם של ברזי הכיבוי כפי שיקבע הנציב
ותודיע לספק מים על תקלות שהתגלו בבדיקה.
(ג) ספק המים יתקן כל תקלה בברז כיבוי שאותרה או שנודע לו עליה, ללא דיחוי.

6. הוראות מעבר

(1) סעיפים 6 ו- 8(ב) לא יחולו על ספק מים -
(א) לגבי מעטפת הגנה ואזור תעשיה שמותקנים בהם כיום ברזי כיבוי -
עד תום חמש שנים מיום פרסומם של הכללים או עד ההחלפה הבאה
של צינור המים הראשי, המוקדם מבינהם.
(ב) לגבי מעטפת הגנה ואזור תעשיה שמותקנים בהם כיום ברזי כיבוי
והמרחק בין ברז כיבוי למשנהו אינו עולה על 100 מטרים - עד
ההחלפה הבאה של צינור המים הראשי.

7. הגדרת ישוב מוגן בכללי ההגנה מפני שריפת יער

"יישוב מוגן" – אחד מאלה, או אזור בתחומו, אשר קיים אזור מפגש בינו לבין היער ואשר הנציב קבע בהתאם לתקנה 2 כי בשל קרבתו ליער נמצא בסיכון לפגיעה כתוצאה משריפת יער –

(1) מועצה מקומית שאינה מועצה אזורית;
(2) יישוב שהוא חלק ממועצה אזורית;
(3) עירייה;
(4) מתחם של מבכים, או מתקן, המשמשים למטרת מגורים, תעשייה, מסחר, חינוך, בטחון, או כל מטרה אחרת, ושאינם חלק מיישוב כאמור בסעיפים קטנים (1) עד(3) ;

״יער״ - שטח יער קיים, בין טבעי ובין נטוע אדם, לרבות חורש טבעי, בוסתנים, ונטיעות בגדות נחלים, לרבות יער הנמצא בשטח שהוכרז כגן לאומי או כשמורת טבע.

מתוך טיוטת תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (הגנה על ישובים מפני שריפות יער התשע"ד – 2014) טרם אושרו.

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בת"א.