גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 123-2015

הקצאת מים לחקלאות 2016-2018

בהמשך לשימוע שערכה מועצת רשות המים לעניין הקצאות מים למטרות חקלאות וטבע בכלל הארץ לשנים 2018, 2017, 2016 גובשו מספר תיקונים שמובאים לעיון והערות הציבור, להלן עיקרי התיקונים:

מים שפירים

הקצאת מים שפירים לחקלאות מהמערכת הארצית בשנות הרישוי 2016-2018

על אף האמור בכל דין, בשנות הרישוי 2016, 2017 ו- 2018 הקצאת המים השפירים באזור המערכת הארצית למטרת חקלאות, לכל שנה, תהיה בכמות שלא תעלה על 540 מיליון מטרים מעוקבים ולא תפחת מ- 440 מיליון מטרים מעוקבים.

הקצאת מים לטבע באזור המערכת הארצית בשנות הרישוי 2016-2018

בשנות הרישוי 2016, 2017 ו- 2018 הקצאת המים באזור המערכת הארצית למטרת שימור ערכי טבע ונוף, כמשמעותה בסעיף 6 (6) לחוק, לכל שנה, תהיה בכמות שלא תעלה על 40 מיליון מטרים מעוקבים ולא תפחת מ- 25 מיליון מטרים מעוקבים בכל אחת משנות הרישוי האלה, הקצאת מי הקולחים בשנוי הרישוי האמורות תהיה בכמות של 10 מיליון מטרים מעוקבים של מי קולחים בשנה.

הקצאת מים שפירים באזורים מנותקים בשנות הרישוי 2016-2016

בשנות הרישוי 2016, 2017 ו- 2018 הקצאת המים השפירים, בכל שנה, באזורים השונים, תהיה בכמויות להלן ולמטרות המפורטות לצדן:
1. באזור עמק בית שאן – כמות של 21.5 מיליון מטרים מעוקבים למטרת חקלאות.
2. באזור מחולה – כמות של 2.6 מיליון מטרים מעוקבים למטרת חקלאות.
3. באזור הערבה, מרכז ים המלח ודרומו – כמות של 3 מיליון מטרים מעוקבים למטרת חקלאות ו- 0.15 מיליון מטרים מעוקבים למטרת שימור ערכי טבע ונוף.
4. באזור בקעת הירדן וצפון ים המלח – כמות של 22 מיליון מטרים מעוקבים למטרת חקלאות.
5. באזור עמק חרוד – כמות של 14 מיליון מטרים מעוקבים למטרת חקלאות.

מצא מנהל הרשות הממשלתית, כי מצאי המים באזור מן האזורים המנויים בסעיף (א), מאפשר זאת, רשאי הוא להוסיף על הכמות שהוקצתה לאותו אזור כאמור, כמות של עד 25% לפי העניין.

מי קולחים

הקצאת מי קולחים לחקלאות בשנות הרישוי 2016-2018

בשנות הרישוי 2016, 2017 ו- 2018 הקצאת מי קולחים ממפעלים להשבת מי קולחים לחקלאות, בכל שנה, באזורים השונים, למטרת חקלאות, תהיה הכמויות במיליוני מטרים מעוקבים כמפורט להלן:

אזור גיאוגרפי שנת הרישוי 2016 שנת הרישוי 2017 שנת הרישוי 2018
גליל מערבי 22 22 22
עמקים 50 50 51
ירקון – חוף הכרמל 55 56 56
מישור החוף הדרומי 29 29 30
שפלת יהודה 54 55 55
נגב 25 25 26
בקעת הירדן 20 20 20
בשאר אזורי הארץ 28 28 29

בשנות הרישוי 2016, 2017 ו- 2018 הקצאת המים, ממפעל השפד"ן של מקורות חברת מים בע"מ בכל שנה, למטרת חקלאות, תהיה כמפורט להלן:

בשנת הרישוי 2016 – 148 מיליוני מטרים מעוקבים.
בשנת הרישוי 2017 – 149 מיליוני מטרים מעוקבים.
בשנת הרישוי 2018 – 151 מיליוני מטרים מעוקבים.

מנהל הרשות הממשלתית רשאי להוסיף על הכמויות האמורות בסעיפים (א) ו- (ב) כמות לפי מצאי המים במפעל להשבת קולחין או במפעל השפד"ן של חברת מקורות בע"מ, לפי העניין.

מודגש כי בשנים האחרונות החקלאים מנצלים כ 70%-75% מהקצאות המים בעיקר בשל העליה התלולה בתעריפי המים השפירים לחקלאות.

ריכוז כמויות אספקה מכסימליות המוצעות להקצאה לחקלאות ולטבע:

  סך כמויות לחקלאות וטבע (מיליוני מטרים מעוקבים)
שנה 2016 2017 2018
אזור חקלאות טבע חקלאות טבע חקלאות טבע
שפירים-מערכת ארצית 540 40 540 40 540 40
שפירים-מנותקים 63 0.15 63 0.15 63 0.15
מפעלי השבה ללא מעלה כנרת 283 10 285 10 289 10
שפד"ן 148 - 149 - 151 -
סה"כ (מכסימלי) 1034 50.15 1037 50.15 1043 50.15

מנהל רשות המים רשאי להוסיף עוד 20 מיליוני מטרים מעוקבים להפקה באזורים מסוימים ( אקוויפר החוף חלקו הצפוני ) לתגבור מפעלי השבה.

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בתל אביב.