גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 048-2016

עדכון מכסת יח"ד בישובים כפריים

המועצה הארצית לתכנון ולבניה בישיבתה מיום 10.5.2016 דנה בנושא "תמ"א 1/35/ב: יישובים כפריים הכלולים בלוח 2". המועצה אישרה את המלצות הולנת"ע מתאריך 15.11.2015 המאפשרות בניית יחידת דיור שלישית בשטח חלקת המגורים בנחלה במושבים, על פי תנאים מוגדרים, וכולל עדכון פרטני של לוח 2 – פירוט מספר יחידות הדיור המותר בכל יישוב כפרי לגופו (יישובים שיתופיים, מושבים וקיבוצים).

ראו חוזרינו: 119/2015- עדכון מכסת יח"ד בישובים כפריים – תיקון לתמ"א 35

להלן החלטת המועצה:

"
1. בפני המועצה הארצית הוצגו הערות הועדות המחוזיות לתמ״א 1/35/ב, והמלצות מינהל התכנון ביחס אליהן. המועצה, לאחר שדנה בתכנית, בהערות שהועברו, בהערות הנוספות שהועלו במהלך הדיון, ובהמלצות מינהל התכנון, רואה חשיבות באישורו של שינוי זה לתמ״א 35, המשלים את הליך עדכונה, זאת בהמשך לעבודת צוות המעקב ובקרה אשר בחן את יישומה והגיש את המלצותיו בנושא.

2. המועצה סבורה כי השינויים המוצעים בתכנית לתמ"א 35 ובכללם עדכון לוח 2, בהמשך לבדיקה פרטנית שנערכה, באמצעות תוספת יחידות דיור ביישובים הכפריים בעלי הנחלות - בקיבוצים וביישובי המפונים, תוספת יחידת דיור בגין כל נחלה במושבים באמצעות עיבוי, ציפוף ומניעת הפגיעה בשטחים הפתוחים הגובלים, הוספת גמישות תכנונית ליישוביים הכפריים במחוז צפון, וקביעת גמישות בהוראות הצפיפות בנחלות במושבים- כל אלה מאפשרים את תפקוד המגזר הכפרי וחיוניותו, תוך איזון ראוי בין צרכי הפיתוח לבין שמירת עקרונות התמ״א, בעיקר בכל הנוגע לחיזוק העירוניות ושמירת השטחים הפתוחים.

3. לאור האמור ממליצה המועצה הארצית לממשלה לאשר את התכנית בהתאם להמלצות מינהל התכנון שהופצו טרם הדיון ולתיקונים הבאים:
א. ביישוב גילת לתקן מס׳ יח״ד מ-500 ל-520.
ב. במחוז צפון, הרחבה בהתאם לתכנית מתאר מחוזית, מעבר לקבוע בלוח 2, תהיה בתחום השטח שהיה כבר מאושר לפיתוח.

4. לעניין שדות ים - מאחר והתכנית של הקיבוץ, שאושרה בשנת 2012, קבעה יעד של 400 יח״ד כקבוע בלוח 2, ומאחר והמועצה הארצית רשאית להחליט על תיקון נספחי התכנית בהתאם לסעיף 18.4, אין מקום כעת להגדיל את ההיקף הקבוע ליישוב בלוח 2.

5. בפני המועצה הוצגו הנושאים הבאים, שלא נכללו בנוסח שהועבר להערות הוועדות המחוזיות.
א. החלת האפשרות לתוספת יחידת דיור גם על משקי עזר וזאת בדומה לאפשרות שניתנה בנחלות במושבים.
ב. בקשה שהועלתה על ידי נציגי ׳דירה להשכיר׳ לאפשר עד 50 יחידות דיור בהישג יד להשכרה ומעונות סטודנטים ב׳שטחים חומים׳ ביישובים הכפריים בעלי הנחלות שבתחום המרקמים העירוניים, מבלי שיספרו על פי לוח 2 בתמ״א 35.
ג. בהתאם לבקשת רשות מקרקעי ישראל, בחינה של הגדרת היקף יחידות הדיור ביישובים תפרח וכפר החורש.

מאחר ושינויים אלו מעלים שאלות הדורשות ליבון ובחינה לרבות בכל הנוגע להשלכותיהם והשפעותיהם ומאחר, וכאמור, נושאים אלה לא הועברו להערות הוועדות המחוזיות ולא הועלו בהערותיהן, מורה המועצה הארצית למינהל התכנון לבחון נושאים אלו, ולהגיש את המלצותיו לולנת״ע.
לצורך כך, מחליטים למנות את יו״ר המועצה הארצית, שישמש כיו״ר הולנת״ע כאשר היא תקיים דיון בנושאים אלו בלבד."

להלן תמצית ההצעה שהובאה לאישור המועצה:

"הוראות התכנית העיקרית יתוקנו באופן הבא:

בסעיף 8.1 הרחבות ישובים כפריים:

בסעיף 8.1.3 סעיף קטן (2)לאחר המילים "על אף האמור בס"ק 1" יבוא: "במחוז צפון,".

במקום סעיף 8.1.3 סעיף קטן (5) יבוא:

"3.
א. בנוסף על הקבוע בסעיף קטן (1) במושבים תותר תוספת של יחידת דיור אחת בכל נחלה שהיתה מאושרת ביום אישור שינוי מס' 1 ב לתכנית זו, בתנאים הבאים:
ב.
1.יחידת הדיור הנוספת תמוקם בתחום השטח שביום אישורו של שינוי 1 ב לתכנית זו מיועד למגורים של בעל הנחלה. היה השטח המיועד למגורים קטן מ 2.5 דונם, רשאי מוסד תכנון להחליט על -הרחבתו עד 2.5 דונם ובלבד:
א) שהשטח יהיה ברצף לשטח המיועד לבינוי.
ב) שהשטח של 2.5 דונם יחושב תוך הכללת מגרשי מגורים שפוצלו בעבר מחלקת המגורים בנחלה.

2. הוגש למוסד התכנון תכנון לכל שטח חלקה א' בנחלה.

3. המסמך שיוגש על פי הקבוע בסעיף 8.1.1 יתייחס ויפרט את כל יחידות הדיור שניתן להוסיף לפי סעיף זה בכל המושב.

ב. במחוזות ירושלים, מרכז וחיפה, לצורך חישוב מס' יחידות הדיור בתכניות שיוחלט להפקידן לאחר אישור שינוי 1 ב לתכנית זו, יופחת מלוח 2 מספרן של יחידות הדיור המתאפשרות במושב מכוח סעיף קטן ( 3) (א). אולם, אין בכך כדי למנוע אישורה של תכנית להרחבה שהוחלט להפקידה לפני אישורו של שינוי 1 ב לתכנית זו. " (הדגשה שלי – ב.מ)

בסעיף 12.2 צפיפות נטו ממוצעת למגורים:

בסעיף 12.2.2 בסעיף קטן (2), בסופו יבוא:

"ו. התכנית חלה בתחום שטח המשלים ברצף לשטח המיועד למגורים בחלקה א' במושב לצורך יצירת שטח של עד 2.5 דונם" .

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אילן כהן במשרדנו בתל אביב.