גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 047-2016

קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בקיבוץ - עדכון

בישיבת מועצת מקרקעי ישראת מיום 18.4.2016 אושר תיקון להחלטת מועצה מספר 1411 "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאים שהם קיבוץ או מושב שיתופי". החלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר עליה, ביום 8.5.2016 ומספרה 1456. 

להלן התיקונים שאושרו:

" 1. סעיף 1.6 יעודכן ונוסחו יהא כלהלן:
"1.6 הקמת יחידות דיור נוספות מעבר לבינוי או התכנון הקיימים כפופה להוראות תמ"א 35 כפי שתעודכן בעקבות החלטת המועצה הארצית לתכנון ובניה מיום 1.12.15."

2. ההגדרות הבאות יעודכנו כלהלן:

יישובי עוטף עזה היישובים המנויים ברשימה המצורפת כנספח להחלטה זו, אשר יבקשו להצטרף להסדר הקבוע בהחלטה עד ליום 31.12.18.

קרוב בן זוג, הורה, אח, צאצא וצאצא בן הזוג, מאומץ ומאומץ בן הזוג, ובן זוגו של כל אחד מאלה. לעניין החלטה זו: "בן זוג" – לרבות ידוע בציבור כבן זוג. "אח" ביחס לזכויות עקב ירושה בלבד.

תלויים בעלי מוגבלויות בקיבוץ ילדיהם הבגירים של משפחת חברים באגודה או של מי שנפטרו בעודם משפחת חברים באגודה, שאינם חברים באגודה ואינם כשירים להיות חברים באגודה בשל היותם "אדם עם מוגבלות" כמשמעותו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998, ובלבד שלא מדובר בלקות זמנית.

3. סעיף 3.1.3 יעודכן ונוסחו יהא כלהלן:
"3.1.3 התחייבות האגודה לכך שמספר יחידות הדיור בשטח הישוב החקלאי (לרבות ההרחבות הקהילתיות, אם קיימות) יהיה בהתאמה להוראות תמ"א 35 כפי שתעודכן בעקבות החלטת המועצה הארצית לתכנון ובניה מיום 1.12.15. על אף האמור, מוסמכת הנהלת הרשות לפטור את האגודה מהתחייבות זו במקרים בהם מספר יחידות הדיור הבנויות חורג מהוראות תמ"א 35, כאשר בנייתן בוצעה על פי תכנית תקפה ו/או כדין."

4. סעיף 4.1.6 יפוצל ויעודכן ונוסחו יהא כלהלן:
"4.1.6 מספר מגרשי המגורים בחלקת המגורים לא יעלה על 2.34 כפול תקן הנחלות או מספר משפחות החברים באגודה בתאריך 27.3.07, הנמוך מבין השניים.
4.1.7 על אף האמור, בישובים חקלאים בהם מספר משפחות החברים באגודה ביום 27.3.07 ובמועד השיוך בפועל, יהיה לפחות כפליים מתקן הנחלות, הרשות תאשר שיוך יחידות דיור עם זכויות בניה קטנות מ- 160 מ"ר כולל ובלבד שלא יפחתו מ- 120 מ"ר כולל. במקרה זה מספר מגרשי המגורים בחלקת המגורים לא יעלה על תקן הנחלות בתאריך 27.3.07 כפול 3.125.
המועצה מסמיכה את ועדת המשנה לקבוע קריטריונים לפיהם ניתן לאשר לקיבוצים בהם מספר משפחות החברים באגודה ביום 27.3.07 ובמועד השיוך בפועל יהיה לפחות 150% מתקן הנחלות, שיוך מגרשים עם זכויות בניה קטנות מ- 160 מ"ר כולל ובלבד שלא יפחתו מ-120 מ"ר כולל.
4.1.8 בכל מקרה מספר יחידות הדיור בישוב החקלאי לא יעלה על הקבוע בהוראות תמ"א 35 כפי שתעודכן בעקבות החלטת המועצה הארצית לתכנון ובניה מיום 1.12.15."

5. מספרי סעיפים 4.1.7 ו- 4.1.8 יעודכנו בהתאמה.

6. סעיף 4.2. יעודכן נוסחו יהא כלהלן:
"4.2 בניה למגורים מחוץ לחלקת המגורים
ישוב חקלאי שהצטרף להסדר רשאי להפנות משפחת חברים חדשה לשיוך מגרש גם בשטח שהינו מחוץ לחלקת המגורים, תמורת תשלום דמי חכירה מהוונים בשיעור 91% וזאת במגבלות תמ"א 35, כפי שתעודכן בעקבות החלטת המועצה הארצית לתכנון ובניה מיום 1.12.15.

7. סעיף 4.3 יעודכן ונוסחו יהא כלהלן:
"4.3 שימוש ביחידות דיור בנויות שלא בדרך של שיוך
4.3.1 ישוב חקלאי אשר הצטרף להסדר רשאי לעשות שימוש, לרבות השכרה, ביחידות דיור קיימות במועד ההצטרפות, שלא בדרך של שיוך מגרשים, וזאת לאחר אישור הרשאות שימוש זמניות לאגודה, תמורת תשלום דמי שימוש בשיעור של 5% לשנה, תוך מתן הנחות איזור, במקרים אלה:
4.3.1.1 יחידות דיור בחלקת המגורים אשר טרם ניתן לבצע שיוך לגביהן.
4.3.1.2 יחידות דיור בנויות המצויות מחוץ לחלקת המגורים.
4.3.2 הרשאת שימוש זמנית לצורך מגורי "תלויים/בעלי מוגבלויות בקיבוץ", כהגדרתם לעיל, שהאגודה החליטה שלא לשייך להם מגרש בהתאם לסעיף 4.5.1.1.5 להלן, תתאפשר תמורת תשלום דמי שימוש סמליים בסך של 18 ש"ח לשנה. על תשלום זה לא תחול הנחת אזור.
4.3.3 ביחידות דיור עד 55 מ"ר המצויות מחוץ לחלקת המגורים בהתאם לסעיף 4.1.10 לעיל, ניתן יהיה לעשות שימוש, לרבות השכרה, באחת מן הדרכים שלהלן, ובלבד שהאגודה לא תעביר את הזכויות ביחידות הדיור לאחר:
4.3.3.1 אישור הרשאות שימוש זמניות לאגודה, כאמור בסעיף 4.3.1 לעיל.
4.3.3.2 חתימת האגודה על הסכם חכירה ל-49 שנים, בכפוף לתשלום דמי חכירה מהוונים, תוך מתן הנחות אזור."

8. כותרת סעיף 4.5 תעודכן ותהא כלהלן:
"4.5 שיוך דירות בחלקת המגורים"

9. סעיפים 4.5.1.1.3 ו- 4.5.1.1.5 יעודכנו ונוסחם יהא כלהלן:
"4.5.1.1.3 קיומה של תכנית תקפה המחלקת את שטח חלקת המגורים למגרשים, בהתאם להוראות תמ"א 35, כפי שתעודכן בעקבות החלטות המועצה הארצית לתכנון ובניה מיום 1.12.15.
על אף האמור, המועצה מסמיכה את הנהלת הרשות לבצע עסקות על פי תכנית חלוקה שאינה סטטוטורית ובתנאים שיקבעו על ידי הרשות."

"4.5.1.1.5 על אף האמור לעיל, הרשות תתיר שיוך יחידות מגורים מתוך חלקת המגורים לבעלי מוגבלויות, על פי החלטה של האסיפה הכללית של הישוב החקלאי. יתר ההוראות החלות לגבי משפחת חברים באגודה, כמפורט בהחלטה זו, יחולו על המגרשים המשויכים על פי סעיף זה."

10. סעיף 4.5.2.2.1.2 יעודכן ונוסחו יהא כלהלן:
"4.5.2.2.1.2 במועד העברת הזכויות ישלם החוכר תשלום בשיעור 33% משווי יתרת זכויות המגורים ליחידת דיור אחת (קיימות תכנונית ועתידיות) שטרם נרכשו, כאמור."

11. סעיף 4.5.2.2.2.3 יעודכן ונוסחו יהא כדלהלן:
"4.5.2.2.2.3 במועד העברת הזכויות ישלם החוכר תשלום חוב בשיעור 29.25% כקבוע בחוזה החכירה וכן תשלום בשיעור 33% משווי יתרת זכויות המגורים ליחידת דיור אחת (קיימות תכנונית ועתידיות) שטרם נרכשו, כאמור."

12. סעיף 4.5.2.3 יעודכן ונוסחו יהא כלהלן:
"4.5.2.3 חוכר אשר פעל על פי כל אחת מהאפשרויות לעיל, רשאי בכל עת לרכוש את מלוא זכויות המגורים ליחידת דיור אחת (הקיימות תכנונית והעתידיות) במגרש המשויך בהתאם לתנאים המפורטים לעיל בהתאם לעסקה שאושרה לו."

13. יתווסף סעיף 4.5.2.4 ונוסחו יהא כלהלן:
"4.5.2.4 למרות האמור, ותיק שגילו במועד ההצטרפות להסדר מעל גיל 55 יהא רשאי לדחות את ביצוע עסקת השיוך למועד נדחה שיבחר."

14. סעיף 4.5.3 יעודכן ונוסחו יהא כלהלן:
"4.5.3 משפחת חברים חדשה הזכאית לשיוך מכוח החלטת האסיפה הכללית של הישוב החקלאי, תחתום על חוזה חכירה למגרש עם מלוא זכויות המגורים ליחידת דיור אחת (הקיימות תכנונית והעתידיות), בכפוף לתשלומים שלהלן:
4.5.3.1 תשלום בשיעור של 29.25% משווי המגרש בהיקף בינוי של 120-160 מ"ר כולל, לפי הענין.
4.5.3.2 תשלום בשיעור של 33% משווי יתרת זכויות הבניה ליחידה אחת, שטרם נרכשו (הקיימות תכנונית והעתידיות)."

15. סעיף 4.7.4 יעודכן ונוסחו יהא כלהלן:
"4.7.4 במקרה שהסוכנות היהודית לארץ ישראל או ההסתדרות הציונית העולמית, לפי העניין, הינה צד לחוזה משבצת תלת צדדי בגין משבצת הישוב החקלאי, ההצטרפות להסדר תעשה בתאום עימה."

16. סעיף 4.8.1 יעודכן ונוסחו יהא כלהלן:
"4.8.1. חרף ביטולן של החלטות מועצה מספר 751 ו - 692, אם עד למועד 27.3.2007 קיבלה האסיפה הכללית של הישוב החקלאי החלטה על שיוך דירות עפ"י החלטת מועצה מספר 692 או 751 והחלטה זו אושרה על ידי ועדת הפרוגרמות של הרשות לתכנון חקלאי שבמשרד החקלאות, הישוב החקלאי רשאי להמשיך את תהליך השיוך בהתאם להחלטות הנ"ל."

17. יתווסף סעיף 5 ונוסחו יהא כלהלן:
"5. חתימה על בקשה להיתר בניה למשפחת חברים חדשה
5.1. אגודה אשר תצטרף להסדר הקבוע בהחלטה זו, שילמה דמי חכירה בשיעור של 3.75% מערך חלקת המגורים וחתמה על חוזה חכירה לחלקת המגורים, תהא רשאית להפנות משפחת חברים חדשה לרשות לצורך חתימה על בקשה להיתר בניה למגורים בתוך חלקת המגורים, תמורת תשלום סך של 200,000 ₪ כתנאי לחתימה על היתר הבניה (50,000 ₪ באזורי עדיפות). תשלום זה יהווה מקדמה על חשבון דמי החכירה המהוונים עבור שיוך מגרש המגורים (להלן: "המקדמה") ובלבד שהחבר החדש ישלים את יתרת התשלום לצורך שיוך מגרש המגורים כמפורט בסעיף 4.5.3 לעיל תוך 60 יום ממועד אישור העיסקה ברשות.
5.2. ככל שהמקדמה גבוהה מדמי החכירה המהוונים עבור שיוך המגרש, ההפרש יושב למשפחת החברים החדשה.
5.3. בקיבוצים בהם מתגוררת משפחת חברים חדשה בבית קיים המיועד לה לשיוך, תנאי להצטרפות האגודה להסדר הינו הבטחת תשלום דמי חכירה מהוונים בהתאם לסעיף 4.5.3 לעיל בדרך של הפקדת ערבות/שיק בנקאי/התחייבות של בנק וזאת בנוסף ליתר התנאים הנדרשים לצווך הצטרפות להסדר.
5.4. עד להשלמת מלוא התשלום כמפורט בסעיף 4.5.3 לעיל החבר החדש לא יהיה זכאי לחתום על חוזה חכירה ביחס למגרש ו/או לקבל התחייבות לרישום משכנתא.
5.5. אם משפחת החברים החדשה לא תשלים את יתרת התשלום לצורך שיוך מגרש המגורים תוך 60 יום ממועד אישור העיסקה, יפנה משפחת החברים החדשה את המגרש. היה והקיבוץ לא יפנה חבר אחר לרשות לרכישת מלוא הזכויות במגרש תוך 180 יום, יסכים הקיבוץ לגריעת מגרש המגורים משטח המשבצת והמגרש יוקצה על ידי הרשות למועמד אחר אשר יתקבל לחברות בקיבוץ; לא נמצא מועמד, הרשות תהיה רשאית להקצות את המגרש גם למי שאינו חבר קיבוץ. במקרה זה יהיה החבר החדש זכאי לקבל מהרשות את שווי השקעותיו במגרש, כפי שיקבע על ידי השמאי הממשלתי מתוך התמורה המתקבלת ממכירת המגרש לאחר ניכוי דמי החכירה המהוונים והוצאות הרשות."

18. שאר הסעיפים ימוספרו בהתאם.
19. החלטה זו מבטלת את החלטת מועצה מספר 1411. "

דברי הסבר להצעת ההחלטה והתייחסות נוספת ראו חוזרינו מס' 31/2016 "שיוך דירות בקיבוץ - הצעה לתיקון החלטה 1411".

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.