גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 012-2015

הכנסת חבר קיבוץ לעניין ביטוח לאומי לשנת 2015

1. סעיף 3 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר חבר באגודה חקלאית שיתופית שהיא קיבוץ או מושב שיתופי כעובד, ואת האגודה בה הוא חבר, כמעסיקתו במידה והוא עוסק בתפקידו במסגרת סידור העבודה, ולא ע"פ התקשרות אישית עם גורם חיצוני. ע"פ הוראה זו חלים הכללים לתשלום דמי ביטוח לאומי על חבר קיבוץ כשם שהם חלים על כל עובד שכיר.

2. מאחר וחבר קיבוץ אינו מקבל שכר ככל שכיר אחר, הסמיך חוק הביטוח הלאומי בסעיף 344(א)(1) את שר העבודה והרווחה לקבוע בתקנות כללים לחישוב הכנסתו של חבר קיבוץ.

3. סעיף 5ב לתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח) התשי"ד - 1954, עוסק בהערכת הכנסתו של חבר קיבוץ/ מושב שיתופי לעניין תשלום מקדמות דמי ביטוח לאומי.

בחוזר זה נתייחס לשיטת קביעת ההכנסה עפ"י תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח) התשי"ד – 1954.

4. הכנסת חבר קיבוץ / מושב שיתופי מורכבת מהרכיבים הבאים:

א) סך הוצאות המחיה של הקיבוץ, מחולק במספר חברי הקיבוץ בתום השנה, לפי הרישום במאזן הקיבוץ.
ב) שווי הדיור שנתן הקיבוץ לחבר.
ג) גילום לצורכי קופות גמל.
ד) גילום לצורכי מס הכנסה.

5. מקור הנתונים לפי דרישת התקנה, הוא המאזן האחרון של הקיבוץ, שאושר ע"י ברית פיקוח או "בחן" או ע"י רו"ח אחר, כשהמאזן נערך במתכונת של ברית פיקוח או "בחן".

עפ"י התקנה, יש להתייחס לנתוני המאזן האחרון שאושר עד תחילת השנה השוטפת.

לפי סיכום עם המוסד, ניתן לדווח במהלך השנה על מאזן נוסף שאושר ולשנות את בסיס המקדמות לפי הנתונים המעודכנים. השינוי יבוצע מתחילת הרבעון שלאחרי הדיווח.

6. הנתונים הנדרשים לחישוב הכנסתו של חבר קיבוץ מתייחסים לשנת המאזן האחרון שאושר. להמחשת האמור: בחישוב המקדמות לשנת 2015, המבוססים על נתוני שנת 2013, המופיעים במאזן האחרון שאושר לקיבוץ, גילום המס מתבצע עפ"י כללי המס שהיו תקפים בשנת 2013 ונתוני שווי הדיור של שנת 2013. שווי הדיור שמקבל החבר מהקיבוץ נקבע עפ"י תעריפי מינימום של "עמידר" ומתואם לממוצע מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים.

שווי הדיור לחודש הינו כדלקמן:

שנה שווי הדיור שנה שווי הדיור
ש"ח ש"ח
2011 166.31 2013 175.56
2012 171.96 2014 177.02

כדי למנוע כפל תשלומי ביטוח לאומי וביטוח בריאות על רכיב שווי הדיור יש לוודא הסיווג הנכון בדו"חות הכספיים של תשלומי שכ"ד למשרד השיכון. בישובים שביצעו שיוך דירות לחברים שווי הדיור הוא אפס.

7. כדי למנוע כפל תשלום דמי ביטוח לאומי יש לוודא כי חלק הוצאות המחיה אשר מומן על ידי פדיון קופות גמל סווג בהתאם.

8. מהאמור לעיל עולה שתוצאת החישוב הינה הכנסת הקיבוץ לשנת המאזן שאושר ולא לשנה השוטפת, בדוגמא שלעיל לשנת 2013 ולא לשנת 2015.

9. את הכנסת החבר יש ל"קדם" (ל"מדד") משנת המאזן (לדוגמה 2013) לשנת 2015. הקידום מבוצע ע"י חלוקת השכר הממוצע בינואר 2015 בממוצע השכר הממוצע של שנת המאזן האחרון שאושר (לדוגמה שנת 2013).

10. הקידום לרבעון הראשון המתחיל בינואר 2015, הוא בשיעור של מחצית שיעור השינוי של השכר הממוצע לחודש ינואר, לעומת השכר הממוצע לחודש דצמבר שקדם לו.

11. לאחר שנקבעה ההכנסה לחבר לרבעון הראשון, יש לקדמה מידי רבעון. הקידום לרבעון השני יהיה עפ"י שיעור העלייה של השכר הממוצע מינואר לאפריל. הקידום לרבעון השלישי יהיה עפ"י שיעור העלייה של השכר הממוצע מאפריל ליולי. הקידום לרבעון הרביעי יהיה עפ"י שיעור העלייה של השכר הממוצע מיולי לאוקטובר.

12. השכר הממוצע לינואר 2015 הוא 9,260 ש"ח. השכר הממוצע לחודש דצמבר 2014 הוא 9,089 ש"ח.

13. המוסד לביטוח לאומי מחשב את ממוצע השכר הממוצע עפ"י החוק לשנת מאזן. להלן ממוצע השכר הממוצע:

שנה ממוצע השכר הממוצע שנה ממוצע השכר הממוצע
ש"ח ש"ח
2011 8,307 2013 8,828
2012 8,619 2014 9,089

14. להלן שעורי הקידום לרבעון הראשון של שנת 2015, לפי חישוב המוסד לביטוח לאומי:

שנת מאזן מקדם שנת מאזן מקדם
2010 16.62% 2012 8.45%
2011 12.52% 2013 5.88%
15. ההכנסה לחבר משמשת בסיס למקדמות באותו רבעון. התשלום מתבצע עבור כל חבר בהתאם לסוג הביטוח הרלוונטי עבורו (חבר העובד במשק - סוג 01, חבר המקבל קצבת זקנה - סוג 02 וכו'). עפ"י הסיווג נקבע שיעור דמי הביטוח ובסיס ההכנסה ממנו משולמים דמי הביטוח (סוג 01 - בסיס מלא, סוג 02 - מחצית הבסיס וכו').

16. במסגרת פעולותינו למיצוי זכויות של קיבוצים ומושבים שיתופיים הוגשו התביעות המשפטיות הבאות:
א) תביעה משפטית להחזר דמי ביטוח לאומי ששולמו ביתר (ראה עדכונים בחוזר 107/2010). תביעה זו נדחתה על ידי בית הדין האזורי לעבודה. כנגד הדחיה הוגש ערעור, ע"י עו"ד אליעזר צוקרמן, לבית הדין הארצי לעבודה (ראה חוזר 35/2011). טרם ניתן פסק דין בערעור.
ב) תביעה משפטית להחזר תשלומי דמי ביטוח בגין עובדי חוץ שלא עבדו במשק (ראה חוזר 80/2014). בתאריך 30 בספטמבר 2014, הוגש באמצעות עו"ד עומר כהן ממשרד שלמה כהן ושות', ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים.

17. בעקבות פס"ד יודפת מיום 7 באוקטובר 2003,, ניתן לשקול הפסקת תשלום דמי ביטוח לאומי בקיבוצים/ מושבים שיתופיים אשר עומדים במספר מבחנים בסיסיים: ביטול סידור העבודה, שינוי התקנון והעברת האחריות לפרנסה מהקיבוץ לחבר, ביטול תורניות וגיוסים, חברי האגודה העובדים באגודה ובמפעליה מועסקים בתלוש שכר ומנוכים להם דמי ביטוח לאומי כחוק ככל שכיר אחר 11(ראו חוזרים , 46/2004, 85/2003). לעניין סגירת תיק ביטוח לאומי חברים ראו חוזר 111/2014.

18. בני קיבוץ מעל גיל 18, שאינם מועמדים או חברים ואינם עובדים במשק, זכאים לפטור מדמי ביטוח לאומי בהתאם להוראות סעיף 351 לחוק הביטוח הלאומי ולתקנות 11א ו- 11ג לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), תשל"א-1971 (ראה חוזר 16/2014).

19. בבג"צ קיבוץ גבים נקבע כי הכנסה הפטורה מדמי ביטוח לא תהיה חלק מהוצאות המחיה החייבות בדמי ביטוח. מיולי 2002 ניתן פטור מדמי ביטוח על הכנסות מדיבידנדים, ריבית (החייבת במס בשיעור 15% או 20%) והחל מינואר 2004 גם להכנסות משכר דירה למגורים. לדעתנו, בהתאם לפסק דין גבים, יש להחיל את הפטור הנ"ל גם בחישוב הכנסתו של חבר הקיבוץ לעניין ביטוח לאומי (ראה חוזר 47/2008).

20. תיקון 159 לחוק הביטוח הלאומי שהתקל בכנסת ביום 28 ביולי 2014, קובע את התנאים להתיישנות חוב דמי ביטוח למוסד לביטוח לאומי (ראו חוזר 111/2014).

21. בחודש ינואר 2015 לא חלו שינויים ב"סכומים הבסיסיים" ולפיכך לא יעודכנו הגמלאות המשולמות ע"י המוסד לביטוח לאומי הנגזרות מסכומים אלו (ראה חוזר 11/2015).

22. לחוזר זה מצורפת טבלה מעודכנת לשיעורי דמי הביטוח בקיבוץ לסוגי המבוטחים השונים.

לפרטים ולהסברים נוספים ניתן לפנות לגב' שרונה שחר במשרדנו בעפולה