גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 018-2015

הדרישה לסימון שטחי משבצת הנחלות - עדכון

סעיף נוסף שהוכנס לאחרונה בהחלטת הנהלת רמ"י מס' 3666 בנושא "חידוש חוזי משבצת – הגדרת שטחים עודפים לקבע וזמני", ניתן ביטוי לנושא ה"קרקע הנוספת" וה"קרקע העודפת", המגעת לאגודת הקיבוץ עפ"י החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 361 ('החכרת קרקע לדורות לקיבוצים') מיום

27.10.1987

כפי שפרסמנו לאחרונה, ביום 9.12.2014 נתקבלה החלטת הנהלת רמ"י מס' 3666 הקובעת "מתווה עבודה" להסדרת סוגיית ה"שטחים העודפים" (השטחים מעבר למכסת שטחי משבצת הנחלות שהוקצו לכל אגודה חקלאית).

בנוסח ההחלטה המקורי לא ניתן ביטוי להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 361, בעניין "קרקע נוספת" ו"קרקע עודפת" כמשמעותן בהחלטה 361.

להרחבה ראו חוזרנו מס' 5/2015 "החלטת הנהלת רמ"י בעניין סימון "שטחים עודפים"

החלטה 361 קובעת במפורש את זכויותיו של הקיבוץ לכלול במשבצת הנחלות "קרקע נוספת" שהיא "קרקע ראויה לעיבוד בגודל העולה על מכסת הקרקע ובלבד שלא תעלה על דונם אחד לכל נחלה על פי תקן הנחלות המאושר לאותו קיבוץ", (הדגשה שלי – במ) ואם כתוצאה ממדידה יתברר שהקיבוץ מחזיק "קרקע נוספת", תיכלל הקרקע הנוספת בחוזה החכירה שיחתם עם אותו קיבוץ, במסגרת מכסת תקן הנחלות.

בנוסף ההחלטה קובעת מהי "קרקע עודפת", שהינה "קרקע שבמקורה לא היתה ראויה לעיבוד חקלאי והמהווה את כל שטח המחנה או חלקו והינה מעבר למכפלת שני דונם בתקן הנחלות המאושר לאותו קיבוץ".

התשלום עבור ה"קרקע העודפת" יהיה לפי "מחירון המינהל לגידולי שדה בעל באותו אזור".

כמו כן יודגש כי החלטה 361 קובעת מפורשות כי "גבולות השטח להחכרה וגודלו לכל קיבוץ, יהיו לצורך החלטה זו, לפי המלצת שר החקלאות או המלצת ועדת הקרקעות שמונתה ע"י שר החקלאות."

להלן הסעיף שנוסף בהחלטה 3666 (ס' 9 להחלטה):

" 9. ככל שתעלה דרישה מצד האגודה לעניין הגדלת שטח המשבצת בהתאם להחלטות מועצה 361 ו- 476 הרשות תתחייב כי השטחים שהועברו למעמד זמני לא יוקצו לאחר, עד גיבוש מדיניותה במעבר לחוזה חכירה לדורות.

במקביל האגף החקלאי יפעל לתיקונן וניסוחן של החלטות מועצה 361 ו- 476."

בהתאם לתיקון לעיל, על אגודות הקיבוצים לדרוש את יישום ההוראות הקבועות בהחלטה 361 לעניין "קרקע נוספת" ו"קרקע עודפת".

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.