גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 028-2015

קבלת הפרשי גמלאות מחליפות שכר לשנים 2008 – 2003

תקנה 3 לתקנות הביטוח הלאומי (חישוב הפרשי דמי ביטוח וגימלאות בשל שומה סופית), התשמ"ו -1986, קובעת כי אם שולמה למבוטח גמלה על בסיס הכנסה ששימשה לתשלום מקדמות ונערך למבוטח חישוב של הפרשי דמי ביטוח לאותה שנה, על המוסד לביטוח לאומי לחשב הפרשי גמלאות לשלמם/ לגבותם בהתאם.


אוכלוסיית המבוטחים בקיבוץ, זכאית לגמלאות מחליפות שכר (דמי לידה, דמי פגיעה, מילואים) על בסיס ההכנסה ממנה משולמים דמי ביטוח. ההכנסה ממנה משולמים דמי ביטוח נקבעת על פי הוצאות המחיה במאזן האחרון הקיים בידי המוסד לביטוח לאומי ומרכיבים נוספים שנקבעו בתקנה 5ב לתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח), התשי"ד-1954 ובהוראה 327 של המוסד לביטוח לאומי (90% מפחת ציוד צרכני, שווי דיור, גילום הפרשה לקופת גמל וגילום מס הכנסה).


לדוגמה, בשנת 2008 שילם קיבוץ עבור חבריו מקדמות דמי ביטוח בהתאם להכנסה בגובה 4,000 ש"ח לחודש (ההכנסה חושבה על בסיס הנתונים במאזן 2006). חבר קיבוץ שנפגע בעבודה בשנת 2008, קיבל דמי פגיעה למשך 90 יום בסך 9,000 ש"ח. בשנת 2010 התברר כי בהתאם לנתוני המאזן לשנת 2008, ההכנסה החייבת בדמי ביטוח לאומי לשנת 2008 היא 5,000 ש"ח. במצב זה הקיבוץ חייב בתשלום הפרשי דמי ביטוח והחבר זכאי לקבל הפרשי גמלה בסכום של 2,250 ש"ח.

כזכור, בדצמבר 2010 העבירו קיבוצים ומושבים שיתופיים למוסד לביטוח לאומי, נתונים לצורך עדכון בסיס ההכנסה החייבת בדמי ביטוח לשנים 2003-2008, כולל נתוני גמלאות מחליפות שכר.

בתאריך 24 ביוני 2014, הזין המוסד לביטוח לאומי לחשבונות הקיבוצים והמושבים השיתופיים את הפרשי דמי הביטוח לשנים 2003-2008, אך לא ביצע במקביל זיכוי/חיוב בגין הפרשי גמלאות מחליפות שכר.
לאור האמור, פנה משרדנו לסמנכ"ל המוסד לביטוח לאומי וראש מינהל הגמלאות, הגב' אילנה שרייבמן, בבקשה לשלם לחברי הקיבוצים והמושבים השיתופיים את הפרשי הגמלאות המגיעות להם.
בתשובה לפנייתנו, מסרה הגב' אילנה שרייבמן, כי בימים הקרובים ישלח המוסד לביטוח לאומי את רשימת החברים הזכאים להפרשי גמלאות. לצורך מימוש הזכאות להפרשי גמלה על החברים להגיש תביעה להפרשי גמלה.

הערה: הרשימות שיתקבלו בימים הקרובים כוללות רק כ-60% מהחברים הזכאים להפרשי גמלאות. רשימת יתר הזכאים תועבר בהקדם.
משרדנו ערוך לטפל בכם לקבלת הפרשי הגמלאות להם אתם זכאים.

לפרטים, להבהרות, ולסיוע בקבלת הפרשי הגמלאות, ניתן לפנות לרו"ח אבנר עופר במשרדנו בעפולה.