גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 035-2016

ביטוח לאומי - עדכונים

להלן עדכונים בנושאי ביטוח לאומי:

א. הקדמת הזכאות לקצבת נכות כללית

סעיף 196 לחוק הביטוח הלאומי קובע כי זכאותם של נכים לגמלה תתחיל בתום 90 ימים מ"התאריך הקובע" שהוא התאריך שבו, עקב הליקוי, נגרם למבוטח אי–כושר להשתכר לתקופה של 90 ימים רצופים לפחות.

ההוראה נועדה להבטיח שגמלת נכות תשולם רק למי שאי–הכושר להשתכר שנגרם לו הוא משמעותי ולתקופה ארוכה, בהתאם לתכליתן של הוראות פרק ט' לחוק. עם זאת, לאור נוסח הוראת החוק, גם כאשר מסתבר בדיעבד כי נגרם למבוטח אי–כושר להשתכר לתקופה ארוכה (מעבר ל– 90 הימים האמורים), הוא אינו זכאי לתשלום בעד אותם 90 הימים הראשונים ולפיכך, במקרים מסוימים, נותר הנכה בלא כל סיוע כלכלי בתקופה זו.

בתיקון 174 לחוק הביטוח הלאומי, שהתקבל בכנסת בתאריך 21 במרס 2016, נקבע כי לנכים העומדים בתנאים הבאים תשולם קצבת הנכות (כולל קצבה חודשית נוספת) בעד פרק הזמן שבין היום ה-31 לבין היום ה-90 מהתאריך הקובע. להלן הכללים הקבועים בחוק:

1. הנכה הוא בעל נכות רפאית בשיעור 70% לפחות, או בשיעור 40% כאשר מדובר בנכות נפשית או פיגור.

2. נקבעה לנכה דרגת אי כושר להשתכר בשיעור 100% למשך תקופה של שישה חודשים רצופים לפחות.

3. הנכה אינו זכאי לגמלה ילד נכה בתקופת שבין היום ה-31 ליום ה-90.

נכה העומד בתנאים הנ"ל, ובאותו זמן זכאי גם לגמלת שירותים מיוחדים, יקבל את הקצבה הגבוה מבין השתיים בתקופה שבין היום ה-31 ליום ה-90.

תחילתו של התיקון לחוק היא מ-1 במרס 2016, והוא יחול על מי שהגיש את תביעתו לקצבת נכות כללית מיום 1 במרס 2016. תשלומים בגין התקופה שבין 1 במרס 2016 ועד ספטמבר 2016 ישולמו באוקטובר 2016.

 

ב. קביעת מועד אחיד לתחילת הזכאות לגמלת סיעוד

לפי הוראות סעיף 229 לחוק הביטוח הלאומי, מתחילה הזכאות לגמלת סיעוד בתום 30 ימים מה– 1 בחודש שבו הוגשה התביעה לגמלה כאמור. כך נוצר פער שרירותי במועד תחילת הזכאות בין מי שהגיש תביעתו לגמלה בראשיתו של חודש (וממתין חודש שלם לתחילת זכאותו) ובין מי שהגיש את התביעה בסופו (וממתין ימים ספורים בלבד - עד תחילת החודש הבא אחריו).

בתיקון 175 לחוק הביטוח הלאומי, שהתקבל בכנסת בתאריך 21 במרס 2016, נקבע כי הזכאות לגמלת סיעוד תחל 7 ימים מיום הגשת התביעה. תחילתו של התיקון היא ב-1 באפריל 2016, והוא יחול על מי שהגיש תביעה מיום 1 באפריל 2016 ואילך.

 

ג. הכנסה המשמשת בסיס לחישוב דמי לידה של עובדת עצמאית

דמי הלידה של עובדת עצמאית מחושבים על בסיס הכנסתה החייבת בדמי ביטוח ברבע השנה שקדמה ל"יום הקובע" (היום שבו הפסיקה את עבודתה בשל היריון שנסתיים בלידה), בשנת המס שבה היתה בהיריון. עובדות עצמאיות נאלצות על פי רוב לצמצם את פעילותן העסקית בשנת המס שבה הן יולדות, הן בתקופה שלפני הלידה והן לאחר חזרתן לעבודה. לפיכך, הכנסתן באותה שנת מס פוחתת בהתאמה, וחישוב דמי הלידה המשולם להן אינו משקף נכונה את הכנסותיהן.

בתיקון 176 לחוק הביטוח הלאומי שהתקבל בכנסת בתאריך 21 במרס 2016, נקבע כי חישוב דמי הלידה של עובדת עצמאית יבוצע לפי הגבוה מבין האפשרויות הבאות:

1. ההכנסה ששימשה יסוד לחישוב דמי הביטוח בעד רבע השנה שקדם ליום הקובע (המצב כיום).

2. ההכנסה ששימשה יסוד לחישוב דמי הביטוח בעד רבע שנה בשנה שקדמה לשנה שבה חל היום הקובע.

יום התחילה של החוק הוא ב-27 באפריל 2016, והוא יחול על עובדת עצמאית שהפסיקה את עבודתה בשל היריון שנסתיים בלידה בתאריך זה ואילך.

על מנת לבחון את השפעת תיקון החוק על דמי לידה המשולמים לעצמאיות, נקבע בהוראת שעה כי בתקופה של שש שנים מיום התחילה, ידווח המוסד לביטוח לאומי לוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, מדי שנתיים, על חישוב הכנסותיהן של עובדות עצמאיות.

 

ד. תיקון הגדרת המונח "לידה"

הוראות פרק ג' לחוק הביטוח הלאומי קובעות את הזכאויות השונות למבוטחת שילדה. עד כה סעיף 39 לחוק הגדיר כי לידה היא "לידת ולד חי, או לידה אחרי עשרים ושישה שבועות של היריון".

בהתאם להגדרה זו, כל מבוטחת שילדה לאחר תום 26 של היריון, גם אם הוולד נולד מת, זכאית לכל הגמלאות המנויות בפרק ג' לחוק, ובכלל זה דמי לידה ומענק לידה, ככל שהיא עומדת בתנאים האחרים הקבועים בחוק.

מתן דמי לידה רק למי שילדה אחרי 26 שבועות לא מאפשר תקופת החלמה לנשים שילדו בשלב מוקדם יותר, אף שבמרבית המקרים הפסקת היריון בשבוע 22 ואילך מבוצעת אף היא בדרך של לידה.

לאור האמור, בתיקון 172 לחוק הביטוח הלאומי שהתקבל בכנסת בתאריך 14 במרס 2016, תוקנה הגדרת המונח לידה והיא כוללת (החל מ-1 באפריל 2016), גם נשים שילדו לאחר תום 22 שבועות של הריון והן יהיו זכאיות לכל הגמלאות מכוח פרק ג' לחוק.

 

ה. הרחבת מעגל הזכאים למענק לימודים

הביטוח הלאומי משלם בתחילת כל שנת לימודים מענק לימודים למשפחות הזכאיות למענק (משפחות חד הוריות, משפחות שלהן 4 ילדים ויותר המקבלות קצבת קיום כגון נכות כללית, הבטחת הכנסה, מזונות, זקנה או שאירים וזכאים נוספים הרשומים בסעיף 74(ב)(1) לחוק הביטוח הלאומי).

בתיקון 169 לחוק הביטוח הלאומי, שהתקבל בכנסת בתאריך 15 בפברואר 2016, תוקן החוק באופן הבא:

1. טווח גילאי הילדים הזכאים למענק הורחב מגיל 6 עד 14, לגילאים 6 עד 18.

2. סכום המענק נקבע בתעריף אחיד של 11.6% מ"הסכום הבסיסי" (מענק בסכום של 1,003 ש"ח נכון לשנת הלימודים תשע"ז), במקום שני תעריפים שונים (בין גיל 6 עד 11 שולם מענק לימודים בשיעור 18% מהסכום הבסיסי ובין גיל 11 לגיל 14 שולם מענק בשיור 10% מהסכום הבסיסי).

3. תאריך הבסיס לפיו נקבע גיל הילד הזכאי למענק, תוקן מ- א' בטבת של שנת הלימודים ל-31 בדצמבר של שנת לימודים. כלומר בשנת הלימודים תשע"ז יהיו זכאים למענק ילדים שנולדו מ-1 בינואר 1999 עד 31 בדצמבר 2010.

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות לרו"ח אבנר עופר במשרדנו בעפולה בטלפון 04-6484775 .