גרסת הדפסה
מושבים מספר: 029-2016

תעסוקה לא חקלאית בחלקת מגורים של נחלה במושב

לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 21.3.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל הצעה לתיקון החלטה 1265 " שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה".

להלן נוסח ההצעה לתיקון החלטה 1265:

"מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך - 1960 החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום__________על תיקון החלטת מועצה מספר 1265 כלהלן:

  1. סעיף 2.5 רישא יתוקן ונוסחו יהא כלהלן:

"2.5     המבנה המיועד לתעסוקה לא חקלאית ימוקם אך ורק בחלקת המגורים. הרשות לא תתיר הקמת מבנה לתעסוקה לא חקלאית ו/או שימוש במבנה קיים למטרה זו בשטח שהוא מחוץ לחלקת המגורים."

  1. סעיף 2.8 יתוקן ונוסחו יהא כלהלן:

"2.8     במידה ובעל הזכויות לא הצטרף להסדר המפורט בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל בדבר קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, , הקמת המבנה לתעסוקה לא חקלאית לא תמנע את האפשרות להקים יחידת דיור נוספת בנחלה עבור בן ממשיך/דור המשך בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל."

  1. סעיף 2.10 ימחק.
  2. סעיף 4 יתוקן ונוסחו יהא כלהלן:

"4. הסדרת שימושי עבר

תנאי לביצוע עסקה בהתאם להחלטה זו הינו הסדרת השימושים הלא מוסדרים בנחלה, ככל שישנם, או חתימה על מתווה הסדרה, לרבות תשלום בגין תקופת העבר ועד למועד ההסדרה בפועל והעמדת ערבויות להבטחת ההסדרה, בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונהלי הרשות."

  1. יתווסף סעיף 7 ונוסחו יהא כלהלן:

"7. השכרה

בעל זכויות אשר ביצע עסקה בהתאם להחלטה זו, יהיה רשאי להשכיר, בשכירות בלתי מוגנת, את השטח הבנוי/המוסב לשימושים בעלי זיקה למשק החקלאי ולמרקם הכפרי בהתאם לרשימת שימושים שתקבע על ידי הנהלת רשות מקרקעי ישראל.

תקופת השכירות לא תעלה על תקופת החכירה או תקופת ההיתר לשימוש חורג, לפי העניין.

אין בהיתר הניתן להשכרה כמפורט בסעף זה לגרוע מחובתו של בעל הזכויות בנחלה לשלם דמי חכירה בהתאם לשימוש בפועל הנעשה בנחלה ולהפסקת השימוש בתום תקופה החכירה או ההרשאה, לפי העניין."

  1. יתר הסעיפים ימוספרו בהתאמה.
  2. סעיף 8.1 יבוטל ויתר הסעיפים ימספרו בהתאמה.
  3. סעיף 9 יבוטל.
  4. מקום בו נרשם "מינהל מקרקעי ישראל" או "המינהל", יתוקן ויהא מעתה "רשות מקרקעי ישראל" או "הרשות" בהתאמה.
  5. עם כניסתה לתוקף של החלטה זו תבוטל בהחלטת מועצה מספר 1265.

להלן דברי הסבר להצעה לתיקון 1265:

"תיקון סעיף 4:

בהתאם להמלצות ועדת הבר, החלטת מועצה מספר 1101 קבעה את התנאים לקיומה של תעסוקה לא חקלאית במושבים והסדירה, בין היתר, את סוגיית חובות העבר בגין שימושים בשטחים המשמשים לתעסוקה לא חקלאית, תוך מתן תמריץ לפיו, בתנאים מסוימים, יחויב בעל הזכויות, שיסדיר את זכויותיו, רק עבור 4 השנים שקדמו להחלטה גם אם משך השימוש היה ארוך יותר. ויובהר, כי מדובר על תשלום בגין חובות עבר שנצברו עד מועד ההסדרה בפועל.

המועד שנקצב למתן ההקלה כאמור חלף. הערה על כך התווספה לאתר החלטות המועצה, על כן נדרש עדכון נוסח ההתניה להסדרת השימוש ללא מתן התמריץ.

תוספת סעיף 7:

בעקבות תמורות בחקלאות ובמרחב הכפרי שחלו בעשורים האחרונים ואשר הביאו לשינוי דפוסי הפעילות החקלאית ולצמצום המועסקים בחקלאות ובשל ריבוי עבירות הבניה והתפשטות השימוש החורג ללא היתר במגזר החקלאי, הוחלט, בשנות ה- 90 של המאה הקודמת, על הקמת ועדה מקצועית שתשב על המדוכה ותבחן דרכים להסדרת השימושים הלא חקלאיים (להלן: "ועדת קדמון").

הועדה המליצה להתיר שימושים לתעסוקה לא חקלאית בחלקה א' בנחלה, בהיקף מסוים, תוך הגבלת השימושים המותרים.

בהמשך להמלצותיה התקבלה במועצה החלטה מספר 755 אשר הוחלפה בהחלטה מספר 1101 ועניינה "שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה".

בהמשך לעתירה לבג"צ, שהגישה מועצה אזורית מטה יהודה ואליה הצטרפה תנועת המושבים, הוקם צוות שבחן את סוגיית השכרת הפל"ח, אשר התאפשרה לפי החלטת מועצה מספר 1101 ואשר בוטלה בהחלטת מועצה מספר 1265 בעקבות בג"צ "פורום הערים העצמיות".

הצוות המליץ לאשר השכרה מוגבלת של הפל"ח ולצמצמה לשימושים בעלי זיקה למשק החקלאי ולמרקם הכפרי אשר אינם תחרותיים לעיר ומיקומם הטבעי והמתבקש הוא ביישובים החקלאיים.

מוצע להוסיף את סעיף 7 בעקבות המלצות הצוות."

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.