גרסת הדפסה
מושבים מספר: 024-2015

הערכות להסדר לקבלת אישורי מיסים לרישום הנחלות בטאבו - עדכון

משרדנו מוביל מזה תקופה ארוכה את הפעולות הדרושות לקבלת אישורי מיסים הדרושים לרישום בטאבו של הנחלות במושבים.


לחתימה על חוזה חכירה לדורות ולרישום הנחלות בטאבו בעקבותיו, חשיבות מכרעת לעניין שמירה על זכויות הקניין בנחלות, במיוחד בעת האחרונה, בה מאוימות זכויות אלו חדשות לבקרים.
על פי החוק, על מנת לבצע את הרישום בטאבו, יש להציג, בין השאר, אישור תשלום מס רכישה על הנחלה.


לענין חתימה על חוזה חכירה לדורות ומימוש החלטה 1355, טרם התגבשה עמדת רמ"י ורשות המיסים לדרישת אישורים אלו כתנאי מקדים.

ההסדר עם רשות המיסים

מסקרים שבצענו בקרב אלפים רבים של בעלי נחלות בכל רחבי הארץ, עולה כי ללמעלה מ-80% מחברי המושבים זכאות לאישורי מיסים ללא תשלום כלשהו.
לעומת זאת, ב-20% מהנחלות לא קיים דיווח לרשויות מיסוי מקרקעין – מאחר שבעת מכירת הנחלות לא חל חוק מס שבח מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963, על בר רשות בנחלה.
ביחס לאלו שלא דיווחו על רכישת הנחלה, לרבות העברות ללא תמורה – הצענו בישיבותינו עם הנהלת מיסוי מקרקעין, שהדיווח יבוצע על פי הערכים במועד ההיסטורי ותחול הצמדה בלבד.
ב-15.4.2015 תערך ישיבה בה ישתתף משרדנו עם הנהלת מיסוי מקרקעין ובה נסכם את המתווה להעברת הדיווחים ובעקבותיהם אישורי המיסים.

סקר מיפוי נחלות ומזעור תשלומי מס הרכישה


משרדנו מיפה את ערכי הנחלות לאורך השנים ומצא תנודות חריפות בערכי הנחלות בתקופה הרלוונטית. בעקבות מיפוי זה וביכולתנו להגיע לתוצאות מס מיטביות עבור בעלי הנחלות הזקוקים לדיווח.
במטרה למזער תשלומי מס הרכישה הנגזרים בשיעורים שונים משווי הנחלה, אנו ממליצים לטפל בנושא כבר עתה ולהצטייד באישורי מס הרכישה הנדרשים לעת הרישום בטאבו.
בשלב ההערכות אנו מבצעים סקר מיפוי אודות כל אחת מהנחלות, אשר בסופו מועבר דו"ח המלצות לפעולה בהתאם לתוצאות סקר המיפוי.
מניסיוננו המצטבר בשלושת העשורים האחרונים, בקרב אלפי חברי מושבים בכל רחבי הארץ, עולה חשיבותו של הסקר לאיתור ולטיפול בליקויים המונעים את קבלת אישורי המס.


יודגש כי עד עתה קיבלנו אישורי מיסים הנדרשים לרישום בטאבו, באותם מושבים אשר קיבלו את המלצתנו בהתאם לסקר שערכנו.

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למר אילן כהן במשרדנו בתל אביב.