גרסת הדפסה
מושבים מספר: 016-2016

מע"מ על מענקים לעידוד פרישה של רפתנים

להלן החלטת מיסוי 6058/16 בתחום מס ערך מוסף בנושא "החבות במע"מ של תקבולים המתקבלים בידי עוסקים במסגרת תכנית התייעלות בענף יצרני החלב- החלטת מיסוי שאינה בהסכם"

"העובדות:
1. בהחלטת ממשלה מס׳ 5177 נקבע כי משרד האוצר ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר, יובילו תכנית התייעלות בתחום יצרני החלב (להלן- התכנית).
2. מטרת התכנית הינה ניוד מכסות בין העוסקים בענף יצרני החלב, וזאת בדרך של הוצאת חלק מהעוסקים בענף ע״י רכישת מכסותיהם והפסקת פעילותם בענף, ומכירת המכסות הנ״ל לעוסקים הממשיכים לפעול בתחום.
3. בהחלטת הממשלה נקבע תקציב לביצוע התכנית ונקבעו התעריפים לרכישת המכסות.

הבקשה:
אישורנו כי התקבולים המשולמים על פי התכנית לעוסקים הפורשים לא יהיו חייבים במע״מ.

תמצית הסדר המס ותנאיו:

להלן עמדתנו בשים לב לנסיבות המקרה-

1. להלן סעיפי החוק הרלוונטיים לפנייה:
הגדרות על פי סעיף 1 לחוק מס ערך מוסף, התשל״ו- 1975 (להלן-החוק):
"טובין- לרבות
(1)
(2) זכות, טובת הנאה ונכסים בלתי מוחשיים אחרים ובין השאר - ידע, למעט זכות במקרקעין או בתאגיד, ולמעט ניירות ערך ומסמכים סחירים וזכויות בהם״.

״נכס - טובין או מקרקעין״.
״עסקה - כל אחת מאלה:
(1) מכירת נכס או מתן שירות בידי עוסק במהלך עסקו, לרבות מכירת ציוד;
(2) ...
(3) ...״.
סעיף 2 לחוק קובע:
״על עסקה בישראל ועל יבוא טובין יוטל מס ערך מוסף בשיעור אחד...״.

סעיף 12 לחוק קובע:

״(א) תרומה, תמיכה או סיוע אחר (להלן - תקבולים) שקיבל עוסק ייחשבו כחלק ממחיר עסקאותיו-, הוראה זו לא תחול על סוגי תקבולים או סוגי עוסקים שקבע שר האוצר.
(ב) שר האוצר רשאי לקבוע דינם של התקבולים לעניין חשבוניות, ניכויים, רישום בספרי החשבונות של העוסק וכיוצא באלה״.

2. לעמדתנו, ויתור על מכסה בידי העוסק מהווה מכירת זכות במהלך עסקו, זכות שהינה בגדר ״טובין״ כהגדרתה בסעיף 1 לחוק.
3. מכירת המכסה בידי העוסק הינה בגדר ״עסקה״ כהגדרתה בסעיף 1 לחוק, והיא תהיה חייבת במע״מ על פי סעיף 2 לחוק.
4. סעיף 12 לחוק קובע כי תרומה, תמיכה וסיוע שניתנים לעוסק יחשבו כחלק ממחיר עסקאותיו של העוסק (ראה ע״א 563/86 החברה הכלכלית עיריית חיפה נ' מנהל מע״מ), להוציא סוגי התקבולים המפורטים בתקנה 3 לתקנות מס ערך מוסף, התשל״ו-1976 (להלן-התקנות).
5. אף אם נראה בסוגי התקבולים המשולמים לעוסקים הפורשים כתמיכה וסיוע, הרי שתקבולים אלו אינם מנויים בתקנה 3 לתקנות, ועל כן יהוו חלק ממחיר העסקאות בידי העוסק הפורש, והם יהיו חייבים במס עפ״י סעיף 12 לחוק במע״מ.

בהתאם, שיעור המס שיחול על תרומה, תמיכה וסיוע הניתנים כאמור יהיה כשיעור המס החל על כלל עסקאותיו של העוסק מקבל התמיכה.

למשל, אם כלל עסקאותיו חבים במע״מ בשיעור אפס, יחול אותו שיעור המס גם על התרומה, תמיכה או סיוע שמתקבלים בידיו במסגרת התכנית .

6. לאור המקובץ לעיל, התקבולים המשולמים עפ׳׳י תנאי התכנית יהיו חייבים במע״מ בשיעור מלא, על פי הוראות סעיף 2 לחוק, או לחילופין עפ׳׳י הוראות סעיף 12 לחוק.
7. הסוגיה ועמדתנו הובאו בתמצית בלבד.
8. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.
9. החלטה זו מבטלת מיום פרסומה עמדות מקצועיות שניתנו בעבר ע״י הנהלת רשות המיסים, המשרדים האזוריים או גורם אחר, במידה והן קבעו אחרת."