גרסת הדפסה
מושבים מספר: 012-2016

הבהרות לבקשה לתעריף מים מופחת לגינון ציבורי במגזר הכפרי

בעקבות פניות רבות של קיבוצים ומושבים למשרדנו, נבקש להפנות תשומת ליבכם לנוהל (הפשוט) לקבלת אישור להקצאת מים בתעריף מופחת לגינון ציבורי:

1. התנאים -

א. הפרדה בין ספק הגינון הציבורי לצרכן הגינון הציבורי.

ב. גביית תעריפי מים על פי כללי המים מכלל הצרכנים, כולל מהגינון הציבורי כיום 9.211 ש"ח למ"ק (כולל מע"מ).

ג. מדידה נפרדת לשטחי הגינון הציבורי כולל המצאות מערכת השקיה יעילה בכל שטחי הגינון הציבורי בשטחים מעל 50 מ"ר.

בהנחה שהנכם עומדים בתנאים, להלן נוהל הבקשה שהינו נוח ופשוט:

2. נוהל הגשת הבקשה לתעריף מופחת להקצאת מים לגינון ציבורי

א. טופס 1- סיכום שטחים לפי סוגי צמחיה.

ב. טופס 2 – מפת שטחי גינון, טבלת אקסל של שטחי הגינון .

ג. טופס 3 – תצהיר הן ע"י הצרכן מבקש ההקצאה והן ע"י הספק.

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בתל אביב.

לוט: טופס 1 , טופס 2, טופס 3,