גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 060-2015

עדכון תעריפי מים

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון מס' 2) התשע"ה – 2015, ואת כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון) התשע"ה – 2015.

בבסיס התיקונים המוצעים לכללים, עדכון תעריפים הנובע מעדכון "הטייס האוטומטי" לחציון השני של שנת 2015 וכן קביעת תעריף מיוחד לגינון ציבורי.

1. תעריפי מקורות
א. תעריפי המים מתעדכנים בהתאם לסעיף 112א' לחוק המים ע"פ התחזית (טרם פורסם מדד חודש מאי) צפויה הפחתה של כ-1% בתעריפים.
ב. תעריף לגינון ציבורי – מוצע לקבוע תעריף של 3.404 ש"ח למ"ק למים לגינון ציבורי – התנאים לזכאות לגינון ציבורי ראו חוזרנו מס' 59/2015 "תעריף מופחת להקצאת מים לגינון ציבורי".

2. תעריפי ספקים מקומיים
א. הפחתת תעריפים למים לבית בכ-1% בעקבות הורדת תעריפי מקורות כאמור.
ב. תעריף לגינון ציבורי לצרכן הקצה – 6.114 ש"ח למ"ק.
ג. תעריף קולחין – במקרים בהם מקור הקולחין עצמי, קרי – של הרשות המקומית – מוצע כי לתעריף לא יתווספו דמי חלוקה כ-0.24 ש"ח למ"ק כנהוג כיום.

3. תחולה
1.7.2015

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בת"א.