גרסת הדפסה
מושבים מספר: 026-2016

קביעת כמות מים מוכרת - סקר נפשות

מועצת רשות המים פרסמה ברשומות את כללי המים (קביעת כמות מוכרת) התשע"ו 2016.
כללים אלו הוצגו לשימוע הציבור בחודש אפריל 2015 בעקבות השימוע בוצעו בהם מספר שינויים.

להלן עיקרי הכללים הנוגעים לישובים במרחב הכפרי, בהגדרת הכללים –"ספק אחר":

1. עריכת סקר נפשות

(א) כל שנה שלישית, ולא יאוחר מסוף חודש מאי של אותה שנה, ישלח ספק אחר, בדואר, לכל צרכן ביתי לכתובת שאליה הוא שולח את החיובים בעד שירותי המים,הודעה לעניין חובתו לדווח על מספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור)בסעיף זה - ההודעה הראשונה), לפי טופס דיווח שיצורף להודעה האמורה, ולהצהיר על נכונות הפרטים הנכללים בו; ספק אחר ישלח תזכורת על החובה האמורה בהודעה נפרדת, שתצורף לחשבון המים העוקב למועד מסירת ההודעה הראשונה)להלן -ההודעה השנייה( ובה יציין, כי אם לא יימסר המידע האמור יהיה מספר הנפשות לצורך חישוב הכמות המוכרת על שתי נפשות; ספק אחר רשאי שלא לשלוח הודעה שנייה לצרכן ביתי שמסר לו את המידע הנדרש לפי סעיף קטן(ב).

(ב) קיבל צרכן ביתי הודעה כאמור בסעיף קטן (א) ישלח לספק, בתוך 60 ימים, בדואר, פקסימילה או בדואר אלקטרוני, את טופס הדיווח, כשהוא כולל את כל הפרטים שאותם הוא נדרש למלא, לרבות הצהרה בדבר נכונותם, בצירוף תצלום ספחי תעודות הזהות או תמצית מרשם, של כל המתגוררים באותה יחידת דיור, המעיד על שמם ומקום מגוריהם, ולגבי ילדים שטרם מלאו להם 18 שנים – בצירוף תצלום ספח תעודת הזהות או תמצית מרשם של ההורה שמפורטים בו פרטי הילדים.

(ג) קיבל ספק טופס דיווח, יבחן את הנתונים והאסמכתאות שהתקבלו ואת התאמתם לכל נתון אחר שבידיו לגבי אותו צרכן, ויפעל באופן הזה:

1. מצא ספק, כי קיימת התאמה כאמור - יעדכן את הנתונים הנוגעים למספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור, מתחילת תקופת החיוב שלגביה נמסרו לו הנתונים והאסמכתאות, אך לא יותר משש תקופות חיוב שקדמו למועד הגשת הדיווח; על אף האמור לעיל, אם הפחית הספק את מספר הנפשות הרשומות כמי שמתגוררות ביחידת הדיור - יחול העדכון בתקופת החיוב העוקבת למועד שבו אירע השינוי לפי המסמכים שצירף הצרכן; הספק יעדכן את הצרכן בחשבון המים הקרוב כי דיווחו התקבל ופרטיו עודכנו ויציין את מועד התחולה של העדכון.

2. מצא ספק, כי לפי נתוני תמצית המרשם מענו של צרכן ביתי הרשום בספריו נמצא מחוץ לתחומו - יודיע לצרכן כי עליו לפעול לפי סעיף 12.

3. מצא ספק כי קיימת אי–התאמה בין הבקשה לבין המידע שבידיו או שהמסמכים שהוגשו אינם מאמתים כיאות את הבקשה יודיע לצרכן הביתי, כי אין באפשרותו לשנות את מספר הנפשות לפי טופס הדיווח או הבקשה ואת הנימוקים לכך.

(ד) לא דיווח הצרכן כאמור או דיווח על מספר של שתי נפשות ומטה, יהיה מספר הנפשות המוכר ליחידת דיור, המשמשת למגורים, החל ב– 1 בינואר של השנה העוקבת, שתי נפשות.

2. עדכון פרטים ע"י הצרכן הביתי

(א) צרכן ביתי של ספק אחר יעדכן את הספק בכל שינוי במספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור על גבי טופס דיווח.

(ב) נודע לספק אחר על שינוי במספר הנפשות המתגוררות ביחידת דיור רשאי הוא לעדכן את מספר הנפשות הרשומות כמי שמתגוררות בה, גם בלי שקיבל על כך דיווח, בתנאי ששלח הודעה לצרכן הביתי הרשום באותה יחידת דיור על הכוונה לערוך שינוי כאמור ונתן לו אפשרות להביע את עמדתו לגביו.

(ג) ספק אחר יודיע בכתב, אחת לשנה, במסמך נפרד מחשבון המים, לכל הצרכנים הביתיים בתחומו על מספר הנפשות הרשום כמתגוררות ביחידת הדיור ועל חובתם לעדכן אותו על כל שינוי במספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור כאמור, ויכלול בהודעה פירוט בדבר אופן הדיווח על שינוי כאמור.

3. מועדים

פניה ראשונה לצרכן ביתי תהיה לא יאוחר מ 31 מאי 2016.

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בת"א.

לוט: נוסח פניה לצרכן ביתי