גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 007-2016

מע"מ במכירת פירות וירקות – הוראת פרשנות הנהלת מע"מ

ביום 30 בדצמבר 2015, פרסם מר גל גרינברג רו"ח/ משפטן מנהל המחלקה המקצועית במע"מ את הוראת פרשנות מס' 6/2015 – החבות במע"מ של מכירת פירות וירקות (להלן – "הפרשנות").

להלן עיקרי הוראת הפרשנות:

1. כללי-
הוראת פרשנות זו מבטלת את כל ההוראות והאישורים שניתנו בעבר בהנהלת רשות המיסים או במשרדים האזוריים בכל הקשור לחבות המס ושיעורו בעסקאות של מכירת פירות וירקות, כולל מקרים פרטניים, ככל והמסמכים קבעו עמדה שונה מהעמדה המופיעה בהוראה זו.

2. הוראת החוק-
2.1. סעיף 30(א)(13) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975 (להלן- "החוק") קובע:

"מכירת פירות וירקות מסוגים שקבע שר האוצר [ראה התוספת לתקנות מע"מ], שלא נעשה בהם כל עיבוד, לעניין זה יראו כעיבוד ניקוי, בירור, אריזה, הבחלה, החסנה וקירור"
2.2. תקנה 8 לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו – 1976 (להלן- "התקנות") קובעת:
(א) "על הירקות המפורטים בתוספת הראשונה יחול שיעור אפס.
(ב) על הפירות המפורטים בתוספת השניה יחול שיעור אפס."
2.3. הוראת הפרשנות 6/2015 קובעת כי לאור תקנה 8 לתקנות, מכירת פרי, ירק, צמח, שיח וכו' שאינם מופיעים במפורש בתוספת הראשונה או השנייה לתקנות, תהיה חייבת במס בשיעור מלא.

3. דגשים לעסקאות מכירה של עשבי תיבול- התוספת הראשונה לתקנות-
3.1. עשבי תיבול האמורים בתוספת הראשונה, הינם עשבים המשמשים במובנם הנפוץ בישראל לתיבול מזון ומשקאות, ומכירתם, ככלל, חייבת בשיעור אפס בתנאי שלא נעשה בהם כל עיבוד.
3.2. למען הסר ספק, מכירת עשבי תיבול שעברו טחינה, ייבוש בתנור, אידוי וכו' ונמכרים כתבלינים, חייבת במס בשיעור מלא.

4. דגשים בעסקאות מכירה של פירות וירקות- התוספת הראשונה והשנייה לתקנות-
4.1. מכירת פירות וירקות תהייה חייבת במס בשיעור אפס, בתנאי שמתקיימים כל התנאים הבאים:
א. הפירות והירקות מופיעים בתוספת הראשונה או השנייה.
ב. הפירות והירקות אינם עברו עיבוד- על פי עמדת הפרשנות עיבוד לא ייחשב אם אחת הפעולות מופיעה בסעיף 30(א)(13) מתקיימות, וכן מוסיפה העמדה כי גם פעולה של דינוג לצורך שימור אינה נחשבת עיבוד בתנאי שפעולת הדינוג לא גרמה לשינוי הצורה (כגון:קילוף). כל פעולה שלא צוינה בפירוש בסעיף יש לראותה כעיבוד והמכירה תהיה חייבת במס בשיעור מלא.

5. מענקים שהתקבלו בהתאם לסעיף 3 לתקנות-
5.1. תרומה תמיכה או סיוע שקיבל עוסק, לפי סעיף 12 לחוק, שכל עסקו הינו מכירת פירות וירקות המופיעים בתוספת הראשונה או השניה לתקנות, וכל עסקאותיו חייבות בשיעור מס אפס, יראו בתקבולים חלק ממחיר עסקאותיו החייב במס בשיעור אפס.
5.2. תקבולים המתקבלים אצל עוסק, שלא נכללו מפורשות בתקנה 3 לתקנות, ולעוסק עסקאות החייבות במס בשיעור אפס וכן בשיעור מלא, יש לפנות למחלקה במקצועית על מנת לברר את החבות במס.
5.3. בתקנה 3(א)(1)(ב) לתקנות נקבע:
"מענק לפי חוק השקעות הון, התשי"ט – 1959, לרבות תוספת למענק האמור לתעשיה עתירת מדע בתחום בעיר ירושלים, לפי המלצת המדען הראשי במשרד התעשיה והמסחר, או מענק לפי חוק עידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א – 1980"

במידה ועוסק קיבל מענק לפי חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות – התשמ"א – 1980, רק מענקים בגובה של עד 20% באזור פיתוח א' או 10% באזור פיתוח ב', נכללים בתקנה הנ"ל. במידה והעוסק קיבל מענק בסכום גבוה יותר, ההפרש ייחשב כחלק ממחיר עסקאותיו החייב במע"מ.

את הוראת הפרשנות המלאה ניתן לראות באתר רשות המיסים בכתובת:
https://taxes.gov.il/Vat/Pages/VatParshanut.aspx

לפרטים נוספים, להבהרות ולהרחבה ניתן לפנות למשרדנו בעפולה.