גרסת הדפסה
מושבים מספר: 050-2016

הספקת מים למערכת הארצית

רשות המים פרסמה ברשומות את כללי המים (שינוי התוספת השנייה לחוק) התשע"ו – 2016. בחוזר 26/2016 "שינויים בהיטלי הפקת מים לבית לשנת 2016" פרסמנו בהרחבה את השינויים בתעריפי היטלי ההפקה בעקבות אישור ועדת הכספים של הכנסת.

להלן הוראות הכללים המתייחסות להספקת מים ע"י מפיקים פרטיים לחברת מקורות.

1. הפקת מים שפירים לשימוש כלל ארצי

(4) אחרי פסקה(6) יבוא:

״(7) בעד הפקת מים שפירים, שלפי תנאי הרישיון הוגדרו לשימוש כלל ארצי - היטל בסכום אפס; על אף האמור, פרסם מנהל הרשות הממשלתית הודעה לפי סעיף 2 בדבר מצב הידרולוגי ממוצע יהיה שיעור ההיטל 0.1 שקלים חדשים למטר מעוקב ואם ההודעה בדבר מצב הידרולוגי גרוע יהיה שיעור ההיטל 0.2 שקלים חדשים למטר מעוקב; היטל כאמור ישולם בעד הפקה ממקורות המושפעים מההודעה האמורה; בפסקה זו –

״המקורות המושפעים״ - לפי הודעה שיפרסם מנהל הרשות הממשלתית ברשומות, באישור מועצת הרשות הממשלתית;

״שימוש כלל ארצי״ - הפקת מים בידי מפיק מים שכמות המים השפירים הכוללת שהוקצתה לו לאספקה, במועד מתן רישיון ההפקה, ולפי האמור בו, למטרות צריכה ביתית, עולה על 200 מיליון מטרים מעוקבים בשנה לרבות הפקת מים שנועדה לאספקה לאותו מפיק לפי הוראת מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף 35א לחוק.״

המטרה הינה לפטור את חברת מקורות מתשלום היטלי הפקה הן כאשר ההפקה מבוצעת ע"י החברה עצמה והן כאשר ההפקה הינה של מפיקים פרטיים להספקה לחברת מקורות.

2. תחולה

4. " (א) תחילתם של כללים אלה, למעט האמור בסעיף קטן(כ), ביום ב׳ בטבת התשע״ו (1 בינואר 2016).
(ב) תחילתם של סעיפים 1 ו־2 לכללים אלה ביום כ"ט בטבת התשע״ד (1 בינואר 2014).
5. היטל בעד מים שפירים שהופקו בתקופה שמיום י״א בטבת התשס״ז (1 בינואר 2007) עד יום ב' בטבת התשע״ז (31 בדצמבר 2016), שנעשה בהם שימוש כלל ארצי, יהיה בסכום אפס: בסעיף זה, ״שימוש כלל ארצי״ - כהגדרתו בסעיף 7(7) לכללים העיקריים, ואולם יראו הפקת מים שנועדה לאספקה לאותו מפיק לפי הוראת מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף 35א לחוק כשימוש כלל ארצי, רק לגבי תקופה שמיום ו׳ בטבת התשע״ב (1 בינואר 2012)".

חברת מקורות פטורה מהיטלים החל משנת 2007 (למעט בשנה בה הכריז מנהל רשות המים על מצב הידרולוגי ממוצע), מפיקים פרטיים שסיפקו מים בצווי רכישה לחברת מקורות פטורים מהיטל החל משנת 2012.

 

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בת"א.