גרסת הדפסה
מושבים מספר: 113-2015

סוגיות משנת 2015 בנושאי ביטוח לאומי

להלן סוגיות משנת 2015 בנושאי ביטוח לאומי:

 

תיקונים בחוק הביטוח הלאומי

 

בתאריך 30 לנובמבר 2015, פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו–2016), התשע"ו-2015. להלן פרטי תיקון 164 לחוק הביטוח הלאומי בדבר הגדלה של קצבאות הילדים למפרע מ-1 במאי 2015 וחיסכון ארוך טווח לילדים עד גיל 18.

 

  קצבאות ילדים עד כה (ש"ח)   קצבאות ילדים לאחר התיקון (ש"ח)
ילד נולד לפני 1.6.03 נולד לאחר 1.6.03   נולד לפני 1.6.03 נולד לאחר 1.6.03
ראשון 140 140   150 150
שני 140 140   188 188
שלישי 172 140   188 188
רביעי 336 140   336 188
חמישי ואילך 354 140   354 150

 

הגדלת קצבאות הילדים תחול למפרע מיום 1 במאי 2015. ההפרש בין קצבאות הילדים ששולמו בפועל לבין הקצבאות שיש לשלם החל מ-1 במאי 2015, ישולם עד 31 בדצמבר 2015.

סכום החיסכון שיופקד לטובת הילד יהיה 50 ש"ח לחודש למפרע מ-1 במאי 2015. תחילת ההפקדה לחיסכון תהיה ב-1 בינואר 2017. ניתן לפדות את החיסכון רק לאחר גיל 18 פרט למקרה בו מדובר בילד חולה שהכספים שנחסכו עבורו דרושים למימון טיפול רפואי.

 

תאום והחזר דמי ביטוח לאומי

 

על-פי חוק הביטוח הלאומי מעסיק משני/משלם פנסיה מוקדמת משני, ינכה מהשכר/פנסיה מוקדמת, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בשיעור המלא.

במקרים בהם הכנסת העובד אצל המעסיק העיקרי/משלם הפנסיה העיקרי, נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע במשק (5,556 ש"ח נכון לשנת 2015) העובד זכאי להחזר דמי ביטוח ששולמו ביתר.

לקבלת ההחזר על העובד להגיש בקשה להחזר דמי ביטוח באמצעות אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי.

כדי למנוע ניכוי יתר של דמי ביטוח, על העובדים ומקבלי פנסיה מוקדמת, אצל כמה מעסיקים או משלמי פנסיה, למסור למעסיק המשני או למשלם הפנסיה אישור על שיעור הניכוי. את האישור ניתן להפיק באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי.

 

רישום כעצמאי במוסד לביטוח לאומי

 

בהתאם לסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי, עובד עצמאי הוא מי שמתקיים בו אחד מאלה (שלא כעובד שכיר):

  1. הוא עסק במשלח ידו, לפחות עשרים שעות בשבוע בממוצע;
  2. הכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו לא פחתה מסכום השווה ל- 50% מהשכר הממוצע (4,630 ש"ח בשנת 2015);
  3. הוא עסק במשלח ידו לפחות שתים עשרה שעות בשבוע בממוצע והכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו לא פחתה מסכום כאמור בלוח א' (15% מהשכר הממוצע שהם 1,389 ש"ח נכון לשנת 2015).

תקנה 5א לתקנות הביטוח הלאומי (רישום), תשכ"ג 1963, קובעת כי את הרישום כעצמאי יש לבצע לא יאוחר מ-90 יום מתחילת העיסוק כעצמאי.

סעיף 77 לחוק הביטוח הלאומי קובע כי תנאי לגמלת נפגעי עבודה היא שהמבוטח היה בעת הפגיעה רשום במוסד כעובד עצמאי או שעשה את המוטל עליו בכדי להירשם (הודעה לרואה החשבון / יועץ מס אינה מספיקה).

לאור האמור, את הרישום כעצמאי יש לבצע מיד עם תחילת העיסוק כעצמאי. עובד עצמאי שנפגע בעבודה וטרם נרשם במוסד לביטוח לאומי, לא יהיה זכאי לגמלאות לנפגעי עבודה.

 

עצמאי שאינו עונה להגדרה

מי שהכנסתו/היקף שעות עבודתו אינן מגיעות לרף שנקבע לצורך הגדרה כעצמאי, יחשב במוסד לביטוח לאומי כעצמאי שאינו עונה להגדרה. הכנסתו של עצמאי שאינו עונה להגדרה תחשב כהכנסה פסיבית ותחויב בשיעורי דמי הביטוח החלים על מי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי (9.61% עד הכנסה בגובה 5,556 ש"ח ו- 12% על היתרה עד גובה ההכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח 43,240 ש"ח). בחישוב ההכנסה החייבת בדמי ביטוח לא תובא בחשבון הכנסה שאינה עולה על סכום השווה ל-25% מהשכר הממוצע 2,315 ש"ח). עקרת בית שהוכרה כעצמאית שאינה עונה להגדרה, אינה חייבת בתשלום דמי ביטוח מהכנסתה הפסיבית.

 

הכנסה מזערית לתשלום דמי ביטוח

 

עצמאי - 2,315 ש"ח לחודש (25% מהשכר הממוצע).

עובד - 4,300 ש"ח לחודש עד מרץ 2015. מאפריל עד דצמבר 2015 4,650 ש"ח.

אינו עובד ואינו עובד עצמאי - 1,389 ש"ח לחודש (15% מהשכר הממוצע). סכום זה מחויב בדמי ביטוח לאומי בשיעור של % 4.61 (64 ש"ח). דמי ביטוח בריאות משולמים בסכום מזערי בסך 103 ש"ח לחודש. סה"כ התשלום הוא 167 ש"ח לחודש.

סטודנט, תלמיד ישיבה - 463 ש"ח לחודש (5% מהשכר הממוצע). סכום זה מחויב בדמי ביטוח בשיעור 4.61% (21 ש"ח). דמי ביטוח בריאות משולמים בסכום מזערי בסך 103 ש"ח לחודש. סה"כ התשלום הוא 124 ש"ח לחודש.

 

הכנסה מרבית לתשלום דמי ביטוח

 

ההכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח לעובד השכיר, לעובד עצמאי, ולמי שאינו עובד ושאינו עובד עצמאי היא 43,240 ש"ח לחודש (5 פעמים הסכום הבסיסי בסך 8,648 ש"ח).

 

הפרשי דמי קבורה

 

סכום דמי הקבורה המשולם לחברות הקבורה בערים, גבוה משמעותית מתעריף דמי הקבורה לקיבוצים, למושבים ולמועצות מקומיות ואזוריות. בהמשך לפעילות משרדנו לקביעת תעריף דמי קבורה אחיד, הוארכה בתאריך 5 בנובמבר 2012, הוראת השעה המגדילה את תעריף דמי הקבורה לקיבוצים, למושבים ולמועצות המקומיות והאזוריות. הוראת השעה להגדלת תעריף דמי הקבורה חלה מ-2 ביולי 2011 ועד 1 ביולי 2013. אנו פועלים לחידוש הוראת השעה החל מיולי 2013.

ראה חוזרנו 113/2012 "הארכה למפרע של תוספת דמי קבורה בהתיישבות הכפרית".

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות לגב' שרונה שחר במשרדנו בעפולה.