גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 032-2015

שיוך דירות בקיבוץ או במושב שיתופי לפי החלטות 692/751 – נוהל מתוקן

 הנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) פרסמה ב- 18.3.2015 באתר האינטרנטי נוהל מתוקן ומעודכן ליישום החלטת שיוך הדירות על פי החלטת הנהלת רמ"י מס' 3705 מיום 3.3.2015.

להלן הוראות הנוהל כלשונן:

א.     רקע כללי ומדיניות

 

"כללי

 1. 1מטרת נוהל הביצוע היא קביעת הנחיות וכללים ליישום החלטות המועצה, הכוללים הנחיות כספיות, תנאי סף לביצוע העסקות, תהליכי העבודה והמסמכים אותם נדרש הקיבוץ לצרף לפנייתו לצורך הטיפול בבקשת השיוך.
 2. 2החלטת מועצה מס' 979 (עודכנה על ידי החלטות מס' 1155 ו - 1366) ביטלה את החלטות מועצה מס' 692 ו- 751. למרות הביטול, ההחלטה התירה המשך ביצוע שיוך על פי הקבוע בהחלטות הנ"ל, לקיבוצים שקיבלו החלטה על שיוך מגרשים והחלטתם אושרה בועדת הפרוגרמות לפני 27.3.2007.
 3. 3קיבוץ שמבקש לבצע שיוך, אך לא קיבל את ההחלטה עד ליום 27.3.2007, רשאי להחליט על ביצוע שיוך לפי הוראות החלטת מועצה 1366 או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה.
 4. 4במסגרת החלטות מועצה מס' 692 (שיוך במושב השיתופי) ו-מס' 751 (שיוך בקיבוץ) (להלן – "החלטות המועצה"), הרשות מאפשרת לקיבוצים המבקשים לבצע שינוי במבנה הארגוני, לשייך לחברי הקיבוץ הזכאים את זכויות החכירה במגרשי מגורים בקיבוץ, באמצעות חתימה על חוזה חכירה לדורות פרטני ורישום הזכויות על שמם בלשכת רישום המקרקעין.
  במקביל לחתימה על חוזה החכירה הפרטני, יתוקן חוזה החכירה למשבצת ו/או החוזה המתחדש כך שתגרע ממנו הזכות למגורים, כפי שהוגדרה בעבר, ותותאם לקבוע בהחלטות המועצה התקפות לענין זה.
 5. 1קיבוץ – אגודה שיתופית שהיא מושב שיתופי או קיבוץ כהגדרתם בתקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות) אשר מושכרים או מוחכרים לה מקרקעין כמשבצת בתנאי נחלה או מוחזקים על ידה בתנאי נחלה כבת רשות;
 6. 2היום הקובע - היום עליו החליטה האסיפה הכללית של הקיבוץ בקשר להצטרפות למתווה הקבוע בהחלטות המועצה 751/692.
 7. 3חבר קיבוץ ותיק זכאי- חבר קיבוץ בודד או בני זוג שהיו חברים במועד הקובע של הקיבוץ. ובנוסף מופיע ברשימה שאושרה על ידי ועדת הפרוגרמות.
 8. 4חבר קיבוץ חדש זכאי- חבר קיבוץ בודד או בני זוג שהתקבלו לחברות בקיבוץ לאחר היום הקובע.
 9. 5הרשות – רשות מקרקעי ישראל כמשמעותה בחוק מינהל מקרקעי ישראל, תש"ך-1960 ובחוק רשות מקרקעי ישראל, תש"ך -1960 לרבות כל גוף שיבוא במקומה מכוח כל דין.
 10. 6ועדת עסקות מרחבית – הועדה המוסמכת על פי תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 ונהלי הרשות, לאשר הקצאת מקרקעי ישראל בפטור ממכרז.
 11. 1מגרשי המגורים יוחכרו לחברים הזכאים תמורת תשלום דמי חכירה מהוונים לתקופה של 49 שנים, על פי הערכת השמאי הממשלתי לקרקע ללא פתוח וללא מע"מ. על תשלום זה תחול הנחת אזור. חרף האמור, שיעור תשלום דמי החכירה המהוונים לא יפחת מ11%, למעט באזורים ששיעור התשלום הקבוע בהם הוא 0%.
 12. 3.2 ככלל, חברים זכאים יהיו זכאים לשיוך יחידת דיור אחת בלבד.
 13. 3.3 על אף האמור בסעיף 3.2, חבר שירש זכות לשיוך יהא זכאי לשיוך של יותר מיחידת דיור אחת.
 14. 3.4 העברת זכויות תותר בכפוף להסכמת האגודה. במקרה של סירוב מצידה, רשאי החוכר לפנות לרשם האגודות השיתופיות והחלטתו תהיה סופית לעניין מתן ההסכמה.
 15. 1המצאת אישור ועדת הפרוגרמות מהרשות לתכנון חקלאי במשרד החקלאות, הכוללת את רשימת הזכאים במועד הקובע ואת מועד קבלתם לחברות.
 16. 4.2 בקיבוץ - המצאת אישור רשם האגודות השיתופיות על היות הקיבוץ קיבוץ מתחדש.
 17. 3 במושב שיתופי - המצאת אישור רשם האגודות השיתופיות על תיקון תקנון המושב השיתופי, באופן שיאפשר את ביצוע השיוך.
 18. 4.4 הסדרת כלל השימושים הבלתי מוסדרים בקיבוץ ולחילופין חתימה על מתווה הסדרה בהתאם להחלטות הרשות התקפות, בענין זה.
 19. 5 תשלום חובות לרשות, אם ישנן.
 20. 5.1 כללי
 21. 1.1החברים הזכאים לשיוך על פי החלטה 751 הם חברי קיבוץ ותיקים זכאים וחברי קיבוץ חדשים זכאים, כהגדרתם לעיל.  
 22. 1.2אגודת הקיבוץ אינה רשאית לדרוש מחברי הקיבוץ תשלום בגין הקרקע. אגודת הקיבוץ רשאית לגבות מחברי הקיבוץ את ערך המבנה הקיים במגרש, לרבות הוצאות פיתוח ככל שאלה מומנו על ידה.
 23. 5.2חברים זכאים ותיקים
 24. 2.1חברי הקיבוץ הותיקים הזכאים, בעלי ותק של 15 שנה ויותר יהיו זכאים להנחה בשיעור דמי החכירה המהוונים, בהתאם למספר שנות הותק שלהם. חישוב שנות הותק של חברי הקיבוץ הותיקים הזכאים יחל ממועד הקבלה לחברות, המופיע באישור ועדת הפרוגראמות, ועד ליום הקובע של אותו קיבוץ.
 25. 2.2עסקת השיוך תבוצע על מלוא זכויות הבניה למגורים במגרש, לרבות הפוטנציאל תכנוני.
 26. 2.3הנחת הוותק למגרשי מגורים, תתיחס למלוא קיבולת הבניה למגורים עפ"י תכנית תקפה במועד אישור העסקה וכן לפוטנציאל התכנוני.
 27. 2.4חברי קיבוץ ותיקים זכאים, הזכאים להנחת מילואים, יוכלו לבחור בין הנחת הותק להנחת המילואים. לא יותר כפל הנחות.
 28. 2.5חברי הקיבוץ הותיקים הזכאים יהיו רשאים לדחות את תשלום דמי החכירה המהוונים לכל מועד עתידי אך לא יאוחר ממועד העברת הזכויות במגרש המגורים. העברת זכויות לצאצא לא תחשב כהעברה לענין זה.
 29. 5.3חברים זכאים ותיקים - מקרים מיוחדים
 30. 3.1חברים ותיקים זכאים שנשמטו בטעות מהרשימה שאושרה בועדת הפרוגראמות, יוכלו ליהנות מן ההטבות להם זכאי חבר ותיק לאחר שהקיבוץ ימציא אישור עו"ד/רו"ח/ברית פיקוח על חברותם בקיבוץ במועד הקובע, בצירוף מועד קבלתם לחברות/ מספר שנות הותק.
 31. 3.2בגין חבר קיבוץ ותיק זכאי המסרב לחתום על עסקת שיוך, תשלם האגודה דמי שימוש עבור יחידת הדיור. עם זאת, זכאותו של החבר לקבלת הנחת ותק ודחיית תשלום, תישמר לו עד למועד בו יבחר לבצע את עסקת השיוך.
  מובהר, כי במועד ביצוע העסקה, לא יהא זכאי החברלקיזוז דמי השימוש ששולמו על ידו.
 32. 3.3בני זוג ותיקים זכאים, שהתגרשו לאחר היום הקובע ולפני ביצוע השיוך, יהיו זכאים לשיוך מגרש אחד בלבד בתנאים מיטיבים. אם אגודת הקיבוץ תמליץ לשייך לכל אחד מהם מגרש בנפרד, יהיה על בני הזוג להחליט למי מביניהם תינתן הנחת הותק ודחית התשלום, כאשר במקרה של ותק שונה לכל אחד מבני הזוג, הותק יקבע על פי הגבוה מבין השניים. המגרש השני ישויך בתמורה מלאה ובתשלום מיידי.
 33. 5.4שיוך מגרשים לחברי קיבוץ שהתקבלו לאחר המועד הקובע:
 34. 4.1יבוצע תמורת תשלום דמי חכירה מהוונים בשיעור מלא תוך מתן הנחות אזור, בהתאם להחלטת מועצה 1274 או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה.
 35. 4.2לא תותר דחיית התשלום.
 36. 1 כל חבר המבצע עסקת שיוך יחתום על חוזה חכירה פרטני לדורות עם הרשות.
 37. 2 לאחר החתימה על חוזי החכירה הפרטניים, יתוקן חוזה המשבצת כך שתגרע ממנו הזכות למגורים   ותותאם לקבוע בהחלטות המועצה התקפות לענין זה. משמעות התיקון היא כי לא תותר הקמת יחידות דיור נוספות בקיבוץ מבלי שבוצעה עסקה, שולמו הכספים בגינה ונחתם חוזה בין חבר הקיבוץ לרשות.
 38. 3אגודת הקיבוץ תחתום על שני חוזים עם הרשות:
 39. 3.1חוזה זמני למשבצת - החוזה יכלול את השטח המתוכנן לתעסוקה אשר טרם מומש, שטחי ציבור, מגרשי שיוך בעייתים, יחידות דיור בגודל של עד 55 מ"ר וכן את יתרת השטח המיועד למגורים.
 40. 3.2חוזה חכירה לדורות ליתרת המשבצת – החוזה יכלול את שטח יתרת המשבצת, לאחר שנוכו ממנו כלל השטחים שהוחכרו במסגרת החוזים הפרטניים וכן השטח הכלול בחוזה הזמני.
 41. 4לגבי קיבוץ החתום על חוזה משבצת תלת צדדי מתחדש, תיעשה החתימה על חוזה החכירה בתיאום עם ההסתדרות הציונית/הסוכנות היהודית כדי להבטיח הלוואות שטרם נפרעו על ידי הקיבוץ.
 42. 5הסרת שעבודים או החרגתם, לרבות התחייבויות של הרשות לרישום משכנתא ו/או הסכמות, למשכון זכויות, עיקולים וכיו"ב, תדרוש הסכמת הגוף, שלטובתו קיים השיעבוד, לגריעת שטח מגרשי המגורים לגביהם מתבצעת העסקה, מהשעבודים הנ"ל.
 43. 1אגודת הקיבוץ מתחייבת לעשות את כל הדרוש לרישומם של המגרשים בלשכת רישום המקרקעין, לרבות רישום צו בית משותף במקום שנדרש.
 44. 2אגודת קיבוץ שתבקש לשייך דירות בבניין דירות הכולל 4 יחידות דיור ומעלה, תתחייב לרישום צו בית משותף ע"פ פרק ט' סימן ד' לחוק המקרקעין.
 45. 3עד לרישום הצו, כאמור, ייחתמו חוזים פרטניים המתייחסים לשטח יחידות הדיור ולחלק היחסי של החבר/ה ברכוש המשותף.
 46. 4האגודה תתחייב להפנות את חברי הקיבוץ החדשים, שייצטרפו לאחר ביצוע השיוך, לבצע עסקת שיוך, לשלם דמי חכירה מהוונים וכן לחתום על חוזה חכירה עם הרשות בגין מגרש מגורים.
 47. 5אגודת הקיבוץ תחוייב בדמי שימוש שנתיים בגין יחידות דיור קיימות המשמשות למגורים וטרם שויכו, או שאינן מיועדות לשיוך. התשלום יהיה, כמקובל ברשות, בשיעור 5% משווי הקרקע. על תשלום זה יחולו הנחות איזור.

1.6 קיבוצים הזכאים להכלל במסגרת החלטות המועצה, רשאים להמליץ על חברי הקיבוץ הזכאים, לחתום על חוזה חכירה לדורות ישירות עם הרשות. החוזה מקנה לחבר הקיבוץ זכויות קנייניות במגרש המגורים המשוייך בלבד, ואינו מקנה לו זכויות קנייניות במקרקעין אחרים. כמו כן, החוזה מקנה זכויות מגורים ליחידת דיור אחת בלבד, בהתאם למגבלות תכנון, ואינו מקנה זכות לאחד מגרשים ו/או לניוד זכויות בניה.

 

הגדרות

 

דגשים

 

תנאי הסף לביצוע השיוך

 

הגדרת הזכאים לשיוך   

דחיית התשלום לא תכלול את תשלום המע"מ, אשר ישולם במועד אישור העסקה

 

חתימת חוזי החכירה

 

התחייבויות האגודה

ב.      מסמכי חובה (הגשת כל מסמכי החובה כנדרש היא תנאי לתחילת הטיפול, אחרת יוחזרו המסמכים למבקש)

טופס בקשה לשיוך דירות בקיבוץ או במושב שיתופי לפי החלטות 751/692

ג.      תהליך העבודה ביחידות הארגוניות המשתתפות בתהליך

"לוח זמנים בימי עבודה"

שם היחידה הארגונית:

תוצר היחידה:

הערות:

ארכיב

א. קבלת מסמכים

ב. פתיחת תיק

ג. ניתוב התיק למקדם העסקה

 

מקדם עסקה

העברת התיק לחוו"ד המחלקות

מקדם העסקה יבדוק :
א. אם כל מסמכי החובה מולאו כראוי.

ב. בדיקת עמידה בתנאי הסף
ג. קבלת חוות דעת מהמחלקות המקצועיות לגיבוש העסקה

ד.   הכנת עסקות לדיון בועדת עסקות

ה. טיפול בעסקה שאושרה עד להכנת חוזה.

מיפוי

תשריט

 

שמירה על הקרקע

דו"ח פיקוח

הנפקת אישור על העדר שימושים לא מוסדרים ולחילופין המצאת אישור של הצוות החקלאי על חתימה של הקיבוץ על מתווה הסדרה

מידע מקרקעין

א.     בדיקה והעברת מידע למקדם העסקה לגבי הבעלות על הקרקע

ב.     מתן אישור לפיו אין עסקות סותרות

ג.      מתן הנחיות לצורך רישום חוזה החכירה בלשכת רישום מקרקעין

 

שמאות

הזמנת שומה, בהתאם
לנוהל מקצועי הזמנת שומה.

השומה תערך למלוא זכויות הבניה למגורים במגרש על פי התכנית התקפה במועד אישור העסקה, בתוספת הפוטנציאל התכנוני.

ד.      תנאים כספיים בעסקה

1.

שיוך מגרש מגורים לחבר קיבוץ שנכלל ברשימת החברים הותיקים הזכאים לשיוך ביום הקובע לפי החלטות המועצה (להלן "הרשימה").

 1. 1.1.ככלל, חבר הקיבוץ הזכאי ישלם דמי חכירה מהוונים בשיעור 91% משווי הנכס.

1.1.2 שיעור התשלום בישובים באזורי עדיפות לאומית ובאזורי קו עימות יהיה בהתאם לקבוע בהחלטת מועצה 1274 או כל החלטת מועצה אחרת שתבוא במקומה.

 • בהתאם להחלטה 1274, ההנחה בגין איזור עדיפות לאומית תוגבל לתקרת ערך קרקע של 350,000 ₪ ליחידת דיור לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח. כאשר ערך הקרקע עולה על סכום זה, על החלק שמעל 350,000 ₪ ישולמו לרשות דמי חכירה מהוונים בשיעור 91%.
 • ביישובים הנמנים על אזורי עדיפות לאומית א' ו ב', שאינם יישובים חדשים ושאינם ישובים סמוכי גבול המשתייכים למועצות אזוריות בהן המדד הכלכלי חברתי לפי קביעת הלמ"ס הוא 8-10, תוגבל ההטבה ל – 50,000 ₪ ליחידת דיור.
 • הסכומים יעודכנו לפי מדד המחירים לצרכן ב- 1 לפברואר בכל שנה.
 • ביישובי קו עימות קיים פטור מלא ללא הגבלת ערך הקרקע.
  • ההנחה לא תעלה על 50 אלף ₪ כולל מע"מ.
  • ההטבה הינה חד פעמית.
  • חברים הזכאים להנחת ותק ולהנחה בגין שירות מילואים רשאים לבחור בין ההנחה לפי הותק לבין הנחת המילואים. אין כפל הנחות.
  • ההנחות בגין ותק ו/או חייל מילואים ניתנות במועד אישור העסקה בלבד, ולא יחולו על תוספות בניה מאוחרת או רכישת יתרת הזכויות.

1.1.3 חבר קיבוץ ותיק זכאי בעל ותק של 15 שנים ומעלה זכאי להנחה של 2% בגין כל שנת ותק. ההנחה תחושב משיעור ההיוון המלא בהתאם לאזורי העדיפות בו מצוי הישוב הנדון החל משנת הותק הראשונה. שנות הותק מחושבות בשנים מלאות בלבד. בחלקי שנה יש לעגל כלפי מטה.

1.1.4 שיעור ההיוון לכלל היישובים לא יפחת מ 11% לאחר מתן הנחת אזור (למעט ישובים הנמצאים בקו עימות).

1.1.5 בני זוג שמועד תחילת חברותם באגודה הינו שונה, יובא בחשבון הותק הגבוה מבין השניים.

1.1.6 חברי הקיבוץ הותיקים הזכאים, רשאים לדחות את תשלום דמי החכירה המהוונים לכל מועד שיבחרו ולא יאוחר מיום העברת הזכויות (להלן: "התשלום הנדחה").

1.1.7 למרות האמור, המע"מ, בגין מלוא החיוב, ישולם על ידי חברי הקיבוץ הותיקים הזכאים במועד אישור העסקה.

1.1.8 שיעור החיוב לחברי קיבוץ ותיקים זכאים שביצעו עסקה, חתמו על חוזה ובחרו בתשלום נדחה כאמור לעיל, לא יעודכן ביום התשלום בפועל בעקבות שינוי באזור העדיפות הלאומית.

1.1.9 סכום החיוב הנדחה יתעדכן בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן וריבית לפי חוק פסיקת ריבית.

1.1.10 העסקה תערך למלוא זכויות הבניה הסטטוטוריות למגורים במגרש וכן לפוטנציאל התכנוני.

1.2 שיוך מגרש מגורים לחבר קיבוץ חדש שהתקבל לחברות אחרי היום הקובע

1.2.1 דמי החכירה המהוונים יהיו בשיעור של 91%.

1.2.2 העסקה תערך למלוא זכויות הבניה הסטטוטוריות למגורים במגרש וכן לפוטנציאל התכנוני.

  1.2.3 בישובים המצויים באזורי עדיפות לאומית ובאזורי קו עימות התשלום יהיה בהתאם לקבוע בהחלטת מועצה 1274 או כל החלטה  אחרת שתבוא במקומה.

1.2.4 לא ניתן לדחות את תשלום דמי ההיוון

 

1.3 פרוט שיעורי דמי החכירה המהוונים לפי שנות ותק* :

*הנחת איזור עדיפות כפופה לתקרה, כאמור בסעיף ד. 1.1.2

שנות ותק

אזור ללא עדיפות לאומית

איזור עדיפות לאומית א

איזור עדיפות לאומית ב

עד15

91.00%

31.00%

51.00%

15

63.70%

21.70%

35.70%

16

61.88%

21.08%

34.68%

17

60.06%

20.46%

33.66%

18

58.24%

19.84%

32.64%

19

56.42%

19.22%

31.62%

20

54.60%

18.60%

30.60%

21

52.78%

17.98%

29.58%

22

50.96%

17.36%

28.56%

23

49.14%

16.74%

27.54%

24

47.32%

16.12%

26.52%

25

45.50%

15.50%

25.50%

26

43.68%

14.88%

24.48%

27

41.86%

14.26%

23.46%

28

40.04%

13.64%

22.44%

29

38.22%

13.02%

21.42%

30

36.40%

12.40%

20.40%

31

34.58%

11.78%

19.38%

32

32.76%

11.16%

18.36%

33

30.94%

11.00%

17.34%

34

29.12%

11.00%

16.32%

35

27.30%

11.00%

15.30%

36

25.48%

11.00%

14.28%

37

23.66%

11.00%

13.26%

38

21.84%

11.00%

12.24%

39

20.02%

11.00%

11.22%

40

18.20%

11.00%

11.00%

41

16.38%

11.00%

11.00%

42

14.56%

11.00%

11.00%

43

12.74%

11.00%

11.00%

44

11.00%

11.00%

11.00%

מעל44

11.00%

11.00%

11.00%

1.4 הנחות לחיילי מילואים

על התנאים לעיל יחולו הנחות לחיילי מילואים פעילים עפ"י החלטת מועצה 1261 או כל החלטה שתחליף אותה:

"חייל,  אשר נמנה על מערךהמילואים של צה"ל ואשר צבר שתי תקופות שירות מילואים, בנות 3 שנים כל אחת ואשר בכל אחת מהן שירת לפחות 20 ימי מילואים ובכפוף להמצאת אישור חייל מילואים פעיל שש שנתי של צה"ל, או חייל אשר צבר 80 ימי מילואים במשך 6 שנים שקדמו לשנה בהמתבקשת ההנחה"
אישור הזכאות מותנה, בין היתר, בחתימה על "תצהיר על שירות מילואים".

1.5 טבלת שיעור התשלום של חייל מילואים פעיל אשר מבצע עסקת שיוך מגרש למגורים.

ההנחה מחושבת משיעור התשלום (91% / 51% / 31%) לפי אזורי עדיפות לאומית:

 

מרכז הארץ

איזור עדיפות לאומית א

איזור עדיפות לאומית ב

שיעור הנחה

10.00%

35.00%

20.00%

שיעור לתשלום

81.90%

20.15%

40.80%

ה.     תנאים מיוחדים בעסקה

בעסקות אלו ישולבו התנאים המיוחדים הבאים ויתווספו אליהם תנאים מיוחדים נוספים הנובעים מאופיה של העסקה.

1.

העברת זכויות תותר בכפוף להסכמת האגודה. במקרה של סירוב מצידה, רשאי החוכר לפנות לרשם האגודות השיתופיות והחלטתו תהיה סופית לעניין מתן ההסכמה.

2.

תנאים מיוחדים לחברים ותיקים בלבד אשר החליטו לדחות את התשלום:

2.1  חברי הקיבוץ הותיקים הזכאים יהיו רשאים לדחות את תשלום דמי החכירה המהוונים לכל מועד עתידי אך לא יאוחר ממועד

העברת הזכויות במגרש המגורים וכתנאי להעברה. העברת זכויות לצאצא לא תחשב כהעברה לענין זה.

2.2   דחיית התשלום לא תכלול את תשלום המע"מ, אשר ישולם במועד אישור העסקה.

ו.       רשימת מסמכי השלמה לאחר אישור העסקה וחתימה על חוזה

1.

רישום הזכויות בלשכת רישום המקרקעין- באחריות החוכר לרשום את זכויות החכירה בלשכת רישום המקרקעין (הטאבו) באמצעות שטר שכירות *

2.

אם קיימת פרצלציה שנרשמה בלשכת רישום המקרקעין, יעביר החוכר למקדם העסקות:

 • 6 שטרי השכירות כשהם חתומים על ידו, וחתימתו מאומתת על ידי עו"ד *
 • ·6 העתקים של חוזה החכירה חתומים על ידו ומאומתים.

3.

החוכר ימציא לרשות נסח טאבו לאחר ביצוע הרישום

*השטרות יבדקו ויחתמו על ידי מקדם העסקות ויימסרו לחוכר לצורך רישומם בלשכת רשום המקרקעין (טאבו).

ז. סמכויות אישור העסקה

ח. סמכות אישור העסקה במחשב

י.       סמכויות חתימה על חוזה

 • הפקת חוזים לחתימה +שובר לתשלום ע"י מקדם העסקות ומשלוח לאגודת הקיבוץ/מושב שיתופי
 • לאחר קבלת החוזים חתומים והעתק שובר תשלום יחתמו החוזים ע"י בעלי התפקידים בהתאם לסמכויות החתימה כמפורט לעיל.
 • 2 עותקים של החוזים החתומים ישלחו לאגודה ועותק אחד יסרק לתיק העסקה.

יא. השלמת העסקה/ התהליך

   
   

יב. מידע נוסף

 

מצורפים:

1.

א- דף מידע- בקשה לשיוך מגרשים לחברי קיבוץ במושבים שיתופיים וקיבוצים לפי החלטת מועצה 692 ו 751 בהתאמה

2.

ב- טופס בקשה לשיוך דירות בקיבוץ או במושב שיתופי לפי החלטות 751/692

3.

ג- בחירת מסלול תשלום

4.

ד- תצהיר על שירות מילואים "

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.