גרסת הדפסה
מושבים מספר: 005-2016

קביעת תנאים ברישיון להקצאת מים

רשות המים פרסמה את כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) (תיקון) התשע"ה 2015, בהם התנאים ברישיון לזכאות להקצאת מים בתעריף מופחת לגינון ציבורי וכן שינויים במתכונת הדיווח הכספי השנתי.

  1. 1.הקצאת מים בתעריף מופחת לגינון ציבורי

עיקרי הנושאים נסקרו על ידנו בחוזר 120/2015 " הקצאת מים לישובים כפריים לגינון ציבורי בתעריף מופחת" להלן הדגשים נוספים:

     הזכאות להקצאה

"10ב.(5)  ברשות מקומית שספק המים שלה אינו חברה – אישור של ספק המים ולפיו דמי המים שהוא גובה הם לפי התעריפים הנקובים בכללי תעריפים לספקים מקומיים, וביישוב מתוכנן כהגדרתו בכללי המים (השימוש במים באזור קיצוב), התשל"ו-1976 (להלן – יישוב מתוכנן) – אישור של ספק המים כי הוא מחייב את צרכניו בחיוב המרבי לצרכן כמשמעותו בסעיף 2(ב)(2) לכללי תעריפים לספקים מקומיים (להלן – חיוב מרבי לצרכן)."

 

התנאים להכרה בזכאות

"(1)   הוגשו כל המסמכים הנדרשים לפי סעיף קטן (א) וכן מסמכים נוספים שביקש מנהל הרשות הממשלתית לשם בירור התנאים הנדרשים להכרה כרשות מקומית זכאית;

(2)   ספק המים אינו הרשות המקומית וביישוב מתוכנן – ספק המים מחייב את צרכניו בחיוב המרבי לצרכן;

(3)   יש לרשות המקומית מיפוי מלא ומעודכן של הגנים הציבוריים שבתחומה;

(4)   בכל הגנים הציבוריים, ששטחם עולה על 50 מטרים רבועים, מותקנת מערכת השקיה יעילה;

(5)   כל המים המסופקים לגנים הציבוריים נמדדים במערכת מדידה המודדת בנפרד את הכמות המסופקת לגינון ציבורי."

 

אי תחולה במקרים מסויימים

"(ג)ספק מים שנקבע ברישיונו כי יספק מים בתעריף מופחת לפי סעיף קטן (א), רשאי לבקש ממנהל הרשות הממשלתית לקבוע כי התעריף המופחת לא יחול, אם לא עומד לרשותו מקור מים שנקבעו לגביו תעריפים או היטלי הפקה מופחתים, המתאימים לתעריף המופחת.

(ד)הוגשה בקשה לפי סעיף קטן (ג) וסבר מנהל הרשות הממשלתית כי קביעת תעריף מופחת לפי סעיף קטן (א) תפגע ביכולתו של ספק מים למלא תפקידו לפי הרישיון, רשאי הוא לקבוע כי לגבי אותו ספק מים לא יחול תעריף מופחת כאמור."

לדוגמא: העדר תעריפים מופחתים להיטלי הפקה להספקת מים בתעריף מופחת לגינון הציבורי.

 

  1. 2.שינויים במתכונת הדוחות הכספיים השנתיים

ראוי לציין כי נתקבלה עמדת משרדנו, כפי שהוצגה בשימוע בפני מועצת רשות המים, כי השינויים במתכונת הדוחות יחלו החל מהדיווח לגבי שנת הרישוי 2016!

להלן מתכונת הדיווח החדשה:

 

(סעיף 26(א)(1))

פרטים בדבר הכנסות והוצאות מפעילות הפקה ואספקה של מים

                                                                                                                           שנת הדוח

הכנסות ממכירת מים, בחלוקה לפי סוגים

הכנסות מריבית פיגורים

הכנסות אחרות ממים¹

הכנסות מהיטלים²

סך הכל הכנסות

הוצאות קניית מים, בחלוקה לפי סוגים

עלות הפקת מים

היטלי הפקה

הוצאות אחזקת מיתקני תשתית

הוצאות אחזקה אחרות

הוצאות אנרגיה

הוצאות קריאת מונים

הוצאות גבייה

הוצאות שכר – אחזקה

הוצאות שכר אחרות ומינהלה

הוצאות מימון

פחת

הוצאות אחרות

דמי שימוש

סך הכל הוצאות

סך הכול רווח

[1] לרבות הכנסות ממתן שירותים נלווים לצרכנים וממתן שירותים הנלווים לתפעול משק המים.

2 הרישום החשבונאי של הכנסות מהיטלי פיתוח ששולמו לבעל הרישיון. בעל הרישיון ייתן ביאור המסביר את אופן ההכרה בהכנסות התקבולים מהיטלים.

 

פרטים בדבר רכוש קבוע ומיתקני תשתית המשמשים לפעילות הפקה ואספקה של מים

 

  מערכת רשתות, צנרת ותשתיות מים מדי מים עם מערכת קריאה מרחוק כלי רכב, ציוד משרדי ומבנים סה"כ
קידוחים תחנות שאיבה בריכות צינורות אחר
עלות
עלות ליום 1 בינואר בשנת הדוח                
רכישות בשנת הדוח                
(גריעות בשנת הדוח)                
(בניכוי מענקים)                
יתרה ליום 31 בדצמבר בשנת הדוח                
   
סקר נכסים עלות תשתיות                
סקר נכסים עלות מופחתת – תשתיות                
שנת עריכת סקר הנכסים                
 
פחת
פחת נצבר ליום 1 בינואר בשנת הדוח                
פחת בשנת הדוח                
(פחת נכסים שנגרעו)                
יתרה ליום 31 בדצמבר בשנת הדוח                
 
סך הכול עלות מופחתת                

 

 

דחיית מועד הדיווח הכספי

"המנהל רשאי לדחות את המועד הנקוב בסעיפים קטנים (א) ו (ב) אם בעל הרישיון הגיש בקשה לכך והמנהל מצא כי יש הצדקה לדחייה לרבות מטעמים הנוגעים להיקף הפעילות של בעל הרישיון."

 

 

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בתל אביב.