גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 010-2000

חובת ניכוי מס במקור - עדכון

סעיף 164 לפקודת מס הכנסה מונה מספר סוגי תשלום שעליהם מוטלת החובה לנכות מס בעת התשלום (ניכוי מס במקור).

א. כללי

סעיף 164 לפקודת מס הכנסה מונה מספר סוגי תשלום שעליהם מוטלת החובה לנכות מס בעת התשלום (ניכוי מס במקור).
עוד קובע הסעיף כי, שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע בצו תשלום של "הכנסה אחרת" אשר עליה חלה חובת ניכוי מס במקור.
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה), התשל"ז - 1977 (להלן: הצו) מונה רשימה של גופים החייבים לנכות מס במקור כאשר הם משלמים תשלומים בעד נכס שרכשו או בעד שירות שקיבלו.

תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלום בעד שירותים או נכסים), התשל"ז - 1977 (להלן: התקנות) קובע את שיעור הניכוי במקור. עפ"י התקנות שיעור ניכוי המס במקור הוא 20% ואם מקבל התשלום אינו מנהל פנקסים קבילים או אינו מגיש דוחות למס הכנסה, ינוכה מס במקור בשיעור של 30%.

כל אחד מהגופים המנויים בצו וכל אדם בעל מחזור עסקים העולה על סכום מינימום הקבוע בתוספת א' לצו חייב בניכוי מס במקור.

בתוספת לצו נקבעו המחזורים לעניין החובה לנכות מס במקור משירותים ונכסים על המשלמים. אם המחזור של האגודה עלה באחת משלוש שנות המס שלהלן על המחזור שנקבע לאותה שנה, האגודה השיתופית חייבת בניכוי מס במקור על פי התקנה.

קיים מספר לא מועט של אגודות שבעקבות ירידת היקף פעילותן (כך שמחזורן בכל אחת משלוש השנים 1996 – 1998 קטן מהסכום שנקבע) יצאו מתחולת התקנה ולפיכך לא יהיו חייבים בניכוי מס במקור על פי תקנה זו המטילה עומס מינהלי רב על המשלמים.

סכומי המחזור הם כדלקמן:

שנה

סכום (ש"ח)

1996

3,600,000

1997

3,700,000

1998

3,900,000

הגדרת המחזור לעניין זה היא "סכום המכירות וסכום התמורה בעד שירותים כולל מיסים עקיפים ולרבות תקבולים שהתקבלו בשביל אדם אחר". במקרים בהם קיים שיווק ישיר של חברים באגודה שיתופית, וההכנסות נרשמות בחשבונות החברים ואילו האגודה משמשת רק "צינור" רישומי בלבד כך שהסכומים אינם מתקבלים על ידי האגודה, אף לא בשביל אדם אחר, לא תיכלל הכנסת החברים האמורה במחזור האגודה לצורך מבחן הניכוי במקור.

למניעת טעות נפוצה יודגש כי התקנה אינה חלה על תשלומים המהווים הכנסה מחקלאות בידי מקבלם לרבות אלו הכלולים בתקנות מס הכנסה (ניכוי תשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית), התשל"ט – 1979.

ההוראות שהובאו לעיל רלוונטיות גם לגבי יחידים ושותפויות של יחידים. השינוי היחיד הוא שבסכום המחזור ניתן לא לקחת בחשבון תקבולים שפקיד השומה אישר בכתב כי הם הכנסה חד פעמית בידי מקבלם.

ב. חברת בת

חברת בת הנשלטת ע"י חברת אם או חברת אם השולטת בחברת בת, יהיו חייבות בניכוי מס במקור אם המחזור של שתיהן גם יחד עולה על סכום המינימום הקבוע בתוספת א' לצו.

יחד עם זאת נקבע, כי חברת בת אשר מחזור עסקיה נמוך ואינו עולה על סכום שנקבע בתוספת ב' לצו, לא תהא חייבת בניכוי מס במקור.

הסכום שנקבע בתוספת ב' לשנת מס 98' הוא 780,000 ש"ח.

ג. הרחבת חובת הניכוי במקור

עפ"י התיקון לצו שתחולתן מיום 1.6.2000, יחויבו בניכוי במקור כל הנישומים החייבים לנהל מערכת לפי שיטת החשבונאות הכפולה על פי הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2), התשל"ג - 1973 וזאת בנוסף לקביעה המחייבת את הנישומים שמחזור עסקיהם עלה על הסכום הנקוב בתוספת א' לצו.

בהתאם נקבע כי הסייג ( המוציא מתחולת הצו את מי שבכל אחת מ - 3 שנות המס שקדמו לשנת המס שלפני שנת התשלום, מחזורו לא עלה על הנקוב בתוספת א') יחול אם בתקופה האמורה לא היה הנישום חייב בניהול מערכת ספרים בשיטת החשבונאות הכפולה.