גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 015-2015

פטור מדמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות

תיקון 160 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995, ותיקון 55 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד -1994, מעניקים פטור מדמי ביטוח לאומי ומדמי ביטוח בריאות למשך החודשיים הראשונים שלאחר השחרור משירות סדיר/שירות לאומי, למי שאינם עובדים ואינם עובדים עצמאיים, והכנסתם החודשית לא עלתה על 5% מהשכר הממוצע במשק.

הזכאים לפטור:

1. מסיימי שירות סדיר לפי חוק שירות בטחון אף אם שוחררו כדין לפני תום תקופת השירות ובלבד ששירתו לפחות שני שליש מתקופת השירות בה הם חייבים והשחרור אינו נובע מהתנהגות רעה חמורה כפי שנקבע בפקודות הצבא, וכן מי ששוחרר משירות סדיר מטעמי בריאות או מחמת נכות.

2. מי שסיים שירות כמשרת בשירות לאומי-אזרחי או כמתנדב בשירות לאומי, ובלבד ששירת שנתיים לפחות או ששירותו נפסק בשל פגיעה תוך כדי השירות ועקב השירות שבשלה הוא זכאי לגמלאות למתנדבים בהתאם לפרק י"ג לחוק הביטוח הלאומי.

רשימת מסיימי השירות תועבר למוסד לביטוח הלאומי על ידי משרד הביטחון ועל ידי המשרד הממונה על "השירות האזרחי לאומי".

תחילתו של התיקון לחוק היא ב-1 באפריל 2015, והוא יחול על תשלום דמי ביטוח המגיעים מיום 21 בדצמבר 2014.

לפרטים ניתן לפנות לגב' שרונה שחר במשרדנו בעפולה.