גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 041-2016

כללי ניתוק אספקת מים ביתיים לישוב חקלאי

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (קביעת תנאים ברשיון) (ניתוק אספקת מים ונקיטת הליכי גביה) 2016.

 

יצויין כי רשות המים מנסה תקופה ארוכה להסדיר בחקיקה את נוהלי ניתוק המים לחייבי תשלום.

בשנת 2015, בהתערבות ועדת הכלכלה של הכנסת, הותקנו כללי תאגידי מים וביוב (ניתוק אספקת מים) תשע"ה-2015 וכעת מבקשת הרשות לקבוע כללים גם לספקים שאינם תאגידי מים ביניהם גם הישובים המתוכננים (קיבוצים, מושבים וכפרים שיתופיים).

 

1. "מטרות

(1) להסדיר את המקרים והתנאים לביצוע פעולת ניתוק אספקת מים כאמצעי להבטחת תשלום חשבונות צריכה שוטפים של צרכנים, אך לא כאמצעי לגביית חובות עבר;

(2) להבטיח שבעל רישיון יעשה שימוש בסמכותו לבצע פעולת ניתוק אספקת מים, תוך צמצום הפגיעה בצרכן, תוך בחינת האפשרות לעשות שימוש באמצעים חלופיים, ובשים לב לחיוניותם של שירותי המים, בהתחשב בסוג הנכס, השירותים הניתנים בו והיקף הפגיעה הצפויה להיגרם לצרכן;

(3) לקבוע הוראות לענין נקיטה בהליכי גבייה בידי בעל רישיון.

 

2. איסור ניתוק אספקת מים לצרכן ביתי

בעל רישיון לא ינתק צרכן ביתי מאספקת המים בנכסו בשל אי-תשלום בעד אספקת מים או שירותי ביוב בנכס.

 

3. התנאים לניתוק אספקת מים לצרכן ביתי

א. על אף האמור בסעיף 5, המנהל הכללי של בעל הרישיון רשאי לאשר ביצוע פעולת ניתוק אספקת מים בנכס של צרכן ביתי בשל אי-תשלום חוב שוטף בעד אספקת מים או שירותי ביוב בנכס, ובלבד שהתקיימו כל אלה:
(1) גובה החוב השוטף, למעט הפרשי הצמדה, מתוך יתרת החוב של הצרכן הביתי, שהגיע מועד פירעונו, עולה על 1,000 שקלים חדשים;
(2) הצרכן הביתי לא שילם לבעל הרישיון בעד אספקת מים או שירותי ביוב בעד תקופות חיוב רצופות או בעד תקופות חיוב לסירוגין;
(3) טרם חלפו 12 חודשים מהמועד האחרון שהיה על הצרכן הביתי לשלם בעד תקופת החיוב המאוחרת לפי פסקה (2), לפי העניין;

(4) התקיימו אחד או יותר מאלה:
(א) הצרכן הביתי סירב למסור לבעל הרישיון את מספר הזהות שלו וכתובת מגוריו העדכנית כפי שמופיע ברישומי רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול;
(ב) בעל הרישיון לא הצליח לגבות את החוב השוטף למרות מיצוי הליכי הגבייה וחלפו 30 ימים לפחות ממועד מיצוי ההליכים כאמור;
(5) בעל הרישיון שלח לצרכן הביתי התראה לפי הוראות סעיף 14(א), על כוונתו לבצע פעולת ניתוק אספקת מים;
(6) המנהל הכללי או עובד בכיר של בעל הרישיון שהמנהל הכללי אצל לו את סמכותו לעניין זה, סבר, מנימוקים שירשמו, שהצרכן הביתי הוא בעל יכולת כלכלית מספקת לכאורה לשלם את חובו השוטף, לאחר שבחן את טענותיו וראיותיו של הצרכן הביתי, אם נמסרו לבעל הרישיון, ובכלל זה את חוות הדעת שקיבל בעניינו, אם התקבלה, מהמחלקה לשירותים חברתיים;
(7) בעל הרישיון שלח לצרכן הביתי הודעה על ההחלטה כאמור בפסקה (6) ועל כוונתו לבצע פעולת ניתוק אספקת המים בנכסו, כמפורט בסעיף 14(ב).
ב. על אף האמור בסעיף קטן (א)(6) בעל רישיון רשאי לבצע פעולת ניתוק אספקת מים בנכס של צרכן ביתי, אף אם סבר המנהל הכללי או עובד בכיר של בעל הרישיון שהמנהל הכללי אצל לו את סמכותו לעניין זה, שהצרכן הביתי אינו בעל יכולת כלכלית לשלם את חובו, אם נוכח לדעת שהצרכן הביתי מנצל לרעה את האיסור לנתקו לפי כללים אלה; לעניין זה, ״ניצול לרעה״ - צריכת מים מעבר לכמות המוכרת, שסופקה לאחרים או יועדה בפועל לשימושים שאינם מטיבם ומטבעם צורכי בית של הצרכן הביתי, ולמעט צריכה כאמור שאינה בשליטתו של הצרכן הביתי.

 

4. פניה למחלקה לשירותים חברתיים

בכפוף לקבלת הסכמת צרכן ביתי, בעל הרישיון יפנה למחלקה לשירותים חברתיים בבקשה לקבל חוות דעת בדבר מצבו הכלכלי של הצרכן הביתי בתוך 21 ימים מיום קבלת הפניה; לא הודיע הצרכן הביתי על הסכמתו בתוך 7 ימים יראו אותו כמי שסירב לפעולת בעל הרישיון כאמור.

 

5. ניתוק אספקת מים לצרכן ביתי

בעל רישיון רשאי לבצע פעולת ניתוק אספקת מים בנכסו של צרכן ביתי, אם החליט המנהל הכללי לאשר לבצע את הפעולה האמורה, ובלבד שחלפו 30 ימים מיום ששלח לצרכן הביתי הודעה לפי סעיף 14(ב) בדבר החלטת המנהל הכללי; בהודעה תצוין זכות הצרכן להשיג על החלטת המנהל הכללי לפי סעיף 11 לכללים; נוסף על האמור, החליט בעל רישיון לבצע פעולת ניתוק אספקת מים בנכסו של הצרכן הביתי, יידע את המחלקה לשירותים חברתיים שנתנה חוות דעת בעניינו של הצרכן הביתי לפי סעיף 7 על ההחלטה האמורה, 15 ימים לפחות בטרם ביצוע פעולת ניתוק אספקת מים.

 

6. ניתוק אספקת מים בנכס אחר

(א) בעל רישיון רשאי לבצע פעולת ניתוק אספקת מים בנכס אחר, בשל אי- תשלום חוב לגבי אותו נכס, לאחר מיצוי הליכי הגבייה, אם הצרכן באותו הנכס לא שילם לבעל הרישיון בעד אספקת מים או בעד שירותי ביוב בשל תקופות חיוב רצופות או בשל תקופות חיוב לסירוגין, או אם הצרכן לא שילם תשלום, אחד או יותר, לפי הסדר תשלום שנקבע לו לפי סעיף 17; לענין זה ״חוב״ - למעט חוב שהצרכן פנה לבעל הרישיון בבקשה לבררו ובעל הרישיון טרם נתן לגביו החלטה;

(ב) בעל רישיון לא יבצע פעולה כאמור בסעיף קטן (א), אלא לאחר שחלפו 21 ימים לפחות ממועד מסירת ההתראה לצרכן כאמור בסעיף 14 (ג).

 

7. החרגות לניתוק אספקת מים בנכסים אחרים

(א) על אף האמור בסעיף 9, בעל רישיון לא יבצע פעולת ניתוק אספקת מים בשל אי-תשלום חוב לגבי נכס אחר שהוא אחד מאלה:

(1) מוסד חינוך רשמי כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש״ט-1949;
(2) בית ספר או גן ילדים, שבו מתחנכים תלמידים באופן שיטתי, המעניק חינוך גן ילדים, חינוך יסודי, חינוך על-יסודי או חינוך מיוחד, והמחזיק ברישיון לפי חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ״ט-1969;
(3) מוסד חינוך תרבותי ייחודי כהגדרתו בחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס״ח - 2008, המחזיק ברישיון לפי החוק האמור;
(4) מוסד רפואי כהגדרתו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940 ;
(5) מעון יום שיקומי, כהגדרתו בחוק מעונות יום שיקומיים, התש״ס- 2000;
(6) מעון כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ״ה-1965;
(7) נכס מקרקעין של מערכת הביטחון או המצוי בשימושה, בזמן פעילות מבצעית או מלחמה הקשורה לפעילות בנכס האמור;
(8) בתי סוהר, מתקני שהייה ומתקני מעצר שמפעילה מערכת הביטחון, ובכלל זה מקומות משמורת לפי חוק הכניסה לישראל, התשי״ב- 1952, ומרכזים לשהיית מסתננים לפי חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) התשי"ד – 1954;
(9) נכס מקרקעין של הרשות הארצית לכבאות והצלה כמשמעותה בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, או נכס בשימושה.

 

8. ביצוע פעולת ניתוק אספקת מים

(א) פעולת ניתוק אספקת מים לא תבוצע אלא בימים א׳ עד ד׳, בין השעות 8:00
עד 17:00, ובלבד –

(1) שלא תבוצע פעולה כאמור בערב חג, חג וחול המועד, בשים לב לדתו של הצרכן, לפי העניין, כאמור בתוספת השנייה לכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה), תשע״א-2011;

(2) שלא תבוצע פעולה כאמור בנכס של צרכן ביתי המקיים בו מנהגי אבל בתקופת ימי האבל לפי דתו או אמונתו של הצרכן הביתי, ובלבד שהודיע על כך לבעל הרישיון; ביצע בעל הרישיון פעולה לניתוק אספקת מים בנכס של צרכן ביתי בתקופה האמורה - יחבר בעל הרישיון את נכס הצרכן הביתי למערכת המים, בלא דיחוי, לאחר שהודיע לו על כך הצרכן הביתי.

(ב) פעולת ניתוק אספקת מים לפי כללים אלה תימשך, לכל היותר, 30 ימים; בחלוף 30 הימים יחבר בעל הרישיון את נכס הצרכן למערכת המים וימסור לו הודעה בדבר חובתו לשלם לבעל הרישיון את המגיע לו ממנו, שאם לא כן, תבוצע פעולת ניתוק אספקת מים בשנית, לפי סעיף קטן (ג).

(ג) לא נענתה פניית בעל הרישיון בחלוף 5 ימי עסקים נוספים, רשאי בעל הרישיון לבצע פעולת ניתוק אספקת מים נוספת לפי סעיף קטן (א(; פעולת ניתוק אספקת מים נוספת תימשך 45 ימים; בחלוף תקופה זו, יחבר בעל הרישיון את הצרכן למערכת המים וימסור הודעה כאמור בסעיף קטן (ד).

(ד) לא נענתה פניית בעל הרישיון בחלוף 5 ימי עסקים מתום פעולת הניתוק כאמור בסעיף קטן (ג), רשאי בעל הרישיון לבצע פעולת ניתוק אספקת מים שלישית בנכס, לפי סעיף קטן (א); פעולת ניתוק אספקת מים שלישית תימשך 60 ימים; בעל הרישיון רשאי לחזור על פעולת ניתוק אספקת מים לפי סעיף זה, ובלבד שבין כל חזרה על הפעולה תחלוף תקופה של 7 ימי עסקים לפחות.

(ה) על אף ה אמור בסעיף קטן (ב), אם לא הייתה צריכת מים בנכס בתקופה שקדמה לפעולת ניתוק אספקת מים או שהייתה צריכה זניחה המעידה כי הנכס אינו מאוכלס בפועל, או שנודע לבעל הרישיון כי הנכס אינו מאוכלס, רשאי בעל הרישיון להאריך את משך פעולת ניתוק אספקת המים בלא הגבלה, ובתנאי שבחלוף כל 45 ימים ימסור הודעה לצרכן כי הוא מתבקש להודיע בכל עת על כוונתו לאכלס את הנכס; התקבלה הודעת צרכן כאמור, תופסק פעולת ניתוק אספקת המים בהקדם האפשרי, ובעל הרישיון ימסור הודעה כאמור בסעיף קטן (ד).

(ו) על ביצוע פעולת ניתוק אספקת מים לפי סעיף זה ישלח בעל הרישיון הודעה כאמור בסעיף 14."

מודגש כי אין בכללים כדי למנוע מבעל רישיון/ספק לבצע פעולת ניתוק לאלתר במקרים בהם
הוא נדרש ע"פ דין, מסיבות תברואתיות למשל.

 

כללים אלו לכשיאושרו, יחליפו למעשה את הנחיות מנכ"ל משרד הפנים לניתוק מים הנהוגות בקרב חלק גדול מהספקים.

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות למר צ'סנר יעקב במשרדנו בת"א.