גרסת הדפסה
מושבים מספר: 036-2016

חידוש חכירה במסגרת יובל והיוון זכויות במגזר העירוני

ביום 30.3.2016 פורסם באתר רמ"י ע"י אריאל מזוז מנהל אגף בכיר בעסקאות, אפרת שטראוס מנהלת אגף בכירה תורה ונהלים ומשה פופיק סגן מנהל חטיבת השירות, נוהל מעודכן ל"חידוש חוזה חכירה במסגרת יובל והיוון חכירה בנכסי מגורים, מוסדות ציבור ותעסוקה במגזר העירוני". הנוהל מתייחס להחלטות מועצת מקרקעי ישראל במגזר המגורים, מס' 1090 ,1145 במגזר התעסוקתי מס' 851, 968 ,1370 ,1443 ובמגזר הציבורי 539.

להלן עיקרי הנוהל:

א.     בקשה לחידוש חכירה ליובל (יובל/ יובל מוקדם)

להלן דף מידע לפונה שפורסם באתר רמ"י כנספח לנוהל:

"הסבר

 • חוכר שברשותו חוזה חכירה שתקופת החכירה המקורית שבו הסתיימה או עומדת להסתיים, רשאי להגיש בקשה לחידוש תקופת החכירה לתקופה של 49 שנים נוספות.
 • ניתן להגיש בקשה מוקדמת לחידוש תקופת חכירה אם נותרו עד 7 שנים לסיום תקופת החכירה המקורית. תקופת החכירה הנוספת תחל מיום תשלום דמי ההיוון.
 • רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) תאשר את חידוש תקופת החכירה אם יתקיימו כל התנאים שלהלן:
 • לחוכר יש חוזה חכירה עם רמ"י.
 • החוכר לא נמצא במצב של הפרת חוזה (שימושים אשר אינם תואמים את מטרת החכירה או כאשר ישנם חובות, חריגות בנייה, פלישות).
 • לא נעשתה העברת זכויות ללא הסכמת רמ"י.
 • לא נרשמה הפקעה לפי סעיף 19 בפקודת הקרקעות - רכישה לצורכי ציבור, 1943, או לפי    חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965.
 • חידוש החכירה בחוזה החכירה הוא בהתאם לתנאים הקיימים בחוזה.
 • לא קיימות הגבלות משפטיות (טיפול משפטי, כינוס נכסים, צווי מניעה, צווים משפטיים) העשויות למנוע את חידוש החכירה.
 • אם הבניין רשום על שם החוכר בנפרד מהקרקע (אינשאט) בלשכת רישום המקרקעין, יש להעביר את הבעלות על המבנה על שם בעל הקרקע.
 • קביעת ערכי הקרקע לצורך חישוב התשלום תיעשה בהתאם לשומה עדכנית על בסיס הזכויות אשר הוקנו בחוזה המקורי וזכויות נוספות שנרכשו.

תשלום בגין חידוש החכירה:

מגורים

 • בבנייה רוויה – חוכר שהיוון את זכויותיו עד תום תקופת החכירה הראשונה, וזו הגיעה לסיומה, החכירה תחודש כמהוונת לתקופה נוספת בת 49 שנה, ללא כל תשלום נוסף. 
 • בבנייה נמוכה -
 • חוכר שהיוון את זכויותיו עד תום תקופת החכירה הראשונה בלבד, וזו הגיעה לסיומה לפני ה-08/02/2010 (מועד אישור החלטת מועצה מס' 1185 – "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל"), ישלם 5.5% מערך הקרקע העדכני על מנת להוון את הנכס לתקופה נוספת בת 49 שנים.
 • חוכר שתקופת החכירה המקורית שלו הסתיימה לאחר ה-08/02/2010 זכאי להצטרף למסלול הקניית הבעלות, ללא תשלום דמי היוון בגין תקופת החכירה הנוספת. אם החליט החוכר שלא להצטרף למסלול הקניית הבעלות, ישלם דמי היוון כמפורט לעיל.

תעסוקה

 • חוכר שיבחר שלא להוון את זכויותיו בעת החידוש, יעודכנו דמי החכירה השנתיים על פי שומה מעודכנת למועד החידוש כמפורט להלן:
 • חוכר ששילם דמי חכירה ראשוניים בשיעור של עד 40% (כולל) מערך הקרקע – ישלם דמי חכירה שנתיים בשיעור של 3% לשנה מערך הקרקע.
 • חוכר ששילם דמי חכירה ראשוניים בשיעור של 41% ומעלה מערך הקרקע – ישלם דמי חכירה שנתיים בשיעור של 1% לשנה מערך הקרקע.
 • חוכר שיבחר לשלם מראש את דמי החכירה השנתיים לכל תקופת החכירה או ליתרתה (להוון), ישלם כלהלן:
 • חוכר ששילם דמי חכירה ראשוניים נמוכים בשיעור של עד 39% (כולל) – שיעור של 1.25% מערך הקרקע במכפלת מקדם ההיוון לכל תקופת החכירה או ליתרתה.
 • חוכר ששילם דמי חכירה ראשונים גבוהים בשיעור של 40% ומעלה – שיעור של 0.75% מערך הקרקע במכפלת מקדם ההיוון לכל תקופת החכירה או ליתרתה.
 • אם הסתיימה תקופת החכירה המקורית לאחר ה-08/02/2010 (מועד אישור החלטת מועצה מס' 1185, זכאי החוכר להצטרף למסלול הקניית הבעלות, ללא תשלום דמי היוון בגין תקופת החכירה הנוספת. אם החליט החוכר שלא להצטרף למסלול הקניית הבעלות, ישלם דמי היוון כמפורט לעיל.
 • תקופת החכירה החדשה בת 49 שנים תחל יום לאחר תום תקופת החכירה המקורית. אם מדובר בחידוש יובל מוקדם, תקופת החכירה החדשה תחל מיום התשלום.

 מוסדות ציבור

 • מסלול היוון
 • דמי ההיוון יחושבו כמכפלה של 1% מערך הקרקע למועד ביצוע החידוש, במקדם ההיוון לכל תקופת החכירה השנייה או יתרתה. ערך הקרקע ייקבע על פי שומה למועד ביצוע חידוש החכירה.
 • מסלול דח"ש מסלול דח"ש
 •  דמי חכירה שנתיים יהיו בשיעור של 1% מערך הקרקע.
 • דמי חכירה שנתיים יעודכנו על פי שומה למועד תחילת תקופת החכירה השנייה.
 • תקופת החכירה החדשה בת 49 שנים תחל יום לאחר תום תקופת החכירה המקורית וביובל חכירה מוקדם - מיום התשלום.

הגשת בקשה

 • רשאי להגיש בקשה כל בעל זכויות בנכס למטרת מגורים, תעסוקה או מוסד ציבורי שמחזיק בחוזה חכירה שתקופת החכירה בו הסתיימה או עומדת להסתיים
 • הטיפול בבקשה על ידי רמ"י מותנה בהגשת טופס הבקשה וכל מסמכי החובה כמפורט בטופס הבקשה, למרחב העסקי / מרחב השירות שבתחומו מצוי הנכס, שבגינו מוגשת הבקשה.
 • אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול ביחידות המקצועיות ברמ"י, והודעה על כך, בצירוף מספר התיק ושובר לתשלום אגרה, תישלח לפונה. אחרת, הבקשה תוחזר לפונה בלוויית כל מסמכי החובה שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. אם תידחה הבקשה, תישלח הודעה בכתב.
 • שים לב, אין צורך להתייצב במשרדי רמ"י לצורך הגשת הבקשה. ניתן לשלוח את הבקשה בדואר רשום.
 • ניתן לברר את כתובת המרחב העסקי / מרחב השירות המטפל בנכס המבוקש, באמצעות שירות "מי מטפל בך" או במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333.


הבהרות

 • דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.
 • אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי, וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי.
 • אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין.
 • לבירור מצב הבקשה בכל שלב, יש למסור את מספר התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333.
 • רשות מקרקעי ישראל מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים.
 • ביצוע התשלום, לרבות תשלום חובות עבר אם קיימים, במועד שייקבע על ידי רמ"י, הוא תנאי להשלמת העסקה.
 • אם רמ"י תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ולנהלי רמ"י, שיהיו בתוקף במועד ביצוע העסקה."


ב. היוון חכירה בנכסי מגורים, תעסוקה ומוסדות ציבור במגזר העירוני

להלן "דף מידע לפונה שפורסם באתר רמ"י כנספח לנוהל:

" הסבר

 • חוכר שברשותו חוזה חכירה בתנאי תשלום דמי חכירה שנתיים (דח"ש), קרי, חוזה שאינו מהוון, רשאי לבצע פעולה של היוון זכויות החכירה.
 • היוון זכויות החכירה משמעותו תשלום חד פעמי ומראש של דמי החכירה השנתיים באופן שמייתר את הצורך בתשלום דמי חכירה שנתיים ובתשלום דמי הסכמה בעת העברת הזכויות.
 • רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) תאשר את ביצוע ההיוון אם יתקיימו כל התנאים שלהלן:
  • המבקש הוא בעל הזכויות בנכס (החוכר).
  • החוכר לא נמצא במצב של הפרת חוזה (שימושים אשר אינם תואמים את מטרת החכירה או כאשר ישנם חובות, חריגות בנייה, פלישות).
  • ההיוון תואם לתנאים המיוחדים בחוזה, אם ישנם.
  • לא קיימות הגבלות משפטיות (טיפול משפטי, כינוס נכסים, צווי מניעה, צווים משפטיים) העשויות למנוע את היוון הזכויות.
 • קביעת ערכי הקרקע לצורך חישוב התשלום תיעשה בהתאם לשומה עדכנית / טבלת שומה בהתאם לזכויות שהוקנו לחוכר בחוזה המקורי או בזכויות נוספות שנרכשו.

תשלום בגין ביצוע ההיוון:

מגורים

 • נכסים במבצעי היוון כמפורט בחוזר חשב 16/08 - חוכר ששילם דח"ש בשיעור 1% מערך הקרקע במהלך השנים 2014-2008 ואין לו חובות דח"ש קודמים, יהיה זכאי לחוזה חכירה מהוון / תקנה ללשכת רישום המקרקעין - ליתרת תקופת החכירה הראשונה ולתקופת חכירה נוספת בת 49 שנים, ללא תוספת תשלום.
 • נכסים שלא נכללו במסגרת מבצעי ההיוון - ישלמו 5.5% מערך הקרקע וחובות עבר (אם קיימים), ויהיו זכאים לחוזה חכירה מהוון / תקנה ללשכת רישום המקרקעין - ליתרת תקופת החכירה הראשונה ולתקופת חכירה נוספת בת 49 שנים.


תעסוקה

 • רמ"י תאפשר את היוון זכויות החכירה עד לתום תקופת החכירה בלבד. במקרים שבהם נותרו פחות מ-7 שנים עד לתום תקופת החכירה המקורית, תאפשר רמ"י את ההיוון רק בתנאי שהחוכר יצטרף למסלול הקניית הבעלות.
 • אופן ביצוע חישוב ההיוון: אחוז הדח"ש בחוזה החכירה במכפלת מקדם ההיוון ליתרת תקופת החכירה על בסיס שומה עדכנית למועד ביצוע ההיוון.
 • סכום דמי ההיוון לתשלום יחושב לתקופה שתחל בשנת החכירה העוקבת למועד החישוב
  (בגין השנה הנוכחית – מועד החישוב – יחויב החוכר בדח"ש שוטף).


מוסדות ציבור

 • רמ"י תאפשר היוון זכויות חכירה עד לתום תקופת החכירה, ובלבד שנותרו לפחות 7 שנים לסיום תקופת החכירה. במקרים שבהם נותרו פחות מ-7 שנים עד לסוף תקופת החכירה המקורית, לא תאפשר רמ"י את היוון זכויות החכירה, אלא יבוצע יובל חכירה מוקדם.
 • אופן ביצוע חישוב ההיוון: אחוז הדח"ש בחוזה החכירה במכפלת מקדם ההיוון ליתרת תקופת החכירה על בסיס שומה עדכנית למועד ביצוע ההיוון.
 • סכום דמי ההיוון לתשלום יחושב לתקופה שתחל בשנת החכירה העוקבת למועד החישוב
  )
  בגין השנה הנוכחית – מועד החישוב - יחויב החוכר בדח"ש שוטף).

הגשת בקשה

 • רשאי להגיש בקשה כל בעל זכויות בנכס למטרת מגורים, תעסוקה או מוסד ציבורי שמחזיק בחוזה חכירה שאינו מהוון.
 • הטיפול בבקשה על ידי רמ"י מותנה בהגשת טופס הבקשה וכל מסמכי החובהכמפורט בטופס הבקשה, למרחב העסקי / מרחב השירות שבתחומו מצוי הנכס, שבגינו מוגשת הבקשה.
 • אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול ביחידות המקצועיות ברמ"י, והודעה על כך, בצירוף מספר התיק ושובר לתשלום אגרה, תישלח לפונה. אחרת, הבקשה תוחזר לפונה בלוויית כל מסמכי החובה שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. אם תידחה הבקשה, תישלח הודעה בכתב.
 • שים לב, אין צורך להתייצב במשרדי רמ"י לצורך הגשת הבקשה. ניתן לשלוח את הבקשה בדואר רשום.
 • ניתן לברר את כתובת המרחב העסקי / מרחב השירות המטפל בנכס המבוקש, באמצעות שירות "מי מטפל בך"או במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333.


הבהרות

 • דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.
 • אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי, וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי.
 • אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין.
 • לבירור מצב הבקשה בכל שלב, יש למסור את מספר התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333.
 • רשות מקרקעי ישראל מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים.
 • ביצוע התשלום, לרבות תשלום חובות עבר אם קיימים, במועד שייקבע על ידי רמ"י, הוא תנאי להשלמת העסקה.
 • אם רמ"י תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ולנהלי רמ"י, שיהיו בתוקף במועד ביצוע העסקה. "

לפרטים נוספים והבהרות ניתן לפנות למשרדנו בתל אביב.