גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 017-2015

הוראות מעבר בעקבות ההקפאה החלקית של הרפורמה במקרקעי ישראל

בעקבות עתירתה של "התנועה לצדק חלוקתי" כנגד החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1370 (אשר הרחיבה באופן משמעותי את הרפורמה במקרקעי ישראל), פורסמה ביום 28.1.2015 הודעת דוברת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) שעניינה: הקפאה חלקית של יישום הרפורמה במקרקעי ישראל וקביעת הוראות מעבר להמשך יישומה.

להרחבה חוזרנו מס' 13/2015 "השהיית הרפורמה במקרקעי ישראל בעקבות עתירה לבג"ץ".

להלן נוסח ההודעה כלשונה:

" הנהלת הרשות אישרה את הקפאתה החלקית של החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1370 ביחס לאוכלוסיות שרכשו זכויות במסגרת עסקאות "בינוי בפועל" ו-"ישובי עולים" וקבעה הוראות מעבר לגבי המשך יישום ההחלטה ביחס לאוכלוסיות אלו .

הרקע להחלטה:

1. ביום 22.6.2014 התקבלה במועצת מקרקעי ישראל החלטה מס' 1370 שעניינה הרחבת הרפורמה במקרקעי ישראל. החלטה זו אושרה על ידי שר האוצר ביום 28.7.2014 (להלן: החלטה 1370) והרשות החלה לפעול למימושה.

2. כנגד ההחלטה הוגשה עתירה לבית המשפט העליון (בג"ץ 6292/14 האגודה לצדק חלוקתי בע"מ נ' מועצת מקרקעי ישראל ואח') במסגרתה נטען כי יש לבטל את ההחלטה כולה, בשל פגיעתה בעקרונות כלליים של צדק חלוקתי והיותה בלתי סבירה.
במיוחד מלינים העותרים, כנגד הטבות שניתנו, לגרסתם, לאוכלוסיית ה"בינוי בפועל" ו"ישובי עולים".

3. במקביל, הוגשו שתי תובענות ייצוגיות, שמטרתן הרחבת תחולתה של החלטה 1370 עבור האוכלוסייה שרכשה בעלות מכוח החלטה 1185 אשר הייתה בתוקף.

4. במסגרת הדיונים אשר התקיימו במשרד המשפטים ובפרקליטות המדינה, לשם גיבוש תגובת המדינה להליכים המשפטיים אשר תוארו לעיל, התעורר צורך בעריכת בדיקות נוספות וקבלת נתונים עדכניים אודות ההשלכות הכלכליות של ההחלטה.

5. כבר בשלב זה, הונחתה הרשות על ידי משרד המשפטים, להקפיא את המשך יישום ההחלטה ככל שהיא נוגעת ל-"ישובי עולים" וזאת לאור טענת העותרים בדבר ניגוד עניינים ,לכאורה, בהליכי קבלת ההחלטה וכן בכל הקשור לעסקאות "בינוי בפועל", עד להשלמת תוצאות הבדיקות הכלכליות בנוגע לשווי ההטבות במגזר זה. הודעה ברוח זו, נמסרה לבית המשפט העליון.

6. בין לבין, נתקבלו פניות רבות לרשות בנוגע לחוכרים אשר מצויים בשלבים שונים של יישום ההחלטה המבקשים לדעת ביכולתם לממש את ההטבות הגלומות בהחלטה.

להלן הוראות המעבר ביחס לאוכלוסיות "הבינוי בפועל" ו-"ישובי עולים" לגביהן תמשיך לחול החלטה 1370,כפי שקבעה הנהלת הרשות בישיבתה מיום 27.1.15

המועד הקובע - לעניין החלטה זו, הינו מועד פרסום החלטת ההנהלה באתר הרשות, 28.1.15
(להלן: המועד הקובע)

א. חוכרים אשר שילמו בגין רכישת הבעלות (בין במזומן ובין בתשלומים) לפני המועד הקובע.

ב. חוכרים אשר הגישו בקשה לרכישת בעלות ו/או תוספת בניה והגישו את כלל מסמכי החובה הנדרשים לפעולות אלה, לפני המועד הקובע ועומדים בתנאי החלטה מס' 1370 , בכפוף לתשלום הסכום הנקוב בשובר שהונפק טרם מועד פקיעתו. במידה ויימצא כי לא הוגשו כלל מסמכי החובה תעמוד לחוכר אפשרות להמציאם תוך 30 ימים מיום הודעת הרשות.

ג. חוכרים שקיבלו הצעה לרכישת בעלות ו/או תוספת בניה, לפני המועד הקובע וברשותם שובר תשלום בתוקף, בכפוף לתשלום הסכום הנקוב בשובר שהונפק טרם מועד פקיעתו .

ד. חוכרים הפונים לאחר המועד הקובע ומגישים בקשה לתוספת בניה/רכישת בעלות: התשלום ייערך לפי חוזה החכירה הפרטני. על אף האמור לעיל, ככל ותתקבל החלטת מועצה מיטיבה וככל שהמועצה תחליט להחיל החלטה מיטיבה זו באופן רטרואקטיבי, היא תחול גם ביחס לחוכרים אלה ותיערך התחשבנות כספית מתאימה."

יובהר כי באוכלוסיית "הבינוי בפועל" נכללים מגרשי ההרחבות בקיבוצים ובמושבים.

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.