גרסת הדפסה
מושבים מספר: 051-2015

קביעת כמות מים מוכרת לבית בתעריף מוזל

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (קביעת כמות מים מוכרת) התשע"ה– 2015.


מטרת הכללים, ניסיון לעגן את תהליך קביעת מספר הנפשות ביחידת דיור לצורך קביעת הכמות המוכרת (3.5 מ"ק לנפש לחודש).
עיקר השינויים באשר לנוהל הקיים ע"פ סעיפים 4 א' ו 4 ב' לכללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים), התשנ"ד-1994 מתייחסים למגזר העירוני (ספק ציבורי).

בחוזרנו זה נדגיש את השינויים למגזר הכפרי בכלל וליישובים המתוכננים בפרט (ספק אחר).

1. עריכת סקר נפשות

"(א) אחת לשלוש שנים, החל ביום התחילה ולא יאוחר מסוף חודש מאי של אותה שנה, ישלח ספק אחר, בדואר, לכל צרכן ביתי לכתובתו שאליה הוא שולח את החיובים בעד שירותי המים, הודעה לעניין חובתו לדווח על מספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור, לפי טופס דיווח שיצורף להודעה האמורה, וכן להצהיר על נכונות הפרטים הנכללים בו;

(ב) קיבל צרכן ביתי הודעה כאמור בסעיף קטן )א(, ישלח לספק האחר בדואר, בפקסימילה או בדואר אלקטרוני, את טופס הדיווח, כשהוא כולל את כל הפרטים שאותם נדרש הצרכן למלא, לרבות הצהרה בדבר נכונות אותם פרטים, בצירוף תצלום ספחי תעודות הזהות או תמצית מן המרשם כמשמעותו בסעיף 3 לחוק מרשם האוכלוסין(להלן תמצית מרשם), של כל המתגוררים באותה יחידת – דיור, המעיד על שמם ומקום מגוריהם, ולגבי ילדים שטרם מלאו להם 18 שנים בצירוף תצלום ספח תעודת הזהות או תמצית מרשם של – ההורה שמפורטים בו פרטי הילדים; והכל כך שיתקבלו אצל הספק האחר בתוך שישים ימים; לא דיווח הצרכן כאמור או דיווח על מספר של שתי נפשות ומטה, יהיה מספר הנפשות המוכר ליחידת הדיור, החל באחד בינואר של השנה העוקבת, שתי נפשות.

(ג) צרכן ביתי ידווח לספק האחר על כל שינוי במספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור באופן הקבוע בסעיף קטן(ב), או בהתאם לקבוע בסימן 3 לפי העניין; הספק האחר יבחן את המידע ויקבע את מספר הנפשות לפי המידע האמור.

(ד) ספק אחר יודיע אחת לשנה לצרכן ביתי בהודעה בכתב על חובתו לעדכן את הספק האחר על כל שינוי במספר הנפשות בהתאם להוראות סעיף קטן(ג).

(ה) נודע לספק אחר על שינוי במספר הנפשות שלא דווח לו על ידי הצרכן, רשאי הוא לערוך שינוי במספר הנפשות בתנאי ששלח הודעה לצרכן הביתי על הכוונה לערוך שינוי, כאמור ונתן לו אפשרות להביע עמדתו לגבי השינוי; החלטת ספק על כוונה לערוך שינוי לפי סעיף קטן
זה."

2. עדכון פרטים ע"י צרכן ביתי

1) "(א) צרכן ביתי רשאי בכל עת לפנות לספק ולבקש לשנות את מספר הנפשות המוכר. בקשה כאמור תוגש בכתב, באמצעות דואר, פקסימילה או דואר אלקטרוני ויצורפו לה טופס דיווח ואת כל האסמכתאות התומכות בבקשה.
(ב) ספק יכלול בכל הודעה לפי כללים אלה הודעה על האפשרות של הצרכן לעדכן את מספר הנפשות לפי הוראות סעיף (א).

2) (א) צרכן ביתי המתגורר ביחידת דיור שלא במקום מגוריו לפי המען הרשום במרשם אוכלוסין או בספח תעודת הזהות שלו (בסעיף זה מקום מגוריו – הרשום), ומבקש להירשם כבעל זכות לכמות מוכרת ביחידת דיור שאינה מקום מגוריו הרשום ישלח לספק במקום מגוריו בפועל –
(1) טופס דיווח;
(2) מסמך המאמת את מקום מגוריו בפועל ורשאי הוא להגיש לשם כך חוזה שכירות או אישור בדבר תשלום חשבון ארנונה על שם הצרכן הביתי;
(3) אישור מטעם הספק של מקום מגוריו הרשום, הממוען לספק במקום מגוריו בפועל, כי לעניין חישוב מספר הנפשות המוכר, הוא או מי מהמתגוררים עמו, לא מתגורר ביחידת דיור במקום מגוריו הרשום.
(ב) צרכן ביתי רשאי לבקש לרשום מחצית מזכאותו לכמות מוכרת ביחידת דיור אחרת אינה מקום מגוריו הרשות ( הטעות במקור) ; הורה רשאי לבקש לרשום חלק מן הכמות המוכרת שלה זכאים ילדיו ביחידת דיור אחרת. בקשה כאמור תוגש לפי הוראות סעיף קטן )א( ויצורפו מסמכים מעידים על כך שהמבקש או הילדים, לפי העניין, מתגוררים בפועל בשתי יחידות דיור."

3. עובדים זרים

"צרכן שאינו אזרח ישראלי, יעביר לספק טופס דיווח, צילום של דרכונו, אישור שהייה כדין, וכן אחד מאלה לפי בחירתו:
(1) תצהיר מאומת לגבי מקום מגוריו;
(2) ספח תעודת זהות של בעל ההיתר להעסקתו לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א- 1991 , המעיד כי בעל ההיתר מתגורר ביחידת הדיור."

4. עדכון בעקבות דיווח צרכן

"(א) קיבל ספק דיווח או בקשה מצרכן ביתי לפי הוראות פרק זה יבחן את הנתונים והאסמכתאות שהתקבלו ואת התאמתם לכל נתון אחר שבידיו לגבי הצרכן הביתי האמור, לרבות נתונים ממרשם האוכלוסין, ויודיע לצרכן אם נמצאה התאמה בין הבקשה למסמכים ולמידע שבידיו; הספק ימסור הודעה כאמור בהקדם האפשרי בדואר או באמצעי שבו הועבר לו דיווח הצרכן הביתי.

(ב) מצא ספק, כי קיימת התאמה בין הבקשה למסמכים שצורפו לה ולמידע שבידיו, ככל שקיים, יעדכן את מספר הנפשות לחישוב הכמות המוכרת ליחידת דיור מתחילת תקופת החיוב, שאליה מתייחסים המסמכים או שבמהלכה נעשה השינוי, אך לא יותר משש תקופות חיוב שקדמו למועד הגשת הבקשה לשינוי; היה העדכון הפחתה של מספר הנפשות יחול העדכון על תקופת החיוב העוקבת למועד שבו ארע השינוי על פי המסמכים שצורפו על ידי הצרכן.

(ג) מצא ספק, כי לפי נתוני מרשם האוכלוסין הצרכן הביתי רשום בתחומו של ספק אחר יודיע לצרכן הביתי, כי עליו לפעול לפי הוראות סעיף 12 .

(ד) ראה ספק כי קיימת אי התאמה בין הבקשה למידע שבידיו או שהמסמכים שהוגשו אינם מאמתים כיאות את הבקשה יודיע לצרכן הביתי כי אין באפשרותו לשנות את מספר הנפשות על פי הבקשה."

ראוי לציין כי ההתייחסות למרשם האוכלוסין הינה אך ורק לספק ציבורי -רשויות מקומיות/ תאגידי מים ולא למגזר בכפרי, התחולה המוצעת לכללים הינה ינואר 2016.

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בתל אביב.