גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 050-2016

ביסוס ההתיישבות הכפרית וקידום שיווקי הקרקע בתחומם

בישיבת הממשלה מיום 15.5.2016 התקבלה הצעה להחלטה של שר הבינוי והשיכון והשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, לביסוס ההתיישבות הכפרית וקידום שווקי הקרקע בתחומה.

להלן ההחלטה מתוך סיכום ישיבת הממשלה:

"ד. ממשלה החליטה, במסגרת פעילותה לקידום ההתיישבות הכפרית וביסוסה, לצורך יישום מדיניות הממשלה לפיזור אוכלוסייה ולעידוד שיווקי הקרקע בהתיישבות הכפרית בכלל היישובים הכפריים, תוך התמקדות ביישובים המתאפיינים בהגירה שלילית או מתקשים לקלוט תושבים חדשים ומתן עדיפות ליישובים צמודי גדר או סמוכי גבול ובמטרה להביא להגדלת מספר התושבים בהתיישבות הכפרית בנגב ובגליל בעשור הקרוב (במסגרת הוראות תמ״א 35) כדלקמן:

1. להטיל על משרד הבינוי והשיכון, בשיתוף עם משרד האוצר, המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, משרד הפנים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ורשות מקרקעי ישראל, לפעול לקידום ולעידוד שיווקי קרקע מדינה בהתיישבות הכפרית, תוך מתן דגש על ביסוסם של היישובים הכפריים בנגב ובגליל, בשים לב להחלטות מועצת מקרקעי ישראל בעניין זה ומבלי להידרש להקצאות הקרקע. לצורך כך, ימנה שר הבינוי והשיכון ועדת היגוי אשר תבחן את ההיבטים הנוגעים לנושא ואת האמצעים הנדרשים לקידומו בהתאם למפורט להלן (להלן - ועדת ההיגוי).

2. חברי ועדת ההיגוי יהיו כמפורט להלן:

יו"ר - מנכ״ל משרד הבינוי והשיכון.
יו"ר - מנכ״ל המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל.
נציג שר הבינוי והשיכון מקרב עובדי המשרד.
נציג השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל מקרב עובדי המשרד.
נציג שר האוצר מקרב עובדי המשרד.
נציג מינהל התכנון.
נציג שר הפנים מקרב עובדי המשרד.
נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר מקרב עובדי המשרד.
נציג רשות מקרקעי ישראל.
נציג רשם האגודות השיתופיות.
משקיף - נציג משרד הכלכלה והתעשייה.
משקיף - נציג המשרד להגנת הסביבה.
משקיפים - שני ראשי מועצות אזוריות בנגב.
משקיפים - שני ראשי מועצת אזוריות בגליל.
משקיף - נציג מרכז המועצות האזוריות בישראל.

נציגי המשרדים ימונו על ידי השרים הרלוונטיים. נציג מרכז המועצות האזוריות בישראל וכן ראשי המועצות האזוריות ימונו על ידי שר הפנים, לאחר התייעצות עם מרכז המועצות האזוריות בישראל.

3. ועדת ההיגוי תבחן את מגוון האמצעים להגדלת כלל היישובים הכפריים, אשר בתחומם מספר רב של יחידות דיור בתב״ע מאושרת, שניתן לשווקם ולעודד ביסוסם והרחבתם תוך פיזור האוכלוסייה, לרבות הנושאים המפורטים להלן:

א. בחינת האפשרות לעודד שיווק קרקע ביישובים כפריים בנגב ובגליל וזאת, בין היתר, באמצעות מתן סיוע להקמת מוסדות ציבור ו/או לטיפול בתשתיות ותיקות ביישוב, כנגד כל יחידת דיור ששווקה בתחומו.

ב. בחינת תכנית להקמת ״בתי אגודה" ביישובים כפריים, לצורך חיזוק היישובים וביסוסם בדרך של קליטת משפחות צעירות להתיישבות קבע וקביעת קריטריונים ליישומה. התכנית תופעל על ידי משרד הבינוי והשיכון והמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, כאשר בניית הבתים תהיה באחריות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, והפיתוח והתשתיות יהיו באחריות משרד הבינוי והשיכון.

ג. בחינת תכנית לעידוד שיווק מגרשים ביישובים כפריים, וזאת בדרך של מתן קדמי מימון לטובת הסדרת עבודות הפיתוח התומכות במגרשים קודם שיווקם, וקביעת קריטריונים ליישומה.

4. המלצות ועדת ההיגוי יובאו לפני שר הבינוי והשיכון, השר לפיתוח הפריפריה, העב והגליל ומועצת מקרקעי ישראל בתוך 90 יום מיום תחילת עבודתה.

5. בהחלטה זו –

"נגב״ - כהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח הנגב, תשנ"ב-1991.
"גליל" - בהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח הגליל תשנ"ג-1993.

ה. הממשלה החליטה לתקן את החלטת הממשלה מס׳ 43 מיום 31.5.2015 בעניין "ועדת שרים לרגולציה" כך שלסמכויות הוועדה יתווסף סעיף כדלקמן:
לקבל דיווחים באופן עתי אחר יישום החלטות הממשלה העוסקות ברגולציה, ובפרט אלה שעניינן הפחתת הנטל הרגולטורי, ולקבל החלטות בתחום הרגולציה. השרים שההחלטות הנדונות נוגעות למשרדם יוזמנו לישיבת הוועדה.

דברי ההסבר להחלטת הממשלה

רקע כללי

במרחב הכפרי במדינת ישראל קיימים כיום ישובים כפריים להם פוטנציאל הרחבה של כ - 40,000 יח״ד בתב״ע מאושרת, ועל פי עקרונות תמ״א 35. כך, יכול המרחב הכפרי ״לקלוט״ לתוכו, בלי פגיעה בשטחים פתוחים, מספר לא מבוטל של יחידות דיור.

מטרת ההחלטה הינה הגדלת האוכלוסייה הכפרית בישובים קיימים בנגב ובגליל, לצורך חיזוק ההתיישבות וביסוס האחיזה בחבלי ארץ אלה, ובפרט באזורים מרוחקים וסמוכי גבול, ולעודד מימוש רב ככל הניתן של יחידות דיור במסגרת של ראייה ארוכת טווח שתתאם את צפי הביקושים במדינת ישראל, תוך דגש על אזורי עדיפות לאומית. זאת, באמצעות פיתוח ושיווק של מספר רב של יחידות דיור הנמצאות בזמינות גבוהה לשווק בטווח זמן קצר, ובעלות תקציבית נמוכה יחסית, תוך מתן מענה על מספר יעדים, המפורטים להלן ;

1. ביסוס והעצמת ההתיישבות הכפרית בעיקר בנגב ובגליל, ומימוש תפקידם ההיסטורי הקשור בשמירה על גבולות המדינה ועל קרקעותיה תוך הגברת עמידותם החברתית והכלכלית.
2. הגדלת היצע הדיור במגזר הכפר, תוך הפחתת הביקושים במרכז.
3. יצירת פתרונות דיור בטווח רחב של מחירים.

יצוין, כי במדינות המפותחות השטחים הפתוחים והמרחב הכפרי מהווים למעלה מ- 70% מסך השטח הקרקעי, דבר שהביא לכך שבעשור האחרון הנושא של תכנון מדיניות למגזר הכפרי הפך לסוגיה בעלת משקל במדינות המערב. במקביל לשינויים דרמטיים באורחות החיים, שמתבטאים בין היתר בתהליכים של עיור ומדיניות תכנוניה שמעודדת ציפוף, עלתה החשיבות של המרחב הכפרי כמשאב ציבורי והצורך להתאים את המדיניות הכלכלית, החברתית והגאוגרפית של האזורים הללו לאתגרים שעומדים בפניהם היום.

האיכויות הנקשרות למרחב הכפרי כספק עיקרי למרחבים, טבע, נוף, נופש ומורשת היסטורית לתושבי המגזר הכפרי והעירוני כאחד, נתפסות כיום כבעלות ערך ציבורי שישנה חשיבות לשמר ולטפח אותו במדינת ישראל איכויות אלה מקבלות משנה תוקף לאור תפקידה ההיסטורי של ההתיישבות כמגדירה את גבולות המדינה ושומרת עליהם, בפיתוח החקלאות ובשמירה על קרקעות המדינה.

כל אלה הובילו לשני תהליכים מקבילים:

1 . הגירה חיובית אל המרחב הכפרי הנמצא בסמיכות למטרופולין, למטרות מגורים.
2. פיתוח מרחב זה כמרחב ״בר-קיימא״ המשמש כ-״ריאה ירוקה״ בהווה ופוטנציאל קרקעי לעתיד.

על רקע זה מוצע להקים ועדת היגוי, אשר תבחן הנושאים המפורטים להלן, תרומתם לעידוד ולביסוס ההתיישבות ומידת ישימותם, כמו גם הצעות נוספות ככל שיעלו-

1. תימרוץ שיווקי קרקע בישובים הכפריים בנגב ובגליל - בחינת מתן תמריץ לישובים הכפריים בנגב ובגליל, לפיו הגברת השיווקים על ידי הישוב תאפשר לו לקבל מענק כספי לטובת שיקום תשתיות ו/ או הקמת או שיפוץ של מוסדות ציבור קהילתיים בישוב.

2. דיור להשכרה בהתיישבות הכפרית ־ הוועדה תבחן את הצרכים ואת מידת הישימות של הרחבת הדיור להשכרה בהתיישבות הכפרית.

3. בתי אגודה - תכנית שהופעלה באופן מצומצם בישובי הנגב והגליל, וכן ביישובי עוטף עזה. התכנית מקדמת בנייה בישובים ומאפשרת קליטת משפחות צעירות להתיישבות קבע. הוועדה תיבחן את האפשרות למימוש התכנית ותציג קריטריונים ליישומה.

4. מתן קדמי מימון - הוועדה תבחן את האפשרות לקבוע, באזורים מועדפים, מתן קדמי מימון אשר יאפשרו השלמת עבודות הפיתוח, עוד קודם לשיווק המגרשים, וזאת ככלי לעידוד הביקושים באזורים אלה.

קידום התכנית בהתאם להמלצות ועדת היגוי, צפוי להשיג את המטרות הבאות:

1. ניצול תשתיות קיימות ויצירת כמות ניכרת של יח׳׳ד לשיווק תוך זמן קצר, ובפגיעה סביבתית נמוכה.
2. יצירת פתרונות דיור, בטווח הזמן הבינוני, בהיקף של עשרות אלפי יחידות, ובטווח רחב של היצע ומגוון של מחירים.
3. עידוד מעבר תושבים חדשים לנגב ולגליל, כחלק ממדיניות הממשלה לפיזור אוכלוסין.
4. יצירת התחדשות חברתית בישובים בהם האוכלוסייה הקיימת מתבגרת, באמצעות קליטת תושבים חדשים.