גרסת הדפסה
מושבים מספר: 105-2015

עדכון תמ"א 35 – מכסת יח"ד במגזר הכפרי

בישיבה מיום 10.11.2015 החליטה הולנת"ע פה אחד להמליץ בפני המועצה הארצית על עדכון תמ"א 35 בנוגע ליח"ד במגזר הכפרי.

להלן הודעת הועדה כלשונה:

"ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) בראשות רו"ח אביגדור יצחקי החליטה בישיבתה היום, ג', 10.11.2015, להמליץ למועצה הארצית לתכנון ובנייה על הפקדה של תיקון לתמ"א 35 שיאפשר בניה של יחידת דיור שלישית בשטח הנחלה במושבים, בתנאים שקבעה, ויכלול עדכון פרטני של לוח 2 – המפרט את מספר יחידות הדיור המותר בכל יישוב כפרי לגופו (יישובים שיתופיים, מושבים וקיבוצים.)

ההחלטה קובעת כי במושבים תתאפשר בנייתה של יחידת דיור שלישית ב2.5- דונם שבראש הנחלה, מבלי שתחייב הכנת תכנית כוללת ליישוב, ומבלי שתיספר במניין יחידות הדיור ביישוב (לוח 2). באזורי הביקוש, בכללם מחוז מרכז, חיפה וירושלים תותר תוספת יחידת דיור שלישית בכל הנחלות במושב, כאשר זו תגרע ממניין יח"ד הקבוע ליישוב.

בנוסף, אישרה הולנת"ע לעדכן את לוח 2 בכל הנוגע להיקף יח"ד בקיבוצים וביישובי המפונים.

משמעות ההחלטה על הוספת יחידת דיור שלישית בנחלה שבמושב הינה הגדלת יח"ד וצפיפות המגורים ביישוב מבלי להרחיב את תחום הבינוי ומבלי לפגוע בשטחים הפתוחים.

תיקון התמ"א מהווה איזון בין הצורך בתוספת יח"ד, ייעול השימוש בקרקע והגדלת הצפיפות ובין הרצון לשמור על אופי היישוב הכפרי."

למימוש מהיר של יח"ד הנוספות במושבים ובקיבוצים וכדי לענות על צרכי השעה יש ליצור מסלול מהיר נוסף על אלו הקיימים.

נדגיש כי במרבית המקרים על מימוש זכויות הבניה והפיצול של יח"ד השלישית יחול היטל השבחה ובמקרה זה והתשלום המירבי לרמ"י יהיה על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל: בישובים שאינם באזורי עדיפות לאומית 46% באזור עדיפות לאומית ב' - 25.78% ובאזור עדיפות לאומית א' - 15.67%.