גרסת הדפסה
מושבים מספר: 042-2015

מחירים נורמטיביים בחקלאות ליום 31.12.2014

נוכח ירידת מדד המחירים הכללי בשיעור של 0.2% בשנת 2014 וירידת מדד התשומות הכללי בחקלאות בשיעור 1.4% יש להותיר, לעמדתנו, את המחירים הנורמטיביים כפי שנקבעו בשנה הקודמת.

ענפי מטעים

1. העיקרון המנחה בקביעה הנורמטיבית להוצאות מראש בענפי המטעים מתבסס אך ורק על ההוצאות המשתנות ולוקח בחשבון כי 50% מההוצאות המשתנות הן הוצאות המותרות בניכוי לשם 'שמירה על הקיים'.

כמו כן אין לזקוף לעלות עבודה עצמית ויש להתייחס אך ורק לחלק ההוצאות המתייחס לאחוז שלא שווק מסך כל התמורה עד סוף השנה.

עדר בקר לחלב

2. בעניין קביעת עלות עדר בקר לחלב נציין כי עמדתנו מקדמת דנן היא שיש לראות בעדר בקר לחלב "רכוש קבוע" לכל דבר ומשמעותה המעשית שאין עליית ערך באם מספר הנקודות המייצגות את גודל העדר לא משתנה וכי על מכירתו של העדר יחול מס רווח הון.

ענף הלול

3. המחירים הנורמטיביים למטילות נקבעים על פי עקרון "תקופת ייצור הביצים". לפי עקרון זה צוברת המטילה עלויות עד חודש ההטלה הראשון וממועד זה ועד חודש ההטלה האחרון (שנקבע נורמטיבית) מופחת בכל חודש פוטנציאל היצור של המטילה שהוא ההפרש שבין עלות המטילה ביום ההטלה הראשון לערך הבשר לשחיטה של אותה מטילה.

עופות שמתו בסמוך לתום שנת המס ולא התקבל פיצוי בגינם יוערכו באפס תוך צירוף אסמכתאות להוכחת התמותה.

במקרים של חיסול מוקדם ו/או הסדרים עם מועצת הלול בקשר לשחיטה מוקדמת קיימים הסדרים מיוחדים לפיהם נקבע מחיר נורמטיבי מיוחד לתום השנה והפיצויים בגין אובדן ההכנסה העתידית מדווחים בהתאם.

עלות או שוק כנמוך שביניהם

4. נוכח הרגישות של ענפי החקלאות לגורמי טבע ולגורמים אחרים יש להקפיד על הכלל הבסיסי של הערכת המלאי - "עלות או שוק כנמוך שביניהם".

5. מצ"ב טבלת שינויים במדדים החקלאות לשנת 2014 לעומת 2013.

6. להרחבה ועיון בסכומים הנורמטיביים ניתן לראות חוזרינו משנה קודמת:

חוזר מס' 30/2014 – "מחירים נורמטיביים בענפי החקלאות ליום 31.12.2013".
חוזר מס' 31/2014 – הוצאות מראש בענפי המטעים ליום 31.12.2013"
חוזר מס' 32/2014 – "הוצאות מראש בענפים הצמחיים ליום 31.12.2013",
חוזר מס' 33/2014 – "עלות בעלי כנף ליום 31.12.2013",
חוזר מס' 34/2014 – " עלות נורמטיבית לעגלים ליום 31.12.2013",
חוזר מס' 35/2014– "עלות עדר בקר לחלב ליום 31.12.2013",

7. רשויות המס טרם פרסמו את עמדתם ביחס לעדכון ובשלב זה נראה כי לא יפורסם עדכון לשנה זו.

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בעפולה.