גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 011-2016

שיוך דירות במסלול חלופת האגודה – עדכון החלטה 1380

מועצת מקרקעי ישראל, בראשות שר האוצר משה כחלון, החליטה בישיבתה מיום 13.1.2016 על תיקון החלטה 1380, "רכישת זכויות למוגרים על ידי האגודה החקלאית שיתופית שהיא קיבוץ מתחדש, קיבוץ שיתופי, מושב שיתופי".

ההחלטה מאפשרת רכישת זכויות המגורים על ידי האגודה וזאת בנוסף למסלולים שנקבעו בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל 692,751 ו-1411.
ההחלטה תכנס לתוקף בחתימת שר האוצר עליה.
להלן הודעת מועצת מקרקעי ישראל לאחר הישיבה ב- 13.1.2016:
"המועצה אישרה עידכון החלטה –הנוגעת לרכישת זכויות מרוכזת למגורים על ידי אגודה חקלאית שיתופית שהיא קיבוץ מתחדש, קיבוץ שיתופי או מושב שיתופי

המועצה אישרה את הצעת ההחלטה ובה מספר שינויים/הבהרות ביחס להחלטה 1380 העוסקת ברכישת הזכויות הקולקטיבית של המגורים ע"י האגודה, מעבר להסדרי השיוך (הפרטני) הקיימים.

בהתאם להחלטה זו תהיה האגודה השיתופית של הקיבוץ רשאית לרכוש במרוכז בעד שלושה שלבים , את זכויות המגורים בקיבוץ המוקנות על פי תמ"א 35.

רכישה מרוכזת זו פוטרת את הקיבוץ מהחובה לשלם לרמ"י כל תשלום נוסף, או לקבל את חתימתה בגין הקמת יחידות דיור שנרכשו בקיבוץ.

להחלטה מצורפת טבלה הכוללת את כלל המגרשים בקיבוץ על סוגיהם השונים, לצורך חישוב התשלום הכולל שהקיבוץ נדרש לשלם. בטבלה זו נכללים מגרשים המשויכים לחבר ותיק, לתוספת בנייה, לחבר חדש, למגרשים מתוכננים ריקים ומגרשים עתידיים שטרם תוכננו וכן יחידות דיור קטנות עד 55 מ"ר שאינן נספרות בתמ"א 35.
הטבלה כוללת עדכונים של שנות ההיוון ביחס לתשלומים הקבועים בטבלה. כך לדוגמה הופחת מספר שנות ההיוון ביחס לחברים ותיקים מ-25 שנים ל-19 שנים.

ההסדר מחייב את אגודת הקיבוץ להעניק זכויות חכירת משנה לחבריו הזכאים כתחליף לשיוך הקנייני לכל חבר וזאת במטרה לשמר את הקהילה הקיבוצית. במסגרת ההחלטה נקבעו תנאי חכירת משנה שעל הקיבוץ לכלול בהסכמים מול החברים וזאת במטרה לעגן את הזכויות של החברים לצד שמירה על האופי הייחודי של הקיבוץ.

שיעורי התשלום המפורטים בהצעה מבוססים על שיעור התשלום המופחת הקבוע בהחלטת מועצה 1411(33%) ואשר התקבל עקרונית בהחלטת מועצה 979 אשר נדונה ואושרה, בעניין זה, בבג"ץ. ההסדר הקבוע בהחלטה 1380 ("חלופת האגודה") נועד לאפשר רכישה מידית של הזכויות למגורים בקיבוץ על ידי האגודה עבור חבריה. משכך נדרש להתאים את שיעור התשלום בהתאם להקדמת סוגי התשלומים השונים הצפויים במהלך הצטרפות קיבוץ להחלטה 1411. ההחלטה קובעת הפחתה של 12% מהשומה בגין רכישה של הזכויות למגורים בהינף אחד.

בנוסף, מתירה ההחלטה לאגודה של קיבוץ בישובים באזורי עדיפות לאומית –קו עימות ואיזור עדיפות א' בלבד לרכוש בעצמה 12 מגרשים לצורך הקמת יחידות דיור והשכרתן למועמדים לקליטה לחברות באגודה."

להלן נוסח ההצעה במלואה ודברי ההסבר שנלוו להצעה:
"כללי:
החלטה זו מאפשרת רכישת זכויות מגורים על ידי האגודה, בנוסף למסלולי השיוך כפי שנקבעו בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל מספר 692, 751 ו-1411.

הגדרות:
אזורי עדיפות לאומית - אזורי עדיפות לאומית כהגדרתם בהחלטת מועצה 1443, או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה.
האגודה - אגודה חקלאית שיתופית שהיא קיבוץ מתחדש, קיבוץ שיתופי אומושב שיתופי.
זכויות המגורים - יחידות הדיור והשטח הכולל המותר לבנייה למגורים בהתאם לתכניות מפורטות שבתוקף במועד הרכישה, וכן יחידות הדיור והשטח הכולל שיותר לבניה למגורים לפי תכניות מפורטות שיאושרו לאחר מועד הרכישה, בהתאם להוראות תמ״א 35 כפי שתעודכן בעקבות החלטת המועצה הארצית לתכנון ובניה מיום 1.12.15.
חבר ותיק - חבר אגודה ביום 27.3.07.
חבר חדש - חבר אגודה שהתקבל לחברות לאחר יום 27.3.07.
יישובי עוטף עזה - בהתאם להגדרתם בהחלטת מועצה 1411 או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה.

מתווה להסדרת שימושים - מתווה הכולל מיפוי של השימושים הלא מוסדרים, משך השימוש,מועדי פינויים/הסדרתם, תשלום דמי שימוש בגין תקופת העבר ומתן ערבות בהתאם לדרישת הרשות לצורך הסדר המשך ביצוע השימושים בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל, נהלי הרשות וחוזה החכירה.

תכנית- כהגדרתה בפרק ג לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה - 1965.


1. אגודה רשאית לרכוש את זכויות המגורים במשבצת לצורך מגורי חבריה.
2. רכישת זכויות המגורים תתבצע בהינף אחד או עד שלשה שלבים, כמפורט להלן:
2.1. רכישת זכויות המגורים בהינף אחד:
2.1.1. אגודה תהיה רשאית לרכוש את כלל זכויות המגורים בישוב בעסקה אחת (בהינף אחד) בתנאים הקבועים בהחלטה זו.
2.1.2. על אף האמור בסעיף 2.1.1, באזורים בהם קיים פטור מלא מתשלום דמי חכירה מהוונים בהתאם להחלטת מועצה 1443 או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה, וביישובי עוטף עזה, כהגדרתם בהחלטה זו, תותר רכישת הזכויות למגורים בשלושה שלבים בלבד.
2.2. רכישת הזכויות למגורים בשלבים בהתאם לתנאים שלהלן:
2.2.1. הזכויות הנרכשות בשלב ראשון לא יפחתו מהיקף הבניה הקיים בפועל או מהיקף הבניה הבסיסי למגורים בחלקת המגורים כקבוע בהחלטת מועצה 1411 או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה, הגבוה מביניהם;
2.2.2. רכישת יתרת הזכויות תותר בשלב אחד או בשני שלבים נוספים.
במקרה של רכישת הזכויות בשלשה שלבים, בשלב השני יהיה ניתן לרכוש רק יחידות דיור מתוכננות. לא תותר רכישה של יח״ד שאינן מתוכננות, אלא אם רכישה זו משלימה את יתרת זכויות המגורים של הישוב;
2.2.3. באזורים הפטורים מתשלום כמפורט בסעיף 2.1.2 לעיל, רכישת השלבים הנוספים תותר בהתאם להתקדמות באכלוס בלבד.
2.3. רכישת זכויות המגורים תכלול את הפוטנציאל התכנוני בכל מגרש (היקף בינוי, מבלי להוסיף יחידות דיור).
3. החלטת האגודה לרכישת זכויות המגורים תתקבל ברוב שלא יפחת מ- 66% מחברי האגודה.

4. תנאי סף להגשת בקשה לרכישת זכויות המגורים על ידי האגודה הינו חתימה על מתווה להסדרת השימושים, ויתר תנאי הסף המופיעים בהחלטה 1411 או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה.
5. אגודה אשר תרכוש את זכויות המגורים בהתאם להחלטה זו, לא תידרש לשלם לרשות מקרקעי ישראל (להלן: ״הרשות״) תשלום נוסף עבור מימוש זכויות המגורים שנרכשו ו/או בגין כל הסכם שייחתם בין האגודה לבין חבריה ביחס לזכויות אלו.
6. לא תידרש הסכמת הרשות ו/או כל התקשרות נוספת בין הרשות לבין חברי האגודה, בכל הקשור למימושן של זכויות המגורים שנרכשו.
7. אגודה אשר תבקש לרכוש את זכויות המגורים בשלבים, כאמור בסעיף 2 לעיל, תעביר לרשות תשריט, ביחס לאזורים (״כתמים״) או למגרשים הכלולים בשלב הנרכש, תוך ציון מספר יחידות הדיור המותרות לבניה ביחס לאותו שלב שנרכש. הרשות תמסור לאגודה, ביחס לתשריט זה, הודעה על אי התנגדות למתן היתר לעניין תקנה 2ג1 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות), התש״ל-1970. ההודעה תחול רק על יחידות הדיור הכלולות בשלב הנרכש כאמור. הודעה בדבר אי התנגדות למתן היתר, כאמור לעיל, לשלב השני ו/או השלישי, תתבצע בהתאם לכללים שנקבעו בהחלטה ובסעיף זה בהתאם.
8. ערך הקרקע יקבע על ידי השמאי הממשלתי ו/או מי מטעמו, בהתייחס לשווי זכות הבעלות לכל סוג של מגרש.
ההפחתה בגין רכישה בהינף אחד תעמוד על 12% כפי שנקבע בהחלטת מועצה 1380. השמאי הממשלתי הראשי יקבע את שיעורי ההפחתה מערך הקרקע הנובעות מרכישה מרוכזת של זכויות המגורים, ברכישה בשלבים, ובהתחשב בתנאי חכירת המשנה הקבועים בנספח א' להחלטה זו.
9. להלן הטבלה המגדירה את סוגי המגרשים/יחידות דיור, שיעורי התשלום ושנות ההיוון הרלוונטיות לכל סוגי המגרשים/יחידות דיור:

1380

על שיעורי התשלום הקבועים בטבלה לעיל יחולו הנחות אזורי עדיפות לאומית למעט על תשלום של 3.75% לזכויות בניה של 160 מ״ר לכל יחידת דיור הכלולה בחלקת המגורים. יישובי עוטף עזה יהיו פטורים מתשלום 3.75% בתנאים שנקבעו בהחלטת מועצה 1411 או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה.
11. אגודה שרכשה את זכויות המגורים בהתאם להחלטה זו ותבקש בעתיד לבצע שיוך מגרשים לחבריה בהתאם להחלטת מועצה מספר 1411 או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה, תידרש לשלם (בעצמה ו/או באמצעות חבריה), את ההפרש בין התשלום ששולם בהתאם להחלטה זו לבין שיעור התשלום הנדרש בהתאם להחלטה מספר 1411 או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה.
12. ניתן לרכוש את זכויות המגורים גם אם טרם תוכננו. הרשות לא תאשר לקיבוץ ו/או לחבריו איחוד מגרשי מגורים לצורך בניה רוויה בכמות יחידות הדיור העולה על מספר יחידות הדיור הנרכשות בהתאם להחלטה זו.
13. אגודה שקיבלה החלטה על רכישת זכויות המגורים ע״פ החלטה זו, תקנה לכל משפחת חברים באגודה (משק בית) הזכאית לכך לפי תקנון הקיבוץ, זכות של חכירת משנה ביחידת דיור אחת. תנאי חכירה המשנה יכללו את התנאים הקבועים בנספח א' להחלטה זו.
14. האגודה רשאית לכלול בהסכם חכירת משנה עם חבר האגודה מגבלות ותנאים בקשר לזכות המוקנית, על עבירותה, על משכונה או על הורשתה (להלן: ״המגבלות״) ובלבד שהמגבלות לא יגרעו ולא יעמדו בסתירה לתנאי חכירת המשנה הקבועים בנספח א'.
15. הסכום שתיגבה האגודה מהחבר בגין זכות חכירת המשנה, לא יעלה על הסכום למגרש ששולם על ידי האגודה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.
ככל שייגבו מהחבר תשלומים נוספים במועד קבלתו לחברות פרט לתשלומים עבור זכות חכירת המשנה, הם ייגבו בהתאם לתקנון האגודה באישור רשם האגודות השיתופיות.
16. הוראות סעיפים 12, 13 ו- 14 לא יחולו על קיבוץ שיתופי
17. החלטה זו מבטלת את החלטת מועצה מספר 1380."

הסכם בדבר תנאי חכירת משנה לקיבוץ אשר מצטרף להחלטת מועצה 1380
שנערך ונחתם ב- ___________ביום ____________לחודש___________ שנת____________

בין
רשות מקרקעי ישראל, המנהלת את הקרקעות של רשות הפיתוח, מדינת ישראל והקרן הקיימת לישראל (שתיקרא להלן: ״הרשות״)

לבין

הרשומה אצל רשם האגודות תחת מספר (להלן: ״האגודה/הקיבוץ״)

הואיל ומדינת ישראל/רשות הפיתוח/קרן קיימת לישראל היא הבעלים של המקרקעין במשבצת;

והואיל והאגודה החליטה לרכוש את זכויות המגורים בשטח שהוחכר לקיבוץ על פי חוזה שכירות (משבצת)/חוזה חכירה, וזאת בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מסי 1380 או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה (להלן: ״החלטת המועצה״);
והואיל והאגודה עמדה בכל תנאי ההצטרפות כפי שנקבעו בהחלטת המועצה וחתמה על חוזה לרכישת זכויות המגורים (להלן: ״חוזה הרכישה״);
והואיל ובהתאם להחלטת המועצה תקנה האגודה לכל אחד מחבריה זכות חכירת משנה במגרשי המגורים אשר נרכשו על ידה ולצורך כך ייחתם חוזה חכירת משנה בין הקיבוץ לבין החבר (להלן: ״חוזה חכירה המשנה״);
והואיל ותנאי להסכמת הרשות להצטרפות הקיבוץ להחלטת המועצה הינו התחייבות הקיבוץ לכלול בחוזה חכירת המשנה את התנאים והמגבלות המפורטים בהסכם זה;
והואיל והרשות אישרה כי הקיבוץ רשאי לכלול בחוזה חכירה המשנה את התנאים והמגבלות המפורטים להלן בסעיף 8 להסכם זה.
והואיל ומשמעות המונחים שבחוזה זה תהיה בהתאם לאמור להלן במבוא זה, אלא אם מהקשר הדברים מתחייבת משמעות אחרת על פי החוזה;

לכן באו הצדדים לידי הסכם ביניהם כדלקמן:

1. המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו/

2. הגדרות

״יחידת הדיור״: מגרש המגורים הסטטוטורי או מגרש מגורים על פי תשריט המאושר על ידי הקיבוץ עליו הוקמה או תוקם יחידת דיור אחת.

״חבר קיבוץ״: יחיד או בני זוג שהינם חברי קיבוץ .

״יורש״ - יורשו של חבר קיבוץ על פי דין או על פי צוואה תקפה.
3. הקיבוץ מתחייב להחכיר את יחידת הדיור לחברי הקיבוץ בלבד. עם סיום חברותו בקיבוץ של החבר מכל סיבה שהיא, יבוא לסיומו חוזה חכירת המשנה בדרך הקבועה בסעיף 8.2 להלן.
4. תקופת חכירת המשנה תהיה חופפת לתקופת החכירה הראשית כקבוע בחוזה הרכישה.
5. חבר קיבוץ לא יהיה זכאי לרכוש ו/או להירשם כבעל זכות חכירת משנה ביותר מיחידת דיור אחת. הגיעה לחבר זכות חכירת משנה בירושה, יידרש החבר להעביר את זכויותיו בהתאם לקבוע בסעיף 8.2.
6. הקיבוץ מתחייב שלא לכלול בתנאי חכירת המשנה או בתקנון האגודה הוראה המקנה לקיבוץ רשות לשלול את זכותו של החבר ליהנות משווי השוק של יחידת הדיור בעת העברת הזכויות בה. אין באמור לגרוע מהתנאים והמגבלות אותם רשאי הקיבוץ לקבוע בחוזה חכירה המשנה כמפורט להלן.
7. חבר קיבוץ יהיה רשאי למשכן את זכות חכירת המשנה, בכפוף לאמור סעיף 8.5 להלן.
8. הקיבוץ רשאי לכלול בחוזה חכירת המשנה את התנאים והמגבלות המפורטים להלן:
8.1 חובת מגורים
חובת מגורים של חבר הקיבוץ ביחידת הדיור למעט במקרים חריגים ולתקופות זמן קצובות כפי שיאושרו על ידי הקיבוץ.
8.2 העברת זכויות

8.2.1 קיבל מי שאינו חבר קיבוץ את זכות חכירת המשנה מכח הורשה, ולא הפך לחבר הקיבוץ בהתאם לתקנון קיבוץ והחלטותיו, יהיה עליו להעביר את זכותו לאדם אחר שהנו חבר קיבוץ או שהתקבל לחברות בקיבוץ, בתוך הזמן הקצוב לכך בתקנון הקיבוץ והחלטותיו. על העברת הזכויות יחול האמור בסעיף 8.2.2 להלן.
8.2.2 העברת זכות חכירת המשנה על ידי חבר קיבוץ או על ידי יורשי חבר קיבוץ, תתבצע בהתאם להוראות שלהלן:
8.2.2.1 ככלל, זכות חכירת המשנה תועבר למי שהתקבל לחברות בקיבוץ בהתאם לתקנון הקיבוץ בעניין קבלה לחברות.
8.2.2.2 לקיבוץ או למי שהוא קבע, תהיה זכות קדימה לרכוש את זכות חכירת המשנה במחיר השוק;
8.2.2.3 לא הודיע הקיבוץ על רצונו לממש את זכותו בהתאם לסעיף 8.2.2.2 ליעל, בתוך שלושה חודשים מיום שהודיע החבר על רצונו לעזוב את הקיבוץ או מיום פקיעת חברותו בקיבוץ או מיום קבלת הודעת היורשים על רצונם לממש את הדירה, לפי העניין, ימכור החבר או היורש את זכות חכירת המשנה למי שהתקבל לחברות בקיבוץ בהתאם לתקנון הקיבוץ בעניין קבלה לחברות.
8.2.2.4 סירבה האגודה לקבל לחברות את הרוכש מטעמים בלתי סבירים, יהיה החבר זכאי למכור את זכות חכירת המשנה גם למי שלא התקבל לחברות בקיבוץ.

8.3 בניה ופיתוח

8.3.1 הקיבוץ רשאי לקבוע בחוזה חכירת המשנה הגבלות בקשר להיקף זכויות הבניה למגורים המותר ביחידות הדיור בעת הקמת ו/או הרחבת בתי המגורים ובדבר הצורך בקבלת הסכמת הקיבוץ באשר להתאמת הבניה להנחיות והמגבלות התכנוניות והאדריכליות של הקיבוץ. אין באמור לשנות את היקף הזכויות למגורים שעל הקיבוץ לרכוש בהתאם להחלטת 1380.

8.3.2 במקרה של הכללת הוראות כאמור בסעיף קטן 8.3.1 לעיל, הקיבוץ יכלול בתנאי חכירת המשנה הוראה לפיה יישום ההנחיות והמגבלות התכנוניות והאדריכליות של רשות מוסמכת של הקיבוץ במקרה פרטני נתון לערעור בפני האסיפה הכללית של הקיבוץ.

8.4 זכות שימוש ביחידת הדיור

8.4.1 הקיבוץ רשאי להגביל בתנאי חכירת המשנה את זכותו של החבר למסור את זכות השימוש ביחידת הדיור, כולה או חלקה, רק למי שאושר על ידי הקיבוץ, לתקופה ובתנאים כפי שאושרו על ידי הקיבוץ.
8.4.2 ההגבלה בסעיף קטן 8.4.1 לעיל לעניין הסכמת הקיבוץ, לא תחול לגבי בני המשפחה הגרעינית, למעט במקרים מיוחדים, כאשר מדובר בבני משפחה גרעינית שאינם בני זוג או ילדים קטינים.
8.4.3 הקיבוץ יהיה רשאי לקבוע בתקנונו ו/או בהחלטה שקיבלה את אישור רשם האגודות השיתופיות מגבלות נוספות לעניין אופן השימוש ביחידות הדיור, לרבות בעניין ביטוחן, השימוש והטיפול בתשתיות ציבוריות המצויות בשטחן וכיוצ״ב ובלבד שמגבלות אלו חלות באופן שוויוני על כלל חברי הקיבוץ ואינן סותרות את הוראות הסכם זה.
8.5 זכויות משכון

הקיבוץ רשאי לכלול בתנאי חכירת המשנה הוראה לפיה המשכון יהיה כפוף להגבלות אותן קבע הקיבוץ בהתאם לחוזה זה, לרבות לעניין העברה ומימוש.
8.6 רכישת מגרשי מגורים על ידי האגודה לצורך הקמת יחידות דיור לטובת מועמדים לקליטה לחברות באגודה
על אף האמור בהחלטה 1315 ובהחלטה 1411 או כל החלטה אחרת שתבוא במקומן, בישובים בקו עימות ו/או באזור עדיפות לאומית א', הרשות תתיר לאגודה לרכוש עד 12 מגרשי מגורים, לצורך בניית יחידות דיור על ידי האגודה למטרת השכרה למשפחות/יחידים המבקשים לבחון את אופציית המגורים בישוב לפני קליטתם לחברות באגודה. במידה וחלק מהמגרשים ישויכו למבקשים בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל, תאפשר הרשות לאגודה להשלים רכישת מגרשים עד ל- 12 מגרשים (כולל בתי אגודה בשטח ההרחבה).
האגודה תשלם עבור המגרש דמי חכירה מהוונים מלאים בכפוף להנחות אזור. באגודות אשר ביצעו שיוך דירות או רכשו את הזכויות למגורים בהתאם להחלטה זו, שיעור התשלום יקבע בהתאם לתנאי אותה החלטה.
8.7 פיצוי מוסכם

במידה והסכם חכירת המשנה בין הקיבוץ לבין החבר לא יכלול את התנאים המהותיים לחכירת המשנה, כפי שהוגדרו לעיל, ישלם הקיבוץ לרשות פיצוי מוסכם בשיעור הנהוג ברשות. הוראה זו תחול גם במידה והסכם חכירת המשנה בין הקיבוץ לבין החבר יכלול הוראות שנפסלו ו/או נאסרו במפורש בחוזה זה.

9. שונות
9.1 מוסכם על הצדדים כי בכל סוגיה שלא ניתנה לה התייחסות מפורשת בתוך חוזה זה, תפעל הרשות בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונוהלי הרשות כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.
9.2 מוסכם כי אין באמור בהסכם זה כדי לגרוע מחובת חבר הקיבוץ לפעול בהתאם לאמור בתקנון הקיבוץ ובהחלטותיו שהתקבלו כדין ככל שאינן סותרות הוראות הסכם זה.
9.3 הכותרות שבראשי סעיפי חוזה זה נועדו לנוחיות בלבד ולא ישמשו "

דברי הסבר להצעת ההחלטה כפי שהוגשו לחברי מועצת מקרקעי ישראל

"הגדרת ״זכויות למגורים״ הורחבה באופן שתכלול את זכויות הבניה על פי תמ״א 35 כפי שתעודכן בהתאם להחלטת המועצה הארצית לתכנון ובניה מיום 1.12.15.

מוצע להוסיף שלב נוסף, שלישי, לאפשרות רכישת הזכויות למגורים. ביישובים בהם קיים פטור מלא מתשלום דמי חכירה מהוונים עבור רכישת חלקת המגורים, מוצע לקבוע כי הרכישה תתבצע בשלושה שלבים בלבד.

מוצע לעדכן את הטבלה המופיעה בהחלטה 1380 :

הטבלה לא כללה את כלל המגרשים על סוגיהם ולפיכך הורחבה כך שתכלול את כל סוגי מגרשים (שיוך לחבר ותיק, שיוך לחבר חדש, תוספת בבנה לחבר ותיק, מגרשים מתוכננים ריקים ומגרשים עתידיים שטרם תוכננו ויחידות דיור קטנות עד 55 מ״ר שלא נספרות בתמ״א 35).

ביחס ליחידות דיור קטנות עד 55 מ״ר שאינן נספרות בתמ״א 35 והמשמשות ככלל למגורים. ככל שיחידות אלה או חלקן תשמשנה למטרה שאינה מגורים בקיבוץ מסוים, רכישת הזכויות על פי החלטה זו לא תכלול את אותן יחידות דיור לגביהן יחולו החלטות המועצה ונהלי הרשות הרלוונטיים.

בהתאם לעבודה שבוצעה ע״י מומחים חיצוניים לבקשת הרשות, מוצע לשנות את תקופת ההיוון לתשלום הנדחה (29.25%) ל- 19 שנים במקום 25 שנים.

שיעור ההיוון בטבלה עומד על 5% בהתאם לקבוע בהחלטת מועצה 1380 והוא הוחל ביחס לכלל השורות בטבלה. יצוין כי שיעורי ההיוון הקובעים בטבלה מבוססים על החלטת מועצה 1411, דהיינו, במרכז הארץ תשלום של 33% מערך המגרש במקום 91% כנהוג בעסקות הרשות. על בסיס שיעורים אלה, נקבעה בהחלטת מועצה 1380 הפחתה של 12% בגין רכישה של הזכויות למגורים בהינף אחד. נוכח תשלום מידי בגין זכות הדחיה של החברים הותיקים, מגרשים ריקים ומגרשים שטרם תוכננו (״המגרשים הדחויים״), נערך חישוב היוון לתקופות המנויות בטבלה לכל סוג של מגרשים בשיעור אחיד של 5%. מכאן שעשויה להישאל שאלה בהתייחס לשיעור ההיוון שיש לחשב עקב הקדמת התשלום בגין המגרשים הדחויים בהתחשב בשיעור הריבית חסרת סיכון ופרמטרים נוספים שיש להביא בחשבון בעת קביעת שיעור ההיוון. לאחר קבלת עבודה של חברת BDO לגבי שיעור ההיוון חסרת סיכון במשק, נערך תחשיב לפי שיעור היוון של 2%, המצביע על פערי התשלום הנובעים משני שיעורי ההיוון הנ״ל: במרכז הארץ דמי חכירה מהוונים בשיעור של 91% דחוי ל-10 שנים (מגרש ריק מחוץ לחלקת המגורים על פי תוכנית בתוקף) -

לפי שיעור היוון של 5% התשלום שיידרש 55.87%. לפי שיעור היוון של 2% התשלום שיידרש 74.65%.

באזור עדיפות לאומית אי דמי חכירה מהוונים בשיעור של 31% דחוי ל-20 שנים (מגרש ריק מחוץ לחלקת המגורים על פי תוכנית בתוקף) ¬לפי שיעור היוון של 5% התשלום שיידרש 11.68%. לפי שיעור היוון של 2% התשלום שיידרש 20.86%.

יחד עם זאת, לאור העובדה כי שיעור היוון של 5% נקבע בהחלטה 1380 וכי שיעור זה הינו השיעור הנהוג ברשות לצורך חישוב דמי חכירה מהוונים לא נערך שינוי בשיעור ההיוון בטבלה המוצעת.

מוצע לקבוע בהחלטה את תנאי חכירת המשנה אותם נדרשת האגודה להעניק לחבריה לאחר רכישת זכויות המגורים על ידה. תנאי חכירת המשנה מצורפים כנספח א' להחלטה.

החלטה 1380 קבעה הפחתה של 12% עבור רכישת הזכויות למגורים בהינף אחד. נדרש כי השמאי הממשלתי יקבע את שיעורי ההפחתה הנובעים מרכישה מרוכזת של זכויות המגורים בשלבים ובהתחשב, בין היתר, בתנאי חכירת המשנה הקבועים בנספח א' להחלטה זו.

רכישת מגרשי מגורים על ידי האגודה לצורך הקמת יחידות דיור לטובת מועמדים לקליטה לחברות באגודה
א. החלטת מועצה 1315 העוסקת בהרחבות בישובים קובעת בסעיף 5.5.2 :
"בישובים בקו עימות ו/או אזור עדיפות א׳ הרשות תתיר לאגודה לרכוש את הזכויות ב-12 מגרשים מתוך תוכנית ההרחבה. מגרשים אלה ישמשו אך ורק להשכרה למשפחות/יחידים אשר יבקשו לבחון את אופציית המגורים בישוב לפני רכישת מגרש בו. במידה וחלק מהמגרשים יימכרו ויחדלו מלשמש למטרה זו, תאפשר הרשות לאגודה להשלים רכישת מגרשים עד ל- 12״.
ב. העתקת מקום מגורים ליישובי הפריפריה, בדגש על המגזר הכפרי, היא תהליך מורכב. במקרים רבים מדובר במשפחות שאינן מנוסות בחיי קהילה וחששן (של חלק מהן) לקבל החלטה כה גורלית (חברתית וכלכלית), מובן.
ג. האגודות מצידן מחפשות דרך נוספת להקל על קליטתן והשתלבותן ביישוב, כשאחת מהן היא בניית בתי אגודה שישמשו לקליטת משפחות אשר מבקשות כצעד ראשון לעבור ולחיות במקום ולבחון, לאורך זמן, את מידת השתלבותן והתאקלמותן במקום ובמרחב.
ד. משרד נגב גליל במטרה לעודד את הצמיחה הדמוגרפית ביישובי הפריפריה בדרך של סיוע לאגודות במימון בניית אותם ״בתי אגודה״. סיוע ההופך למענק לאחר 10 שנים.
ה. בתי אגודה אלו ייבנו בשטח המחנה ואינן מהוות חלק משטח ההרחבה של היישוב.

הואיל ומטרת סעיף 5.5.2 להחלטה 1315, לעודד את הצמיחה הדמוגרפית בפריפריה בדרך של מתן אפשרות לישוב לרכישת עד 12 מגרשי הרחבה, אשר בהם יבנו יח״ד אשר יושכרו למשפחות/יחידים המבקשות לבחון את אופציית המגורים בישוב לפני רכישת מגרש בו, ורציונאל זה מתקיים גם כאשר בתי האגודה אינן חלק מההרחבה ונבנות בשטח המחנה."

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.