גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 011-2000

מענקים והטבות מס עפ"י החוק לעידוד השקעות הון בחקלאות לשנת 2000

במסגרת תקציב משרד החקלאות לשנת 2000 תוקצב סך של כ- 118.8 מלש"ח למענקי השקעות והרשאה להתחייב בסך 115.9 מלש"ח שתוצא עפ"י הרשאות דו-חודשיות.

1. כללי

במסגרת תקציב משרד החקלאות לשנת 2000 תוקצב סך של כ- 118.8 מלש"ח למענקי השקעות והרשאה להתחייב בסך 115.9 מלש"ח שתוצא עפ"י הרשאות דו-חודשיות.

פרוט מסלולי ההטבות הקיימים מופיעים בסעיף 2 לחוזר.

תמצית תמריצי המס להשקעות שאושרו במסגרת החוק מובאת בסעיף 3 לחוזר.

רשימת הנושאים הזכאים להטבות מובאת בנספח 1 בחוזר זה, בנספח 2 - מובא פירוט לשיעור המענק במסלול מענקים בהתאם לחוק עידוד השקעות הון בחקלאות ובמסגרת מענק מנהלי משלים.

במשרדנו נמצאת תכנית הפיתוח לשנת 2000. בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות לחן שחרור במשרדנו ולשמעון גדיש במשרדנו בעפולה (טל' 04-6484777)

2. מסלולי ההטבות במסגרת החוק

מענקי השקעה -

אזור א' - עד 30% מענק:

20% מענק עפ"י חוק + עד 10% מענק מינהלי משלים כפי שנקבע בין משרדי החקלאות והאוצר.

אזור ב' - עד 23% מענק:

10% מענק עפ"י חוק + עד 13% מענק מינהלי משלים כפי שנקבע בין משרדי החקלאות והאוצר.

אזור ג' - משקים שיבצעו השקעות בשנת 2000 יוכלו ליהנות מהטבות במס הכנסה על אישורים שיוענקו להם ע"י מנהלת ההשקעות.

ההטבות יהיו בשני מישורים:

1. פחת מואץ.

2. מס הכנסה מקסימלי - 30% ליחיד ולקיבוץ על רווחים מפרויקט יצרני מאושר ו - 25% לחברות ואגודות שיתופיות .

מועד הגשת בקשות - בקשות לאישור תוכניות ניתן יהיה להגיש במהלך כל שנת התקציב. מנהלת ההשקעות תדון בתכניות המוגשות עפ"י מועד הגעתן למנהלה והשלמת כל הבדיקות המקצועיות הנדרשות.

אגרה -החל משנת 2000 תגבה אגרה על הגשת בקשה לאישור תכנית עפ"י הפירוט להלן:

תכנית זוטא - 321 ש"ח.

תכנית - 641 ש"ח.

החל מינואר 1998 ובהתאם לסיכום שנתקבל בין הנהלת משרד החקלאות לבין מרכז ההשקעות דיון ואישור במפעלים לטיפול בתוצרת חקלאית טריה יבוצע ע"י מנהלת ההשקעות בחקלאות ובהתאם לקריטריונים שלה.

משרד החקלאות שומר לעצמו את הזכות להוסיף על עקרונות התכנון שגיבש לשנת התקציב 2000.

3. תמריצי המס

200% ממכסת הפחת שנקבעה בתקנות מס ההכנסה (פחת - 1941) לגבי נכסים שאינם בניינים

במסגרת החוק לעידוד השקעות הון בחקלאות ניתנים תמריצי מס על ההכנסות מהמפעלים המאושרים בחקלאות בדרך של פחת מואץ בחמש השנים הראשונות לשימוש בנכס בשיעור של (או 250% באישור פקיד השומה אם הופעלו בתנאים קשים ביותר)
ובשיעור של 400% לגבי בניינים בתנאי ששיעור הפחת לגביהם לא יעלה על 20% לשנה.

שיעור המס על ההכנסה מהמפעל המאושר הוא החל משנת המס 1992 30% לגבי יחידים או קיבוצים, 25% לגבי חברות ו- 15% על דיבידנד שחולק מההכנסה שהושגה בחברה מהמפעל המאושר.

תקופת ההטבות היא 7 שנים לחברות ו - 5 שנים ליחידים ואגודות.

עפ"י אישור שהתקבל מהנהלת מע"מ מענקים שאושרו ע"י מנהלת השקעות הון בחקלאות לא יחשבו כחלק מהמחיר ולפיכך אין לשלם עליהם מס עסקאות (פירוט בחוזרנו 24/92)

בהצעת חוק של ח"כ שלום שמחון שהוגשה לכנסת הנוכחית (הכנסת החמש עשרה) ועברה קריאה טרומית, מוצע התיקון הבא אשר ישווה את ההטבות במס לתעשייה בשלושה נושאים:

1. תקופת ההטבות במס – מוצע לקבוע בחקלאות תקופת הטבות בת שבע שנים מהמועד שבו נוצרה הכנסה חייבת אך לא יותר מארבע עשרה שנים מיום ההשקעה, בדומה לתקופה שנקבעה לתעשייה.

2. מסלול הטבות חלופי – מוצע לאפשר לחקלאים מסלול הטבות חלופי של ויתור על המענק תמורת פטור ממס במתכונת זהה הניתנת לתעשייה, בשינויים המחוייבים מאופי המגזר החקלאי:

א. תקופת ההטבות במס תהא אחידה, שבע שנות מס.

ב. מסלול הטבות חלופי יחול גם על יחידים וקיבוצים, אולם ההכנסה הפטורה בכל שנת מס מהמפעל החקלאי המאושר תוגבל עד סכום ההשקעות בנכסים יצרניים.

4. אישור עפ"י חוק לעסקאות גופים ציבוריים

עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו 1976 תאגידים חייבים להמציא אישור כתנאי לקבלת מענקים מכספי המדינה ו/או קבלת הלוואות בערבות מדינה.

האישור המתאים לכך הוא ה"אישור המורחב" המופיע בשאילתה ATVA ת.ל.מ (002) מס 413 הניתנת להפקה ואישור ע"י פקידי השומה וממונים אזוריים מע"מ בלבד. בסופו של האישור מופיע הקטע הבא:

"כוחו של אישור זה יפה לגבי קבלת מענקים, תמיכות ערבויות או העברות מתקציב המדינה בהתאם לסעיף 2 (א) (א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים".

הנוהלים והקריטריונים להפקת "האישור המורחב" ע"י פקידי שומה פורטו בהוראת ביצוע 57/90 של נציבות מס הכנסה ובתוספת מס' 1 להוראת הביצוע 57/90 מ- 26/5/91.

5. הון מניות נפרע ובטחונות

יש לשים לב לדרישת מנהלת השקעות הון בחקלאות מחברות בע"מ (בלבד !) כי לבקשה לקבלת מענק (דו"ח ביצוע) המוגשת בידי חברה בע"מ שיש לה הון מניות יצורף אישור רואה חשבון החברה בדבר הגדלת הון המניות הנפרע שלה בסכום השווה ל - 30% לפחות מסכום ההשקעה במפעל החקלאי המאושר, בצירוף מסמכים המעידים על רישום זה.

לדעתנו דרישה זו אינה מעוגנת בחוק ובתקנות ויוצרת אפליה בין צורת תאגוד אחת (חברה בע"מ) לאחרת (אג"ש שותפויות ויחידים).

יש לשקול בכובד ראש צורת התאגוד לאור האמור לעיל.

לעניין הבטחונות המנהלה תהא רשאית לדרוש מבעל מפעל חקלאי מאושר, שהתכנית שאושרה לו נקבעה ע"י המנהלה כבעלת סיכון גבוה, כי ימציא ערבות בנקאית או שטר לביטחון לטובת המדינה בגובה שלא יעלה על שיעור המענק המירבי שהוא זכאי לו בגין אותה תכנית בתיאום עם חשב המשרד.

דרשה המנהלה כאמור, יצרף בעל המפעל החקלאי המאושר לבקשת מענק ערבות בנקאית כנדרש או שטר לביטחון.

נספח 1

תקציב הפיתוח לשנת 2000 במונחי מענקים

הנושא סה"כ תקציב

2000

מיליוני ש"ח

פרק א' תוכניות במסגרת "החוק"

1. הקמת חממות פרחים וצמחי בית ליצוא 20.0

כולל שיפורים טכנולוגים ומתקני שירות

2. הקמת חממותמנהרות ובית רשת לגידול ירקות, 34.4

ליצוא כולל שיפורים טכנולוגים ומתקני שירות

3. הדרים ליצוא, כולל נטיעות החלפת זן ומיכון 8.0

4. מטעים ליצוא, כולל נטיעות החלפת זן ומיכון 12.0

5. רשתות מים, מאגרים וצנרת מרכזית 15.0

6. גידולי שדה כולל מיכון וציוד חקלאי 5.0

7. בעלי חיים

א. הגדלת עדר בקר לבשר במרעה 1.0

ב. דגי מאכל + דגי נוי + ספינות דיג 3.0

ניצול יעיל של תנאי טבע

רפורמה בענף רפת החלב תקציב עפ"י הביקושים

סה"כ לתכניות במסגרת החוק 90.8

פרק ב' -נושאים שידונו במסגרת תקציב מנהלי (אינו כלול בחוק)

1. נושאים בישובי קו עימות 12.0

2. גידולים חדשים 2.5

3. דרכים חקלאיות בכפרי מיעוטים 0.5

4. מענקים לדייג ימי 0.4

5. שונות -

סה"כ לתכניות במסגרת תקציב מנהלי 16.4

סה"כ כללי לפרקים א' + ב' 118.8

נספח 2

שיעורי המענקים לתכנית 2000

עפ"י מפתח אזורי עדיפות של משרד התעשייה והמסחר

פרק א'

תכניות במסגרת החוק לעידוד השקעות הון בחקלאות –

אזור א' אזור ב'

עפ"י חוק עפ"י חוק

1. א. פרחים – חממות , מנהרות "3 בתי קירור בתי אריזה,

חדרי פתיחה ושיפורים טכנולוגיים – עפ"י רשימה מפורטת 30% 23%

ב. צמחי בית ומשתלות ליצור חומר ריבוי ליצוא ליצרנים

שיוכיחו יצוא של 50% ומעלה מייצור החממה ב – 3 שנים

האחרונות 30% 23%

למגדלים אחרים 15% - 10% [1]

ג. מיכון וציוד לפרחים 20% 20%

2. א. ירקות ליצוא בחממות 30% 23%

ב. מיכון וציוד לירקות[2] 20% 20%

3. דגי נוי ליצוא 30% 23%

4. הדרים ומטעים 30% 23%

5. מאגרים וצנרת ומים 30% 23%

6. מיכון וציוד לגד"ש ומטעים 20% 20%

7. שרותי יצוא

2. חדרי קירור ואבחלה בבתי אריזה מרכזיים לפרות

הדרים וירקות 24% 20%

ב. השקעות בבתי אריזה מרכזיים לפרחים וירקות (טרנזיט) 24% 20%

אזור א'

עפ"י חוק

אזור ב'

עפ"י חוק

אזור ג'

תקציב מנהלי

מחליפי יבוא מובהקים

8. א. בקר לבשר במרעה, הגדלת עדר אמהות

30%

23%

ב. בקר לבשר במכלאות

30%

23%

ג. צאן לבשר במרעה

עזים לבנות לחלב ביישובי קו עימות

30%

30%

23%

9. מדגה

א. גידול דגי מאכל

30%

23%

ב. חקלאות ימית וגידולי מים

30%

23%

ג. ספינות דייג לחופי הים התיכון

30%

10. רפורמה ברפת החלב

א. השקעות ברפתות

30%

30%

30%

ב. השקעות באיכות הסביבה

50%

50%

50%

פרק ב' :

תוכניות במסגרת תקציב פיתוח מינהלי, אינו כלול בחוק

מענק מינהלי – לא בחוק

אזור א'

אזור ב'

אזור ג'

1. פיתוח נושאים בישובי קו עימות

י פ ו ר ט ב נ פ ר ד

2. דרכים חקלאיות בכפרי מיעוטים

30%

23%

3. בתי אריזה, בתי קירור ומערכי מיום לשוק

מקומי

24%

20%

4. בתי רשת לנשירים מקדימים ושסק

30%

23%

20%

5. בתי בד לזיתים - שיפוץ והתאמת טכנולוגיה

30%

23%

נספח 3

טבלת השוואה בין חוקי עידוד השקעות הון בתעשיה ובחקלאות

הנושא

תעשיה

חקלאות

מגבלות תקציביות ותכנוניות

לפי תכנון שגיבש משרד המסחר והתעשיה לכל שנת תקציב במסגרת תקציב המדינה

לפי תכנון שגיבש משרד החקלאות לכל שנת תקציב במסגרת תקציב המדינה

צורת ההתאגדות

קיימות מגבלות(המנהלה אינה מאשרת ליחידים ושותפויות של יחידים)

אין מגבלות (מרבית האישורים ליחידים)

תנאים מגבילים להשקעת הון עצמי

יש

לחברות בלבד

נכסי המפעל המאושר

בנינים, מכונות ציוד לרבות ציוד להשכרה למעט רכב פרטי

מקרקעין, מטלטלין, צמחים רב שנתיים ומלאי של בע"ח למעט רכב פרטי.

מסלול "תכניות זוטא"[3]

לא קיים

מסלול מקוצר - אישור בחתימת מנהל המחוז ללא דיון במנהלה עד סכום השקעה של 130,000 ש"ח.

אישור על ביצוע תכנית מאושרת

מהווה תנאי לקבלת הטבות

כתב אישור מהווה אסמכתא סופית להטבת מס.

שעור המענקים מההשקעות

24% - 0% לפי מיקום המפעל - חלוקה לאזורי עדיפות לאומית ומסלול ההטבות

30% - 0% העידוד ניתן בכל רחבי הארץ אך שעור המענקים מותנה במיקום המפעל.

פחת מואץ

כפל פחת למכונות וציוד, ריבוע פחת לבניינים אך לא יותר מ - 20%

כפל פחת לנכסים שאינם בנינים, ריבוע פחת לבניינים אך לא יותר מ - 20%.

ההכנסה הזכאית להטבות מס "במפעל מעורב"

לפי כתב אישור ו/או יחס שווי הנכסים הקבועים

בד"כ (אצל יחידים וקבוצים) לפי כללים שקבע שר האוצר (יחס לפי שטחי גידול ומס' בע"ח)

נספח 3 (המשך)

טבלת השוואה בין חוקי עידוד השקעות הון בתעשיה ובחקלאות

הנושא

תעשיה

חקלאות

תקופת הטבות המס

7 שנים מהשנה שבה היתה לראשונה הכנסה חייבת במס עד שנה 14 מיום קבלת האישור או 12 שנה מהפעלת המפעל

5 שנים (7 לחברה) (עד 12 שנים מיום קבלת האישור, 14 לחברה)

שעורי מס על הכנסה

ממפעל מאושר:

חברה

25% מס חברות, 15% מס הכנסה בידי בעל מניות על דיבידנד שחולק באזור פיתוח א' פטור ממס חברות בשנתים הראשונות.

25% מס חברות, 15% מס הכנסה בידי בעל מניות על דיבידנד שחולק.

יחיד וקיבוץ

25% עד גובה השקעה בנכסים יצרנים נטו, 35% על יתרת הרווחים.

א. באזור פיתוח א' פטור ממס בשנתיים הראשונות עד גובה ההשקעה בנכסים מאושרים נטו.

ב. מפעלים שאושרו בין ה – 1.1.97 לבין 31.12.99 שיעור המס לא יעלה על 15% בתנאים שנקבעו.

30%

"מסלול הטבות חילופי" - פטור מלא ממס תמורת ויתור על מענק

2-10 שנים לפי סוג האזור (לא חל על קיבוץ ושותפות של קיבוצים)

5 שנים לחברה שאינה משפחתית ואינה אגודה שיתופית

השקעות חוץ

זכאות להטבות נוספות במס. שעורי מס חברות מופחתים: 10% - 20%

אין התייחסות

"מומחה מאושר"

שעור מס מוגבל ב - 25% עד 8 שנים.

שיעור מס מוגבל ב - 25% עד 3 שנים (ניתן שנתיים נוספות באישור נפרד).[1] מענק משלים בשיעור של 13%-15% עם הוכחת היצוא.

[2] תוכניות במיכון וציוד לירקות שיוכיחו יצוא בשיעור של 50% מהייצור בשנתיים האחרונות יזכו למענק

מקסימלי הניתן לאותו אזור.

[3] "תוכנית זוטא" – תוכניות שהשקעות בהן אינן עולות על סכום הקבוע בתקנות שאושרו ע"י ועדת הכספים של הכנסת כאשר הסכום מתעדכן מפעם לפעם.