גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 050-2015

דוח כספי על הפקה ואספקת מים - עדכון

רשות המים מבקשת לתקן את כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) (תיקון) התשע"ה – 2015.


להלן התיקונים המוצעים:
1. בעל רישיון קטן
"בסעיף 1 לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון), תשע"ד – 2014 (להלן – הכללים העיקריים), בהגדרה "בעל רישיון קטן", בפסקה (1) במקום "בעל רישיון קטן שמספק" יבוא "מי שקיבל רישיון לאספקת".
בעל רישיון קטן הינו זה שברישיונו היתר לספק מים לצרכי בית בלבד בכמות של עד 200 אלף מ"ק לשנה.

2. מועד הגשה
"בסעיף 26 לכללים העיקריים:
1) בסעיף קטן (א)-
(1) במקום "15" יבוא "30".
(2) בסופו יבוא "(להלן – הדוח השנתי)".

2) במקום סעיף (ג) יבוא "(ג) המנהל רשאי לדחות את המועד הנקוב בסעיף קטן (א) אם בעל הרישיון הגיש בקשה לכך והמנהל מצא כי יש הצדקה לדחייה".
דחיית הגשת הדו"ח מ ה 15 לאפריל ל-30 לאפריל, ומתן אפשרות למנהל הרשות לתת ארכות פרטניות.
ראו פנייתנו בחוזרנו מס' 40/2015 "הסדר מועדי ארכות לדיווחי ספקים עפ"י כללי המים".

3. פטור מהגשת – דו"ח שנתי
"א) בעל רישיון יהיה פטור מהגשת דו"ח שנתי, אם יתקיים בו אחד מאלה:
(1) הוא מפיק מים שפירים המיועדים לסילוק מים מאקוויפר בלבד.
(2) הוא מפיק מים לשימוש עצמי שלו בלבד.

ב) המנהל רשאי, באישור מועצת הרשות הממשלתית, לפטור בעל רישיון מהגשת דו"ח שנתי, כולו או מקצתו, לפרק זמן שנקבע, אם סבר כי הנתונים שבדו"ח אינם דרושים לרשות הממשלתית לצורך ביצוע תפקידיה; הופטר בעל רישיון מהגשת דו"ח שנתי – תפרסם הרשות הממשלתית את ההחלטה באתר האינטרנט".
שימוש עצמי משמע אין צרכנים מפורטים ברישיון.

4. החובה להגשת הצהרת מנהל גם למי שפטור מדוח כספי
"בסעיף 27 לכללים העיקריים, האמור בו יסומן (א), המילים "על המצב הכספי" – ימחקו, ולאחריו יבוא: "(ב) היה בעל רישיון פטור מהגשת דו"ח שנתי – יגיש לרשות הממשלתית הצהרה בנוסח כאמור עד 30 באפריל של כל שנה".

לפרטים והבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בתל אביב.