גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 036-2015

רישיון אזורי לחקלאות

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (רישיון ספק אזורי לחקלאות) התשע"ה-2015. בכללים אלו מופיעים התנאים לקבלת אישור לרישיון אזורי וכן אמות המידה על פיהם על בעל רישיון האזורי לנהוג הן מול החברים בהתאגדות והן מול הרגולטור-רשות המים.

המדובר במים למטרת חקלאות המסופקים אך ורק מחוץ למחנה הקיבוץ/מושב/ישוב.

1. מטרות

רישיון ספק אזורי לחקלאות נועד לקדם את המטרות הבאות:
(1) ייעול השימוש האזורי והארצי במים, למטרת חקלאות על כלל סוגיהם.
(2) הבטחת השימוש במים נחותים וקידום הפיתוח של מקורות מים כאמור.
(3) ניצול מיטבי של מקורות מים אזוריים באופן התואם את ניהול משק המים כולו.

2. בקשה מקדמית לרישיון

(א) אדם המבקש לקבל רישיון ספק אזורי יגיש למנהל הרשות בקשה מקדמית הכוללת את כל אלה.
(1) הגדרה מילולית של תחום הפעילות הגיאוגרפי המוצע על ידו, והתאמתו לשיקולים המפורטים בסעיף 13.
(2) מפה בקנה מידה של 1:50,000 של התחום המוצע ושעל גביה מצוינים מתקני ההפקה הקיימים בתחום.
(3) רשימת צרכני המים בתחום.
(4) הצעה לפיתוח מקורות מים שוליים או הגברת ניצולם ותחום אספקתם באזור.
(ב) הבקשה תוגש בעותק מקור ובעותק במדיה דיגיטלית.

בחינת הבקשה המקדמית

(א) המנהל יבחן את מסמכי הבקשה המקדמית ויודיע למבקש, בכתב, בתוך 60 ימים ממועד הגשתה, אחת מאלה:
(1) הבקשה המקדמית הוגשה כנדרש לפי כללים אלה ונמסרו המידע והמסמכים הנחוצים לבחינתה (להלן-בקשה מקדמית תקינה).
(2) פירוט פרטים ומידע נוסף הנדרש לצורך דיון בבקשה.
(3) החלטת מנהל הרשות על דחיית הבקשה המקדמית ונימוקיה.

(ב) מבקש יגיש למנהל את כל מידע או מסמך הדרושים, לדעת המנהל, לשם בחינת הבקשה המקדמית.
(ג) קבע המנהל, כי בקשה מקדמית הינה בקשה מקדמית תקינה יפרסם את הבקשה המקדמית באתר האינטרנט ויעביר העתק ממנה למנהל הכללי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
(ד) כל אדם רשאי להגיש למנהל, בתוך 30 ימים ממועד פרסום הבקשה המקדמית באתר האינטרנט, עמדתו בכתב לעניין התחום הגיאוגרפי המוצע או לעניין הכוונה לתת רישיון ספק אזורי לחקלאות בתחום הגיאוגרפי המוצע.

3. לאחר אישור הבקשה המקדמית על ידי מנהל רשות המים רשאי המבקש להגיש בקשה לרישיון ספק אזורי לחקלאות, בבקשה יפורטו פרטי המבקש, מקורות המים לאספקה, הקצאות מים קיימות, מתקני תשתית ושטחי החקלאות, תכנית עסקית, בעלי תפקידים במבקש, יכולת ידע וניסיון, שיטה לקביעת חלוקת כמויות מים, דמי מים וגבייה, תנאים להצטרפות ולפרישה מהמבקש.

4. החלטת מנהל הרשות בבקשה למתן רישיון

(א) מנהל הרשות, לאחר שעיין בעמדות שהתקבלו מן הציבור, רשאי, אם מצא כי המבקש עומד בתנאים למתן רישיון המפורטים בכללים וכי מתן הרישיון מקדם את המטרות שבסעיף 1 רשאי הוא, לאחר התייעצות עם המנהל הכללי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר או מי שהוא הסמיך לשם כך, ובאישור מועצת הרשות הממשלתית, להעניק למבקש רישיון ספק אזורי לחקלאות בתחום הפעילות הגיאוגרפי שקבע לפי סעיף 6, אישור המועצה לפי סעיף זה ינתן בשים לב לתכנית הפיתוח המוצעת על ידי מבקש הרישיון והתאמתה לניהול משק המים הארצי.
(ב) מנהל הרשות רשאי לדחות את הבקשה לרבות אם מצא, כי אין בה כדי לענות על המטרות הקבועות בסעיף 1 וכן רשאי הוא לדחות את הבקשה מטעמים הנוגעים לניהול משק המים, לניהול ההקצאות לחקלאות ולתעריפי המים ובהתאם לסמכויות המוקנות לו לפי החוק.

5. תנאים למתן רישיון לספק אזורי לחקלאות

מנהל הרשות לא ייתן רישיון לספק אזורי לחקלאות אלא אם התקיימו התנאים הבאים:
(1) מספר החברים במבקש לא פחת מ- 80% ממספר הצרכנים שהנם ישובים מתוכננים בעלי הקצאות לחקלאות בתחום הפעילות הגיאוגרפי שנקבע למבקש ומחמישים אחוזים מן הצרכנים הפרטיים בתחום הפעילות הגיאוגרפי.
(2) המבקש מתחייב לספק לצרכנים בתחום הגיאוגרפי את כל אספקת המים לחקלאות.
(3) למבקש ולבעלי התפקידים בו ידע וניסיון מתאים לשמש כספק אזורי לחקלאות.
(4) לא נמצא פגם או בבעלי התפקידים הבכירים בו, שבשל טיבו מונע מתן רישיון אספקה אזורי לחקלאות בידי המבקש.
(5) קיימת היתכנות כלכלית להצלחת פעילותו של המבקש.
(6) השיטה לחלוקת כמויות המים בין חברי המבקש הינה הוגנת ואינה מפלה בין החברים.
(7) השיטה לקביעת דמי המים והשיטה לשינויים מבטיחה, כי דמי המים הנם הוגנים ואינם מפלים בין החברים.
(8) תנאי ההצטרפות למבקש והפרישה ממנו אינם פוגעים בחברים ואינם מפלים צרכנים חקלאים אחרים בתחום הגיאוגרפי שנקבע לפעילות המבקש.

6. צורת התאגדות

(א) מנהל הרשות לא ייתן רישיון ספק אזורי לחקלאות אלא לאגודה שיתופית הרשומה בישראל.
(ב) תקנות האגודה של ספק אזורי לחקלאות יכללו את כל אלה:
(1) שיטת החלוקה של מים לסוגיהם בין חברי האגודה ולצרכנים שאינם חברי אגודה, בלא אפליה.
(2) תנאים להצטרפות צרכנים בתחומו של הספק האזורי כחברים לאגודה, בלא אפליה.
(3) אפשרות להצטרפות חברים נוספים לאגודה ולפרישת חברים ממנה.
(4) אופן קביעת דמי המים ותשלומים נוספים אשר יחולו על חברי האגודה, וצרכנים שאינם חברי אגודה, בלא אפליה.
(5) הוראה הקובעת כי לא יהיה תוקף לשינוי הוראות תקנות האגודה הנוגעות לסעיפים קטנים (1) עד (4), אלא אם כן אישר מנהל הרשות את השינוי.

7. הגבלה של עיסוקים מותרים

(א) ספק אזורי לחקלאות לא יעסוק, במישרין או בעקיפין, אלא באספקת מים לחקלאות על פי רישיון, ובפעולות נלוות הקשורות במישרין לאספקת מים כאמור.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי מנהל הרשות, באישור מועצת הרשות, לאשר לספק אזורי לחקלאות, במצבים מיוחדים ועל מנת למנוע השקעות עודפות בתשתית, לספק מים למטרות נוספות, אספקה כאמור תיקבע ברישיונו של הספק האזורי לחקלאות.
(ג) ספק אזורי לחקלאות לא ייתן שירותים לבעלי רישיונות לפי החוק, אלא באישור מנהל הרשות, מתן אישור כאמור יהיה בכתב בלבד והוא מותנה בכך שהעיסוק בפעילות נוספת לא יפגע בפעילות שלשמה ניתן לו רישיון אזורי לחקלאות ובכך שפעילויות אלו ינוהלו באופן מובחן מפעילותו כספק אזורי לחקלאות, מנהל הרשות רשאי לקבוע תנאים נוספים להבטחת ההפרדה הנדרשת ולהבטחת פעילות תקינה של הספק האזורי לחקלאות לרבות תנאים לעניין ניהול הפעילות הכספית של הספק האזורי לחקלאות במקרה זה.

8. דיווחים לרשות המים

(א) אחת לחודש ידווח ספק אזורי לחקלאות את הנתונים הבאים המתייחסים לפעילותו בחודש החולף:

(1) העתק מן הדיווח על הפקה שהעביר לפי החובה הקבועה בסעיף 24 לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון), תשע"ד-2014.
(2) כמות המים שסיפק לצרכניו.
(3) כמות המים שרכש.
(4) כמות המים במאגריו.

(ב) דיווח לפי סעיף (א) יועבר במדיה אלקטרונית לא יאוחר מן היום החמישה עשר לחודש העוקב.
(ג) מנהל הרשות רשאי לדרוש פרטים נוספים הנדרשים להבהרת הנתונים שיש לדווח על פי סעיף זה.

המלצותינו
בהתאגדות לרישיון אזורי לחקלאות יתרונות רבים, ביניהם הקטנת החיכוך עם הרגולטור לחברי ההתאגדות, וויסות מכסות בין החברים ללא צורך במשרד החקלאות ו/או רשות המים ועוד, אך ישנם גם חסרונות לא מעטים, ע"כ מומלץ לבחון היטב את כדאיות ההתאגדות לצורך קבלת רישיון אזורי לחקלאות.

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בתל אביב.