גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 006-2015

חיובי ארנונה לשנת 2015

בימים אלו מתקבלות דרישות תשלום הארנונה לשנת 2015. עדכון שיעור העלאת תעריפי הארנונה לשנת 2015, הוא 0.75% לעומת שנת 2014.


רשות מקומית המבקשת לשנות את שיעורי הארנונה שלא בהתאם לעדכון האוטומטי חייבת לקבל את אישור שר הפנים ושר האוצר וחייבת להודיע מראש על כוונתה זו לחייבים בארנונה.
בשנת 2014, הוגשו בקשות רבות שחלקן אושר ע"י השרים והשינויים החריגים קיבלו ביטוי במהלך 2014 ובצווי המיסים לשנת 2015. על נכסים אלה יחולו העדכון השנתי והשינוי החריג.
על אף שהחוק לא קבע הליך מוסדר לשמיעת התנגדויות לשינויים חריגים בתעריפי הארנונה ניתן לפנות בכתב למשרד הפנים ולהעלות את הטענות כנגד השינויים.

בשנת 2014 ניתנו בין השאר הפסיקות הבאות:
א. נקבע כי אין למנוע מתן פטור מארנונה לנכס שאינו ראוי לשימוש עקב הימנעות משיפוץ (עמנ (מרכז) 52341-11-13 בוטאניק לאב בע"מ נ' עיריית פתח תקווה – (05/03/14).

המערערת ערערה על ההחלטה שלא לפטור אותה מחיוב בארנונה כללית בגין נכס שלא שופץ ובמצבו הנוכחי אינו ראוי לשימוש, לפי סעיף 330 לפקודת העיריות.
בית המשפט לעניינים מנהליים קיבל את הערעור ופסק:
סעיף 330 לפקודת העיריות קובע מבחן אובייקטיבי להיות הבניין ראוי לשימוש. השאלה היא מה מצבו הנוכחי של הבניין ולא מהי ההשקעה הנדרשת כדי להשמישו.
אין למנוע את הפטור משום שהנישום נמנע מלבצע שיפוץ מסוים. כאשר מדובר בנכס שבמצבו הנוכחי אינו ראוי לשימוש קיימת הזכות, שאינה מותנית, לקבלת הפטור מארנונה.
ב. נקבע כי אין להחיל תעריף משרדים על כאלה שהינם חלק אינטגרלי מהתעשייה במבנה
(עתמ (מרכז) 51230-12-13 מוסך דב בע"מ נ' עיריית פתח-תקווה (17/12/14)

נטען כי התעריפים הקבועים בהוראת סעיף 3.4.3.1 לצו הארנונה של העירייה, העוסקת בתת הסיווג "משרדים במבני תעשייה ומלאכה", אינם חוקיים מאחר והם חורגים מהתעריף המרבי שנקבע בתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), לנכסים המשמשים לתעשייה.
ביהמ"ש לעניינים מנהליים קיבל את העתירה, וקבע כי:
אם המשרדים מהווים חלק אינטגרלי של תהליך הייצור התעשייתי, לא יחרוג התעריף מהתעריף המרבי של הסיווג "תעשייה" לא ניתן לקבוע כי חלק מהמשרדים יחויב בתעריף "תעשייה" ויתרת המשרדים תחויב בתעריף הגבוה מהמרבי לסיווג "תעשייה" שכן קביעה זו אינה עולה בקנה אחד עם הוראות תקנות ההסדרים, שצו הארנונה כפוף להן.
הליכי השגה וערר על דרישה לתשלום ארנונה:
על דרישת תשלום ארנונה לשנת 2014, ניתן להגיש השגה למנהל הארנונה תוך 90 ימים מיום קבלת הדרישה וחובה על מנהל הארנונה לענות על ההשגה תוך 60 ימים (אלא אם קיבל ארכה של עד 30 ימים נוספים מועדת הערר) ואם לא עשה כן הרי שקיבל את ההשגה.
על תשובת מנהל הארנונה ניתן להגיש ערר לועדת הערר של הרשות המקומית תוך 30 ימים מיום קבלת התשובה.

בדבר פרטים ומידע נוסף כולל בדיקה וטיפול בחיובי ארנונה שנדרשתם לשלם, ניתן לפנות למר שמעון גדיש במשרדנו בעפולה.