גרסת הדפסה
מושבים מספר: 041-2015

מתווה רשות המיסים לקבלת אישורים לרישום הנחלות בטאבו

ב- 15 אפריל 2015 נערכה ישיבה עם הנהלת מיסוי מקרקעין בהשתתפות נציגי משרדנו בה הוצג מתווה רשות המיסים לדיווח פרטני ולתשלום מס רכישה לבעלי נחלות שטרם שילמו מס רכישה כתנאי למתן אישורי מיסים לרישום בטאבו.

רשות המיסים הציגה בין השאר מתווה אפשרי לקביעת ערך נחלות נורמטיבי לכל אחד מהמושבים לפי הערכים לתחילת שנת 1996 על פיו יחושב מס הרכישה בהעברה ללא תמורה או ברכישת נחלה שלא דווחו.

לחתימה על חוזה חכירה לדורות ולרישום הנחלות בטאבו בעקבותיו, חשיבות מכרעת לעניין שמירה על זכויות הקניין בנחלות, במיוחד בעת האחרונה, בה מאוימות זכויות אלו חדשות לבקרים.

על פי החוק, על מנת לבצע את הרישום בטאבו, יש להציג, בין השאר, אישור על תשלום מס רכישה בגין הנחלה.

לענין חתימה על חוזה חכירה לדורות ומימוש החלטה 1355, טרם התגבשה עמדת רמ"י ורשות המיסים לדרישת אישורים אלו כתנאי מקדים.

 

מתווה רשות המיסים – דיווח פרטני של כל בעל נחלה

המתווה שהוצג בישיבה ביום 15.4.2015 על ידי רשות המיסים מחייב בחינה יסודית של הערך הנורמטיבי (שיסוכם בעתיד) לכל מושב ומושב מול אפשריות הדיווח הפרטניות האחרות.

מסקרים שבצענו בקרב אלפים רבים של בעלי נחלות בכל רחבי הארץ, עולה כי ל-75% מחברי המושבים זכאות לאישורי מיסים ללא תשלום כלשהו.

לעומת זאת, ב-25% מהנחלות לא קיים דיווח לרשויות מיסוי מקרקעין – מאחר שבעבר בעת מכירת הנחלות לא חל חוק מס שבח מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963, על בר רשות בנחלה.

 

סקר מיפוי נחלות ומזעור תשלומי מס הרכישה

משרדנו מיפה את ערכי הנחלות לאורך השנים ומצא תנודות חריפות בערכי הנחלות בתקופה הרלוונטית בשנות התשעים.

בעקבות מיפוי זה וביכולתנו להגיע לתוצאות מס מיטביות עבור בעלי הנחלות הנדרשים לדיווח לעת הרישום בטאבו.

אנו ממליצים לטפל בנושא כבר עתה ולהצטייד באישורי מס הרכישה הנדרשים לעת הרישום בטאבו.

בשלב ההיערכות אנו מבצעים סקר מיפוי אודות כל אחת מהנחלות, אשר בסופו מועבר דו"ח המלצות לפעולה בהתאם לתוצאות סקר המיפוי ולמתווה רשות המיסים.

מניסיוננו המצטבר בשלושת העשורים האחרונים, בקרב אלפי חברי מושבים בכל רחבי הארץ, עולה חשיבותו של הסקר לאיתור ולטיפול מוקדם בליקויים המונעים את קבלת אישורי המס.

יודגש כי עד עתה קיבלנו אישורי מיסים הנדרשים לרישום בטאבו, באותם מושבים אשר קיבלו את המלצתנו בהתאם לסקר שערכנו.

 

לפרטים נוספים ולהבהרות אודות טיפולנו ניתן לפנות למר אילן כהן במשרדנו בתל אביב או למר שמעון גדיש במשרדנו בעפולה.