גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 016-2016

ידועים בציבור - זכויות וחובות בביטוח לאומי

קביעת פקיד ביטוח וגביה או פקיד תביעות הבטחת הכנסה ביחס למבוטח/ת מעמד של ידוע/ה בציבור, תיתכן השפעה למפרע על זכאות לגמלאות ועל דמי ביטוח לזכות או חובה (מועד תחולת המעמד נקבע לפי ההוכחות ללא הגבלת זמן).

דמי ביטוח

1. אישה שהוכרה כידועה בציבור ועונה להגדרת עקרת בית (אשה נשואה שבן זוגה מבוטח בביטוח זקנה ושאירים, שאינה עובדת ואינה עובדת עצמאית), תהיה פטורה מתשלום דמי ביטוח, ותהיה זכאית להחזר אם שילמה דמי ביטוח כמי שאינה עובדת.

2. החזר דמי הביטוח יבוצע לכל היותר 7 שנים למפרע ממועד קבלת הפנייה להכרה כידועים בציבור או מהמועד בו הגיע המידע למוסד לביטוח לאומי.

גמלאות

1. תוספת לגמלה בגין ידוע בציבור תשולם לכל היותר 12 חודשים למפרע.

2. חריג 1 - יתכן תשלום של ארבע שנים למפרע בקצבת זקנה שנתבעה ארבע שנים או יותר לאחר הגיל בו הזכאות לקצבה אינה תלויה במבחן הכנסה.

3. חריג 2 - כאשר המידע בדבר מעמד ידועים בציבור נמסר לביטוח לאומי ובטעות פקיד התביעות התעלם מהמידע, הגמלה תשולם לכל היותר 7 שנים למפרע.

חוב גמלאות

1. מבוטח/ת שקיבלו גמלה עקב היותם לא נשואים , והתברר שיש עמם ידוע בציבור, זכאותם לגמלה תשלל לכל היותר 7 שנים למפרע מיום גילו הטעות.

2. חריג 1 – ניתן לצור חוב עד 10 שנים למפרע למבוטח הזכאי למענק נישואין (36 חודשי תשלום קצבה בשאירים ובתלויים בנפגעי עבודה) והמענק יקוזז מחוב הגמלה. אם מעמד ידועים בציבור נקבע לתקופה העולה על 10 שנים, ייווצר חוב 7 שנים למפרע בלבד ולא ישולם מענק.

3. חריג 2 – למבוטח שמסר מידע כוזב לביטוח לאומי בדבר קיומו של ידוע בציבור או זייף מסמך, יווצר חוב מהיום בו החל להיות ידוע בציבור, גם אם התקופה עולה על 7 שנים. במידה וקיימת זכאות למענק נישואין, המענק יקוזז מהקצבה.

לפרטים והבהרות ניתן לפנות לרו"ח אבנר עופר במשרדנו בעפולה.