גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 009-2000

השינויים במיסוי הפנסיוני

עד לתאריך 31.12.99 לא היו הפקדות מעביד לקופ"ג לקיצבה נחשבות להכנסות אצל העובד בעת ההפרשה. החל מתאריך זה, הפקדות לקופ"ג לקיצבה העולות על השיעור הקבוע בסעיף 19 בכללי מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) % 19.833 מהמשכורת,

בחוזרנו מס' 57/99, הצגנו את השינויים הצפויים במערך הפנסיוני בעקבות חוק ההסדרים.

בהמשך לחוזר הנ"ל נסקור את השינויים בתחום הביטוח הפנסיוני שהתקבלו:

1. חיוב במס על הפרשה לקופ"ג לקיצבה

עד לתאריך 31.12.99 לא היו הפקדות מעביד לקופ"ג לקיצבה נחשבות להכנסות אצל העובד בעת ההפרשה. החל מתאריך זה, הפקדות לקופ"ג לקיצבה העולות על השיעור הקבוע בסעיף 19 בכללי מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) % 19.833 מהמשכורת, או על הפרשה בגין הכנסה העולה על פי 4 מהשכר הממוצע במשק (כיום 25,388 ש"ח ), בגין חלק התגמולים אך לא בגין חלק הפיצויים, תחשב להכנסה בידי העובד במועד ההפרשה. המפקידים בקרן פנסיה חדשה מוגבלים בסכום ההפקדה לשכר עד גובה פעמיים השכר הממוצע במשק.

לאחר התיקון ניתן להפקיד לעובד בגין חלק התגמולים כדלהלן (בערכי שנת 2001 ):

ש"ח

עד פי 4 מהשכר הממוצע לקופת גמל לקיצבה 27,856

עד תקרת ההכנסה המזכה לקופת גמל לתגמולים 9,300

סך הכל הכנסה בגינה הפרשת חלק התגמולים לא תחשב להכנסה 37,156

בגין הכנסה עודפת, לא ניתן להפקיד את חלק תגמולי המעביד בלא להתחייב במס במועד ההפרשה. האמור חל גם על פוליסות ביטוח שהוצאו לפני 1.1.2000, לגבי סכומים שהופקדו לאחר מועד זה.

2. ביטול הפטור הכפול לפיצויי פיטורין ברצף קיצבה

סעיף 9(7א)(ז)(2) איפשר בעבר למי שבחר ברצף קיצבה וחזר בו פטור נוסף ממס הכנסה בגין פיצויי פיטורין עד גובה % 100 אם החזרה מרצף הקיצבה נעשתה בתום 10 שנים. הפטור הכפול בוטל לגבי בקשות לרצף קיצבה שיוגשו החל מיום 1.1.2000 .

מי שביקש רצף קיצבה עד ליום 31.12.1999 יוכל לזכות לכפל פטור בעת חזרתו מרצף קיצבה.

3. שינוי הפטור לפי סעיף 9 א

נוספת הגדרה של "קיצבה מוכרת" לפיה, קיצבה המתקבלת בגין הפקדות העובד לקרן פנסיה חדשה או לחברת ביטוח בפוליסה לקיצבה, וכן הפקדות המעביד שחוייבו במס אצל העובד או סכומים שהפקיד עצמאי ולא קיבל בגינם ניכוי ממס לפי ס' 47 הקיצבה בגינן, תהא פטורה ממס. הפטור שיינתן הוא חילופי לפטור של % 35 מתקרת ה"קיצבה המזכה" והגבוה מבניהם ינתן. הפטור על קיצבה מוכרת אינו חל בגין קרנות הפנסיה הישנות.

לגבי עצמאי הפטור יחול על סכומים שהופקדו מעבר לתקרת ההכנסה המזכה מוכפלים בשיעור ההפקדה המזכה בניכוי, לגבי סכום בגינו ניתן זיכוי או שלא היתה זכאות להקלת מס יחול הפטור. המשמעות היא שיש צורך לשמור מסמכים על סכומי ההכנסה וההפקדה מידי שנה, כולל בשנים עברו, בכדי לנצל את הפטור האופטימאלי.

4. פטור להיוון קיצבה

הפטור להיוון קיצבה הוגבל בנוסף ל- % 35 מסכום הקיצבה המזכה, לסכום הקיצבה המוכרת לפי הנמוך מבניהם. ניתן גם למשוך בפטור סכום של פיצויי פיטורין עד לתקרת הפטור בסעיף 9(7א).

5. קבלת סכומים שלא בדרך של קיצבה מקרן פנסיה או תוכנית ביטוח לקיצבה

קבלת כספים שלא בדרך של קיצבה, לרבות היוון קיצבה שאינו פטור כדלעיל, יחויבו במס בשיעור של % 35 בעת המשיכה או לפי המס השולי הגבוה מבניהם.

האמור אינו חל על כספי פיצויים ועל כספים שהופקדו לפני 1.1.2000 .