גרסת הדפסה
מושבים מספר: 003-2016

עדכוני ביטוח לאומי - גביה

להלן עדכוני ביטוח לאומי בנושאי גביה – סכומים ושיעורים:

עדכון סכומים בינואר 2016

1. הכנסה מרבית לתשלום דמי ביטוח – 43,240 ש"ח (ללא שינוי מינואר 2014).
2. שכר ממוצע – 9,464 ש"ח.
3. הכנסה לתשלום דמי ביטוח בשיעור מופחת – 5,678 ש"ח.
4. שכר מינימום – 4,650 ש"ח (ללא שינוי מאפריל 2015).
5. הסכום הקובע לפריסת שכר נוסף – 1,163 ש"ח (25% משכר המינימום).

עדכון שיעורי דמי הביטוח

1. עובד בחופשה ללא תשלום – 6.57% משכר המינימום שהם 306 ש"ח.
2. פנסיונרים בפרישה מוקדמת – 3.49% מופחת, 11.79% מלא.
3. דמי ביטוח מופחתים לענף נ.עבודה למעסיק מאושר לפי סעיף 343 - 0.31% מופחת, 1.67% מלא.
4. שוהה בהכשרה מקצועית – תשלום לענף נפגעי עבודה בשיעור 0.4% ולענף אמהות בשיעור 0.1%, על הכנסה בגובה מחצית השכר הממוצע. סה"כ תשלום 23.66 ש"ח.

  מופחת מלא
סוג המבוטח עובד מעסיק סה"כ עובד מעסיק סה"כ
תושב זר שאינו ממדינת אמנה 0.04 0.49 0.53 0.87 2.55 3.42
תושבי שטחים ועובד זר המועסק באיזור 0.03 0.46 0.49 0.61 2.39 3.00
שוטרים וסוהרים מגיל 18 ועד "גיל הפרישה" 3.49 3.07 6.56 11.79 5.48 17.27
שוטר וסוהר בין "גיל הפרישה" ל"גיל הזכאות" שאינו מקבל קצבת זקנה 9.86 4.84 14.70 3.37 2.77 6.14

הערה: עובד המקבל קצבת נכות מעבודה, שהגיע לגיל הפרישה ונמצא זכאי לקבלת קצבת זקנה, אך בחר בקבלת גמלת נכות מעבודה, יחשב כמקבל קצבת זקנה ואין לנכות משכרו דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות. כל זאת בתנאי שהציג למעסיק אישור על זכאותו לקבלת קצבת זקנה.

לחוזר מצורפת טבלת שיעורי דמי ביטוח בטופס 102.

לפרטים ולהסברים נוספים ניתן לפנות לרו"ח אבנר עופר במשרדנו בעפולה.

 

שיעור דמי הביטוח בטופס 102

 

    מופחת מלא
טור סוג המבוטח עובד מעסיק סה"כ עובד מעסיק סה"כ
1 עובדים "תושבי ישראל" שמלאו להם 18 שנה וטרם הגיעו לגיל הפרישה 3.50 3.45 6.95 12.00 7.50 19.50
2 בעלי שליטה בחברה שמלאו להם 18 וטרם הגיעו ל"גיל הפרישה" 3.49 3.41 6.90 11.79 7.28 19.07
3 אישה וגבר מעל "גיל הזכאות" לקצבת זקנה שאינם מקבלים קצבת זקנה 3.10 0.38 3.48 5.00 2.02 7.02
3 אישה וגבר מעל "גיל הזכאות" לקצבת זקנה שאינם מקבלים קצבת זקנה והם בעלי שליטה 3.10 0.37 3.47 5.00 1.96 6.96
3 אישה וגבר שנעשו לראשונה "תושבי ישראל" לאחר גיל 62 3.10 0.38 3.48 5.00 2.02 7.02
3 מקבלי קצבת נכות יציבה מעבודה בשיעור 100%, או מקבלי קצבת נכות כללית יציבה בשיעור 100%, או מקבלי קצבת נכות כללית בלתי יציבה בשיעור 100% לתקופה רצופה של שנה אחת לפחות 3.10 0.38 3.48 5.00 2.02 7.02
3 מקבלי קצבת נכות יציבה מעבודה בשיעור 100%, או מקבלי קצבת נכות כללית יציבה בשיעור 100%, או מקבלי קצבת נכות כללית בלתי יציבה בשיעור 100% לתקופה רצופה של שנה אחת לפחות שהם בעלי שליטה 3.10 0.37 3.47 5.00 1.96 6.96
3 נשים וגברים בין "גיל הפרישה" לגיל הזכאות" לקצבת זקנה שאינם מקבלים קצבת זקנה 3.37 3.15 6.52 9.86 6.86 16.72
3 נשים וגברים בין "גיל הפרישה" לגיל הזכאות" לקצבת זקנה שאינם מקבלים קצבת זקנה, שהם בעלי שליטה 3.37 3.14 6.51 9.86 6.80 16.66
3 מי שטרם מלאו לו 18 - 0.38 0.38 - 2.02 2.02
3 מי שטרם מלאו לו 18 והוא בעל שליטה - 0.37 0.37 - 1.96 1.96
3 נשים וגברים המקבלים קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי - 0.38 0.38 - 2.02 2.02
3 נשים וגברים המקבלים קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי שהם בעלי שליטה - 0.37 0.38 - 1.96 1.96
3 חיילים בשירות סדיר 0.40 3.45 3.85 7.00 7.50 14.50
3 חיילים בשירות סדיר שהם בעלי שליטה 0.39 3.41 3.80 6.79 7.28 14.07
3 תושב זר ממדינת אמנה 0.40 3.45 3.85 7.00 7.50 14.50