גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 016-2015

דיווחים לרשות המים לשנת 2014

בתום שנת הרישוי 2014 נדרשים ספקי המים לדיווחים שנתיים לרשות המים:

דוח הספקה

דוח הספקה מקוון לשנת 2014 מופיע באתר רשות המים, הכניסה לדו"ח הינה באמצעות מספר רישיון ההפקה וסיסמא שנשלחה לכל ספק מים.

מודגש כי על פי דוח ההספקה מבוצע ברשות המים "היזון חוזר" הן לצרכני מקורות והן למפיקים הפרטיים ובעקבותיו מתקבלים תיקונים בחשבונות השנתיים של חברת מקורות וחשבונות סופיים של היטלי הפקה למפיקים הפרטיים.

נסיון העבר מלמד כי, מילוי נכון של נתוני ההספקה לפי מטרות: בית, תעשיה, חקלאות בקטגוריות השונות במחנה ומחוץ למחנה, ימנע חיובים כספיים מיותרים.

מומלץ לבדוק היטב את הדיווחים טרם משלוח לרשות המים.

דוח כספי

על פי כללי המים (קביעת תנאים ברישיון), התשע"ד-2014 יש להגיש דוח כספי על פעילות מפעל המים לשנת 2014 עד 15 אפריל, 2015 .

רשות המים תיקנה הכללים כך שהחל משנת 2014 (בשונה מהדיווחים לשנת 2013) הנתונים -

"יבוקרו או יסוקרו בידי רואה חשבון לפי תקני ביקורת מקובלים בישראל" (ההדגשה שלנו),

מאחר והצפי לקבלת חשבונות סופיים עבור מרכיבי ההוצאות העקריים: חשבונות מקורות – אשר מתוקנים בעקבות היזון חוזר וחשבונות היטלי ההפקה הוא לאחר המועד שנקבע להגשה (15 באפריל), פנינו לרשות המים בבקשה לדחיית המועד לסוף הרבעון השלישי.

עד למועד הוצאת החוזר טרם נתקבלה תשובת רשות המים.