גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 055-2015

יחסי עובד מעביד בקיבוץ המתחדש - עתירה לבג"צ - עדכון

בג"צ פנה לאחרונה לרשם האגודות השיתופיות לקבלת עמדתו בעניין קיומם של יחסי עובד מעביד בקיבוץ המתחדש.


בתאריך 18.3.2014, הגיש חבר קיבוץ תל יוסף, מר אבי בן אהרון, עתירה לבג"צ כנגד פסיקת בית הדין הארצי לעבודה לפיה אין מתקיימים יחסי עובד מעביד בין חבר קיבוץ מתחדש לקיבוצו או בין חבר הקיבוץ לענף של הקיבוץ שעבר תאגוד.
ראו חוזרנו מס' 124/2014 ": יחסי עובד מעביד בקיבוץ המתחדש – עתירה לבג"צ".
בתאריך 7 במאי 2014, התקיים דיון בעתירה בבג"צ. ובהחלטתו קבע בג"צ כדלקמן:
"העתירה מעוררת את השאלה האם הסטטוס של קיבוץ מתחדש על פי התקנות מ-2005 עשוי לזכות את החבר במעמד עובד מול הקיבוץ. כידוע הגישה המסורתית של בתי הדין לעבודה בקיבוץ השיתופי במתכונת הקודמת וגם בפסיקה חדשה יותר היא שאין לראות חבר קיבוץ כעובד. התערבותנו בפסקי הדין של בתי הדין לעבודה נעשית במשורה. עם זאת, הנושא שלפנינו מעורר שאלות רוחב העולות מן הסתם גם בקיבוצים אחרים. לדברי העותר, מספר קיבוצים... הכירו ביחסי עובד מעביד.
סבורים אנו כי לשם קביעת גישתנו לעתירה יש מקום לקבל את התיחסותו של רשם האגודות השיתופיות, הגורם הרגולטורי כאן. ההתיחסות תידרש לשאלה לגופה וכן להיבטי הרוחב בשאלת מעמדו של חבר בקיבוץ מתחדש, והאם ניתן לראותו כעובד, והיש אחידות בהקשר זה בתקנוני הקיבוצים המתחדשים העשויה להשליך על מקרה זה. איננו מביעים בשלב זה כל עמדה מצדנו לעניין העתירה.
עמדת רשם האגודות השיתופיות תוגש תוך 60 יום. הצדדים יגיבו תוך 21 יום נוספים. לאחר מכן יוחלט על המשך הטיפול בעתירה, ולפי הצורך ייקבע דיון בהקדם."
לפרטים ולהבהרות, ניתן לפנות לרו"ח אבנר עופר במשרדנו בעפולה.