גרסת הדפסה
מושבים מספר: 038-2016

הצעה לחייב חוכרי מגרשים בהרחבות במלוא זכויות התב"ע

ביום 14.4.16 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמי") הצעה מספר 619 לתיקון החלטה 1450 "תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש-תשלום דמי היתר". (להלן:"ההצעה").

מועד הישיבה לאישור החלטה נקבעה ליום 18.4.2016.

להלן נוסח השינויים המוצעים:

"1. בסעיף ההגדרות יתוקנו ההגדרות כלהלן:

שטח לבניה בפועל - במגזר העירוני – במגורים (לרבות בניה למגורים בישוביים קהילתיים) – שטח מבונה על פי בקשה להיתר בניה, אשר הוקצה ושולמה בגינו תמורה, בהקצאות קרקע למטרת מגורים החל מתאריך 20.11.1990.

                          בתעסוקה – שטח מבונה על פי בקשה להיתר בניה, אשר שולמה בגינו תמורה רק עבור הבניה בפועל ולא עפ"י מלוא זכויות הבניה שנקבעו בתוכנית מאושרת במועד ההקצאה ובתוכניות שאושרו החל מ-1/7/75.

                          במגזר החקלאי – בהרחבות - שטח אשר שולמה בגינו תמורה בהתאם להחלטות מועצה 612, 737,1180 וכן בניה בהקצאות להחכרת מגרשי מגורים בנויים במושבים בהתאם להחלטת מועצה 914.

2. סעיף 2.2 יתוקן ונוסחו יהא כלהלן:

"2.2 מגרש מגורים ששטחו מעל 280 מ"ר ששולמה בגינו תמורה לרשות בעת הקצאת המקרקעין עפ"י שטח לבניה בפועל, תתנה הרשות את הטיפול בבקשה על פי החלטה זו בתשלום דמי חכירה מהוונים בשיעור של 91% מערך הקרקע עבור מלוא זכויות הבניה בהתאם לתוכנית מאושרת במועד ההקצאה אשר לא שולם עבורן בעת ההקצאה כאמור."

3. סעיף 3.4 יעודכן ונוסחו יהא כלהלן:

"3.4 לבעלי חוזה חכירה למטרות תעסוקה

3.4.1 בעלי חוזה מהוון: הרשות תיגבה דמי היתר מהוונים עבור תוספת בניה לתעסוקה בשיעור של 31% משווי תוספת הבנייה. הנהלת הרשות תהא מוסמכת לקבוע את האופן בו יבוצע התחשיב לגביית דמי היתר בגין תוספות בניה כאמור.
3.4.2 בעלי חוזה שאינו מהוון: הרשות תגבה דמי היתר עבור תוספת בניה לתעסוקה בשיעור של 25% משווי תוספת הבנייה. דמי החכירה השנתיים יעודכנו בהתאם לנהלי הרשות."

להלן דברי הספר שפורסמו להצעת ההחלטה

"מוצעים להלן שלושה תיקונים:
• האחד, מתייחס להגדרת המושג בינוי בפועל בתעסוקה, קרי, עסקה שבוצעה עם חוכר קרקע למטרות תעסוקה מה- 1/7/1975, על בסיס בינוי מופחת מהקבוע בתכנית מאושרת למועד ההקצאה.

• השני, מחייב חוכר קרקע למטרת מגורים צמודי קרקע בשטח העולה על 280 מ"ר, שביצע עסקה לפי בינוי בפועל, המגיש בקשה לתוספת בניה, בתשלום דמי חכירה מהוונים בשיעור של 91% מערך הקרקע עבור מלוא זכויות הבניה בהתאם לתכנית מאושרת במועד ההקצאה אשר לא שולם עבורן בעת ההקצאה כאמור.

• השלישי, בעלי חוזה חכירה לתעסוקה שאינו מהוון יחויבו בתשלום דמי היתר בשיעור של 25% משווי התוספת ובעידכון דמי החכירה השנתיים בהתאם לנהלי הרשות. תיקון זה הושמט בטעות בהחלטת מועצה מספר 1369".

החמרה בלתי סבירה עם חוכרי מגרשים בהרחבות של ישובים חקלאיים

על פי סעיף 2.2 להצעה תיקון ההחלטה חוכר קרקע למטרת מגורים צמודי קרקע בשטח שעולה על 280 מ"ר שביצע עסקה לבנוי בפועל ומגיש בקשה לתוספת בנייה, יישלם תשלום דמי חכירה מהוונים עבור השלמת מלוא זכויות הבנייה לפי התב"ע שהיו במועד הקצאת המגרש.
מדובר בהצעה בלתי סבירה ומידתית, העומדת בניגוד למטרת הקצאת הזכויות המקורית של ההרחבות למגורים.
ההצעה כאמור הייתה קיימת תקופה קצרה עד להחלטה 1143 של מועצת מקרקעי ישראל מיום 17.3.2008 וגרמה לביקורת ציבורית רחבה. על כן הוחלט על ביטולה בהחלטה 1160 מיום 5.10.2008 בהצעה לתיקון מובהר מפורשת כי ההחלטה גרמה לחיכוך רב עם החוכרים וזאת בניגוד למטרתה.

להלן דברי ההסבר שהוצגו לפני חברי המועצה בהצעה לתיקון 1160 כלשונם:

"במטרה לצמצם את החיכוך עם החוכר החליטה מועצת מקרקעי ישראל בהחלטתה מס' 1143 כי במועד הגשת בקשה לרכישת חלק או כל הזכויות במקרקעין, המינהל יגבה את ההשלמה למלוא זכויות הבניה על פי התוכנית שהייתה בתוקף במועד ההקצאה.

אולם, שינוי המדיניות הביא לתוצאה הפוכה וגרם להגברת החיכוך עם החוכר באופן משמעותי.
לפיכך, מוצע כי במועד הגשת בקשות לרכישת חלק/או כל זכויות המקרקעין, במקרקעין שהוקצו על פי שטח בניה בפועל, יגבה המינהל דמי חכירה מהוונים עבור זכויות בניה המבוקשות בהיתר הבניה בלבד." (הדגשה שלי – ב.מ)

לפיכך פנה עו"ד דודו קוכמן, מזכיר כפרי האיחוד החקלאי לחברי המועצה בדרישה לבטל החמרה זו.

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.