גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 122-2015

לסכום ההנחה בקרקע לחיילי המילואים יתווסף מע"מ

בהסכם פשרה שהוגש לאחרונה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, במעמד כבוד השופט אליהו בכר, בעניין הוספת סכום המע"מ להנחה של 50,000 ש"ח לה זכאים חיילי מילואים בגין הקצאת קרקע לבנייה למגורים בבניה נמוכה מכוח החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1218. (יוסף סיידו (להלן "המבקשת") נגד רשות מקרקעי ישראל (להן "רמ"י"), ת.צ 12079-05-14).

בהסכם הפשרה נקבע כי כל החיילי המילואים שהיו פעילים באותה תקופה ובחוברת המכרז לא נכתב כי ההנחה היא כוללת מע"מ, יפוצו בסכום המע"מ ששולם ע"י כל אחד מחברי הקבוצה.

רקע:

ביסוד הבקשה לאישור התובענה טענה המבקשת, ע"י עו"ד ניצן גדות, כי ההנחה בסך 50,000 ש"ח עליה החליטה מועצת מקרקעי ישראל בהחלטה 1218 (כיום – 1261) צריכה להינתן מהמחיר המוצע במכרז ללא מע"מ (ועל המחיר החדש יש להוסיף מע"מ), בעוד שרמ"י מעניקה את ההנחה למחיר כולל מע"מ.

להרחבה בנושא הנחות בהקצאת קרקע למגורים לחיילי מילואים, ראו חוזרנו מס' 062/2012 -"הנחות בהקצאת קרקע למגורים לחיילי מילואים"

רמ"י הגישה תגובה לבקשה ובה דחתה את פרשנות המבקש להחלטת מועצת מקרקעי ישראל.

על פי המפורט בהסכם הפשרה, הקבוצה עליה יחול הסכם הפשרה תוגדר באופן הבא:

"כל חיילי המילואים הפעילים" אשר זכו במכרזים של המשיבה ואשר ניתנה להם הנחה בסך של 50,000 ש"ח ממחיר העסקה כולל מע"מ, כמפורט בתובענה, וזאת בתקופה של שבע שנים שקדמו ליום הגשת התובענה."

להלן עיקרי הסכם הפשרה:

רמ"י תפצה את חברי הקבוצה אשר יחולקו באופן הבא:

א. תכלול את כל החיילים אשר הוגדרו בקבוצה הנ"ל ואשר בחוברת המכרז בו זכו לא נכתב כי הסך 50,000 ש"ח הינו כולל מע"מ. קבוצה זה תפוצה בסכום המע"מ ששולם על ידי כל אחד מחברי הקבוצה על הסך של 50,000 ש"ח.

ב. תכלול את כל החיילים אשר הוגדרו בקבוצה הנ"ל ואשר בחוברת המכרז בו זכו כן נכתב כי הסך 50,000 ש"ח הינו כולל מע"מ. קבוצה זו תפוצה בסכום מחצית המע"מ שישולם על ידי כל אחד מחברי הקבוצה על סך 50,000 ש"ח.

כמו כן הוחלט, כי רמ"י מתוך רצון לתגמל את חיילי המילואים תפעל לתיקון החלטת מועצת מקרקעי ישראל כך שייקבע מפורשת כי סכום ההנחה יעמוד על 50,000 ש"ח בתוספת מע"מ. החלטה לכשתאושר תחול על כלל המכרזים מיום חתימת הסכם הפשרה.

לדעתנו ראוי להחיל תיקון ההחלטה גם על שיווק מגרשים ללא מכרז לבניה עצמית במגזר החקלאי לרבות מגרשי נחלות במושבים ושיוכי דירות בקיבוצים.

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בתל אביב.