גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 049-2015

שיעורי דמי היוון בשיוך דירות בקיבוץ – החלטה 1366

להלן שיעורי דמי החכירה המהוונים (להלן: "דמי ההיוון") בשיוך דירות בחלקת המגורים בקיבוץ, לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1366.

 

מהות התשלום/ אזור עדיפות(1)

אזורים

שאינם אזורי עדיפות

עדיפות לאומית ב'

עדיפות לאומית א'

ישובי קו עימות בגזרת לבנון, רמת הגולן ועוטף עזה(3)

בגין תשלום דמי חכירה על חלקת המגורים כתנאי להצטרפות להחלטה 1366 (2)

3.75%

3.75%

3.75%

3.75%

דמי חכירה מהוונים – 29.25% מזכויות הבנייה של 160 מ"ר

29.25%

16.39%

9.96%

0

בגין רכישת מלוא הזכויות למגורים (הקיימות והעתידיות) במגרש עליו יחידת הדיור המשויכת (כולל 3.75%)

33%

18.49%

11.24%

3.75%

בגין שיוך דירות - הגדלת ו/או מימוש זכויות הבניה במגרש המשויך מעבר לזכויות הבניה ששויכו

33%

18.49%

11.24%

0

בגין השטח המיועד למגורים בשטח המחנה הגדול מחלקת המגורים.

91%

51%

31%

0

 

(1) אזורי עדיפות לאומית כהגדרתם בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1274 או כל החלטה שתבוא במקומה. ההנחות דלעיל יוגבלו בתקרה הקבועה בהחלטה 1274.
(2) בהתייחס ל"היקף הבניה הבסיסי למגורים".

(3) ע"פ חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 39), התשע"א-2010 יש ליתן פטור מלא מתשלום דמי חכירה ביישובי קו עימות.
הבהרות נוספות:
א. הצטרפות להסדר מותנה, בין היתר, בהסדרת השימושים הלא מוסדרים בשטח המשבצת של הישוב החקלאי, או חתימה על מתווה הסדרה לרבות תשלום בגין תקופת העבר והעמדת ערבויות להבטחת ההסדרה.
ב. אגודה אשר תבחר להצטרף להסדר, תחתום על חוזה חכירה לחלקת המגורים, בו יוגדרו זכויותיהם של האגודה ושל חברי האגודה בחלקת המגורים בהתאם להחלטה זו.
ג. בגין יתרת שטח המשבצת בישוב החקלאי תמשיך האגודה לשלם דמי חכירה שנתיים בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל התקפות.
ד. קיבוץ אשר יבחר להצטרף להסדר המפורט בהחלטה זו, יהיה זכאי לכך שבחלקת המגורים לא יחולו ההוראות הקיימות כיום בהסכמים מול רמ"י בדבר השבת קרקע לרשות בעת שינוי יעודה.
ה. על פי עמדת רמ"י לא יועבר לרשות המקומית 12% חלף היטל השבחה בגין תקבולי דמי היוון. הנושא יועבר להכרעת הועדה לישוב סכסוכים שנקבעה ב"הסכם פשרה מפורט בעניין חלף היטל השבחה מיום 21.12.2012". על החלטת הועדה "יוכל מרכז המועצות האזוריות, אם ירצה בכך, לערער לבית המשפט המחוזי".
ו. ינתנו הנחות לחיילי מילואים בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1261 בכפוף לתקרה של 50,000 ש"ח (כולל מע"מ) וכך שתינתן הנחה חד פעמית.
לעניין השינויים הצפויים בהחלטה 1366 ראו חוזרנו 106/2014 " הצעה לתיקון החלטה 1366 בעניין הזכויות בחלקת המגורים בקיבוץ".
נדגיש כי טרם פורסמו נוהלי רמ"י בעניין יישום והפעלה של החלטה 1366 (לרבות קודמותיה), נוסח נוהלי רמ"י שיפורסם בקרוב, יהיה כמובן הנוסח המחייב.

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדינו בתל אביב.