גרסת הדפסה
מושבים מספר: 027-2015

דרישת רשות המיסים למידע על השכרת נכסים חקלאיים

לאחרונה הופצה על ידי משרד מיסוי מקרקעין הודעה לישובים בנוסח הבא:

" בתוקף סמכותי ע"פ סעיף 96 לחוק מיסוי מקרקעין, הנכם מתבקשים להמציא למשרדינו מידע על נכסים חקלאיים המושכרים ע"י בני המושב לפעילות מסחרית.

המידע יכלול את הפרטים הבאים:
1. תאור הנכס המושכר
2. שם ומס' תעודת זהות של בעל הנכס "

סעיף 96 לחוק מיסוי מקרקעין קובע:

המנהל או מי שהורשה לכך על ידיו רשאי לצורך ביצוע חוק זה –
(1) לדרוש מכל אדם, שהמנהל סבור שיש בידו מסמכים, שימסור לו תוך זמן שייקבע בדרישה, כל הסכם, תעודת קנין, פנקסים, פנקסי רישום, חשבונות, מסמכים וכל תעודה אחרת או ידיעה שברשותו הדרושים למנהל לצורך חוק זה;
(2) לערוך העתקים או תמציות מן המסמכים והתעודות המפורטים בפסקה (1);
(3) לדרוש מכל אדם, שהוא סבור שיש בידו מסמכים, שיתייצב לפניו ויביא עמו לבדיקה מסמכים או תעודות המפורטים בפסקה (1), ולגבות ממנו עדות;
(4) להיכנס בכל עת סבירה בשעות היום לכל מקרקעין, לרבות בית מגורים, נשוא המכירה או הפעולה באיגוד, ולערוך בהם בדיקות ומדידות.

סעיף 98 לחוק מיסוי מקרקעין קובע:

(ב) מי שלא חל עליו סעיף קטן (א) ולא מסר – בלא סיבה מספקת – דבר שהוא חייב במסירתו לפי חוק זה, או לא מילא אחרי דרישה מאת מי שהוסמך לפעול לפי חוק זה, דינו – מאסר ששה חדשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.
(ג) מי שמסר הצהרה, ידיעה או הודעה ביודעין שאינה נכונה, דינו – מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, או קנס שהוא פי שלושה מסכום המס שלא שולם בגלל אותה עבירה, הכל לפי הסכום הגבוה יותר.

לאור הוראות חוק ברורות אלו האגודות נדרשות לענות לדרישה תוך פרק זמן סביר.

כפי שניתן לראות הוראת החוק דורשות מתן המידע הקיים ואינן דורשות איסוף אקטיבי של מידע לשם מסירתו לרשות.
לאור האמור אגודות שאין בידם את הנתונים על השכרות לצדדים שלישיים של נכסים חקלאיים שמבצעים חקלאיים אינם נדרשים לאסוף את המידע ולהעבירו לרשות.

גם בהעדר מידע יש להודיע לרשות כי אין בידי האגודה את המידע המבוקש.

מובן שאגודות שיש בידן מידע (חלקי או מלא) כנדרש מחויבות בהעברת מלוא המידע שבידן.

לפרטים נוספים וסיוע בהעברת המידע הנדרש יש לפנות לרו"ח אמיר כהן במשרדנו בתל אביב.