גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 023-2015

פטור ממס רכישה בהקניית בעלות ללא תמורה במקרקעי ישראל

על פי סעיף י"ז לחוק מקרקעי ישראל, התש"ך-1960, הקניית בעלות במקרקעי ישראל ללא תמורה לא חייבת במס רכישה ובהיטל השבחה.

להלן נוסח הסעיף:

"הודעה לחוכר או תשלום לפיה, כתב הסכמה, ורישום בעלות על שם חוכר לפי הוראות סעיף זה, לא ייחשבו -

(1) לענין חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 לגבי נכס מקרקעין שהקניית הבעלות בו לחוכר פטורה מתשלום – כמכירת זכות במקרקעין;

(2) לענין התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה – כמימוש זכויות במקרקעין." (הדגשה שלי – ב.מ.)

הרפורמה במקרקעי ישראל

ביום 28.7.2014 נכנסה לתוקף החלטה 1370 בעניין "רפורמה במקרקעי ישראל". ההחלטה מרחיבה את ההחלטות הקודמות 1299 ו-1185 ומפחיתה, משמעותית, את התשלומים הנדרשים להעברת בעלות, ומעניקה הטבות ענק לחוכרי מגרשים צמודי קרקע באזור המרכז.

ראו חוזרנו מס' 78/2014 "הרחבת הרפורמה בניהול מקרקעי ישראל- החלטה 1370".

ההטבה, צומצמה לאחר שהוגשה עתירה מטעם "התנועה לצדק חלוקתי" כנגד רשות מקרקעי ישראל והוחלט כי לא יבוצעו עסקאות עם חוכרים ביישובי עולים ועם חוכרים אשר רכשו בעבר את זכויותיהם במסגרת עסקאות "בינוי בפועל".

ראו חוזרנו מס' 13/2015 "השהיית חלק מהרפורמה במקרקעי ישראל בעקבות עתירה לבג"ץ".

סוגי נכסים שהקנית בעלות בהם פטורה מתשלום

להלן, נכסי המקרקעין שרשות מקרקעי ישראל מאפשרת הקניית בעלות ללא תשלום על פי סעיף 3.3 להחלטה 1370:

" 3.3 ואלה נכסי המקרקעין שהרשות תציע את הקניית הבעלות בהם ללא תשלום:

3.3.1 דירה בבניין רווי למגורים שהוחכר על פי חוזה חכירה מהוון;

3.3.2 נכס מקרקעין שהוחכר על פי חוזה חכירה מהוון למטרת מגורים בבניה צמודת קרקע ואשר גודלו אינו עולה על 540 מ"ר;

3.3.3 נכס מקרקעין שהוחכר על פי חוזה חכירה מהוון למטרת מגורים בבניה צמודת קרקע באזורי עדיפות לאומית וקו עימות ואשר אינו עולה על 3 דונם;

3.3.4 נכס מקרקעין שהוחכר על פי חוזה חכירה מהוון למטרת תעסוקה באזור עדיפות לאומית א' עוטף עזה שדרות רבתי וקו עימות אשר שטחו אינו עולה על 10 דונמים, למעט נכסי מסחר ותיירות בטווח של עד 1 ק"מ מרצועת חוף;

3.3.5 נכס מקרקעין שהוחכר על פי חוזה חכירה מהוון למטרת מגורים או תעסוקה ונרכשו לגביהם מלוא הזכויות הקיימות והעתידיות במגרש ואשר שטחו אינו עולה על 16 דונם; "

נדגיש כי על נכסים אחרים עבורם נדרש תשלום להקניית בעלות במקרקעי ישראל חל מס רכישה בשיעור 6%.

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.